Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2016;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 483/TTr-SCT ngày 09/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT (Quang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh


 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, kịp thời.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phân công đầu mối theo dõi, giải quyết, đôn đốc, phối hợp xử lý các công việc liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Để đảm bảo công tác phối hợp được kịp thời, các cơ quan có thể trao đổi thông tin, tài liệu bằng các hình thức sau: Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản, thông qua các phương tiện thông tin liên lạc (điện thoại, fax, email…).

3. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 28 tháng 6) và 01 năm (trước ngày 05 tháng 12 của năm báo cáo) và đột xuất khi có yêu cầu, các cơ quan được giao nhiệm vụ tại Quy chế này có trách nhiệm gửi báo cáo đến Sở Công Thương về tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục, gửi kết luận thanh tra, kiểm tra về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về các nội dung:

- Xác nhận đăng ký, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Danh sách các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương.

- Các sai phạm, những phương thức, thủ đoạn lợi dụng kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Những bất cập, bất hợp lý giữa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; những tồn tại khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp, thống nhất về nội dung và phương thức tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật các quy định để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THÚC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chỉ định đơn vị trực thuộc cơ quan làm đầu mối để thực hiện Quy chế, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do cơ quan đầu mối và các cơ quan khác cung cấp. Công khai thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin thường xuyên hoặc đột xuất cho cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan về kết quả thực hiện công tác quản lý, kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Phối hợp với cơ quan đầu mối kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

2. Chủ trì cấp, thu hồi Giấy xác nhận đăng ký, sửa đổi, bổ sung, tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; Tiếp nhận hồ sơ thông báo, thay đổi, chấm dứt tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp. Trao đổi, cung cấp thông tin đã xác nhận cho các cơ quan liên quan phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

3. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh; đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền về các sai phạm, phương thức lừa đảo, các biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi cần thiết.

5. Thực hiện chế độ báo cáo Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường Nghệ An

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực hiện các chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thường xuyên giám sát, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc xử lý hình sự theo quy định tại Bộ Luật hình sự hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức và do Sở Công Thương, cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp tuyên truyền để nâng cao cảnh giác cho người dân.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Chủ trì cấp xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế tại hội nghị, hội thảo, sự kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các nội dung: Sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm y tế, mỹ phẩm và sản phẩm khác, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm bán hàng đa cấp và việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm y tế, mỹ phẩm theo quy định pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1060/QĐ/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy ban hành kèm theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An.

2. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Công Thương chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp; phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Điều 13: Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì, hướng dẫn cho các cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp các quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài và người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc sử dụng lao động nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giá đi với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của Luật Giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phối hợp với các lực lượng chức năng xác định giá trị hàng hóa, tang vật bị tạm giữ để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị được pháp luật quy định.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, quảng cáo liên quan đến các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Điều 19. Trách nhiệm của Thanh tra Tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra kế hoạch thanh tra của các cơ quan chức năng để tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra trong cùng thời gian theo quy định.

Điều 20. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An

1. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan, việc quản lý, sử dụng tiền ký qucủa doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

2. Phối hợp đơn vị liên quan phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp Công an tỉnh và đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Điều 21. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi, dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

3. Chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn quản lý theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

1. Theo dõi các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phối hợp với lực lượng Công an, Quản lý thị trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân tại các thôn, xóm, bản các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đề cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; vận động nhân dân phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, kịp thời phát giác các hành vi vi phạm báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra xử lý theo quy định.

3. Giao cho Trưởng thôn, xóm, bản, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc UBND cấp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân trên địa bàn liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 23. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Tổ chức quán triệt, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Cung cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị mình.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này; trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực05/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(26/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Hồng Vinh
       Ngày ban hành24/04/2020
       Ngày hiệu lực05/05/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 tháng trước
       (26/04/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh đa cấp tỉnh Nghệ An

          • 24/04/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/05/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực