Quyết định 11/2019/QĐ-UBND

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 02/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2019/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 06 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG VIỆC CƯỚI, VIỆC TANG VÀ LỄ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2014/QĐ-UBND NGÀY 17/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sng văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 217/TTr-SVHTTTTDL ngày 12/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, cụ thể như sau:

1. Khoản 5, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“5. Giữ gìn sự yên tĩnh, hạn chế gây tiếng ồn vào ban đêm, nếu có tổ chức ca hát, đọc kinh bằng các thiết bị âm thanh thì phải đảm bảo âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép; không mở nhạc, cử nhạc tang trước 06 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

2. Khoản 2, Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Các thủ tục có tính phong tục, tập quán cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, loại bỏ các thủ tục, nghi thức rườm rà”.

3. Khoản 2, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Tổ chức tiệc cưới tiết kiệm, hạn chế dùng rượu, bia, không dùng thuốc lá; không gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức và những gia đình xung quanh”.

4. Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Tổ chức việc tang phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch, môi trường, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm; cần tổ chức chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ và tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán và hoàn cảnh gia đình của người qua đời; trường hợp người qua đời theo một tôn giáo hoặc là đng bào dân tộc thiểu số, trong lễ tang được sử dụng nhạc tang của tôn giáo hoặc của dân tộc thiểu số, không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang”.

5. Khoản 2, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Khi đưa tang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự nơi công cộng; cấm rải tiền Việt Nam đng, tiền nước ngoài; không rải vàng mã trên đường đưa tang, nhằm đảm bảo đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh; thực hiện đúng những quy định trong quy ước của địa phương về tổ chức việc tang. Hạn chế sử dụng nhiều xe đi đưa đám gây lãng phí, chở thi hài đi vòng quanh quá xa trước khi chôn cất. Người qua đời phải được chôn cất tập trung tại các nghĩa trang đã được quy hoạch”.

6. Khoản 4, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Tổ chức việc tang cần thực hiện tiết kiệm, tránh gây lãng phí, phô trương, tốn kém”.

Điều 2.

1. Bãi bỏ Khoản 5, Điều 3; các Điều: 11, 12, 13, 14, 15, 16 và cụm từ “lễ hội” (không bao gồm căn cứ ban hành văn bản) tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thay đổi cụm từ “Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch” bằng cụm từ “Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch”.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Quyết định này; đng thời, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân được biết và thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ VHTT&DL, Bộ TT và TT;
- Cục KTVB - BTP,
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (thay báo cáo)
;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội
giám sát);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các Sở, Ban, Ngành, các Tổ chức CTXH tỉnh;
- Các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tr
a);
- Các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo -Tin học (đăng công báo);
- Lưu: VT, (Q - 21
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2019
Ngày hiệu lực08/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh tỉnh Bạc Liêu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh tỉnh Bạc Liêu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
       Người kýLâm Thị Sang
       Ngày ban hành26/06/2019
       Ngày hiệu lực08/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2014/QĐ-UBND nếp sống văn minh tỉnh Bạc Liêu

           • 26/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực