Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2021/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

KÉO DÀI THỜI HẠN ÁP DỤNG TOÀN BỘ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đi bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một sđiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 ca Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đi, bsung một sđiều của Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 57/TTr-SNN ngày 19 tháng 3 năm 2021; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 83/BC-STP ngày 15/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

2. Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Điu 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phi hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kim tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- BTV.TU, TT. HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- STư pháp;
- Trung tâm tin học tnh;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2021
Ngày hiệu lực12/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýVõ Văn Hưng
        Ngày ban hành12/04/2021
        Ngày hiệu lực12/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/04/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng văn bản của Sở Nông nghiệp Quảng Trị

              • 12/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực