Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương kèm theo Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2020/-UBND

Bình Dương, ngày 05 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “THỢ GIỎI TỈNH BÌNH DƯƠNG”, “NGƯỜI CÓ CÔNG ĐƯA NGHỀ MỚI VỀ ĐỊA PHƯƠNG” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ v phát triển ngành ngh nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 398/TTr-SNN ngày 04 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương”, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, như sau:

“1. Các hoạt động ngành nghề nông thôn bao gồm:

a) Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

b) Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.

c) Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn.

d) Sản xut đgỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ.

đ) Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh.

e) Các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn”.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- Các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Nội vụ;
- TT.TU, TT. HĐND t
nh;
- CT, PCT. UBND t
nh;
- Như Điều 2;
- Cơ sở dữ liệu QG về PL (Sở Tư pháp);
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website tnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2020
Ngày hiệu lực01/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(01/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýMai Hùng Dũng
        Ngày ban hành05/05/2020
        Ngày hiệu lực01/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (01/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

              • 05/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực