Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2021/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2016/QĐ-UBND NGÀY 30/8/2016 CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg ngày 26/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 578/TTr-SCT ngày 11 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nội dung và mức hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp và xúc tiến thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 3 như sau:

“c) Dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh; bình ổn thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu theo quyết định của UBND tỉnh;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

Điều 13. Hỗ trợ lãi suất vốn dự trữ hàng hóa

“Hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng phần vốn dự trữ hàng thiết yếu phục vụ phòng chng thiên tai, dịch bệnh; bình n thị trường hàng hóa tiêu dùng thiết yếu theo kế hoạch của UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương ký kết hợp đồng đảm bảo cung ứng hàng hóa với doanh nghiệp, thời gian dự trữ tối đa không quá 60 ngày.”

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TT HĐND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT-TH Quảng B
ình, Báo QB;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2021
Ngày hiệu lực07/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật1 giờ trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành07/06/2021
        Ngày hiệu lực07/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật1 giờ trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

              • 07/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực