Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2021/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ CHO THUÊ QUỸ ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định vthu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cNghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 ca Chính phủ sửa đi, bsung một s điu của các Nghị định quy định v thu tin sử dụng đất, thu tiền thuê đt, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một sNghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cNghị định s123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đt, thu tin thuê đất, thuê mặt nước;

Căn c Thông tư s 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điu chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thvà tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư s 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một sđiều của Nghị định s 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cThông tư s333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đi, bsung một sđiều của Thông tư s 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một sđiều của Nghị định s46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 281/TTr-SNV ngày 25 tháng 2 năm 2021 và thm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo s 317/BC-STP ngày 23/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phê duyt giá khởi đim để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này và các quy định hiện hành của pháp luật, y ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 06 tháng tng hp báo cáo kết quả thc hiện gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện, trường hp có vướng mắc, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về Sở Tài chính đ tng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiu lc thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê duyt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Tổ chức thc hin

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục ki
m tra văn bản - Bộ tư Pháp;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; Công báo tỉnh;
- Đài TRT, Báo Thừa Thiên Huế (đăng tin);
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NĐ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2021
Ngày hiệu lực15/03/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(15/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2021/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2021/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Phương
        Ngày ban hành02/03/2021
        Ngày hiệu lực15/03/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (15/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp Huế

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2021/QĐ-UBND ủy quyền phê duyệt đấu giá cho thuê quỹ đất nông nghiệp Huế

              • 02/03/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/03/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực