Quyết định 11/QĐ-CKTrVB

Quyết định 11/QĐ-CKTrVB năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/QĐ-CKTrVB Quy chế làm việc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
CỤC KIỂM TRA VBQPPL
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 11/QĐ-KTrVB

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-BTP ngày 02/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BTP ngày 16/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL;
Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục Kiểm tra văn bản QPPL,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, các Trưởng phòng và công chức, người lao động thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Vụ TCCB; Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Lưu: VT, VP Cục.

CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CỤC KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-KTrVB ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

2. Công chức, người lao động (sau đây gọi là cán bộ, công chức) của Cục chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt của Cục trưởng đối với toàn bộ hoạt động của Cục;

2. Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức trong Cục;

3. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm được giao; lãnh đạo Cục không làm thay việc của cán bộ, công chức và cán bộ, công chức không được chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ;

4. Tuân thủ trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn phải tuân thủ các quy định nội bộ trong Cục;

5. Bảo đảm sự phối hợp trong công tác, trao đổi thông tin, nghiệp vụ giữa các Phòng trong giải quyết công việc;

6. Cán bộ, công chức trong Cục nêu cao tinh thần đoàn kết, không được gây bè phái, cục bộ, tùy tiện trong công tác.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Cục trưởng

1. Cục trưởng là người lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành đơn vị. Cục trưởng có các trách nhiệm sau:

a) Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị;

b) Ban hành và kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của đơn vị theo hướng dẫn của Bộ;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật; được Bộ trưởng uỷ quyền giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Bộ trưởng về nội dung được ủy quyền; ký các văn bản theo quy định;

d) Phân công nhiệm vụ, chỉ đạo sự phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Cục trưởng; sắp xếp, bố trí, sử dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

đ) Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị khác để xử lý kịp thời những vấn đề có liên quan đến công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ chung của Bộ;

e) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, sử dụng đúng chế độ, mục đích, có hiệu quả tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

g) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Bộ;

h) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng khi để xảy ra tình trạng quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, gây thiệt hại lớn cho đơn vị và Bộ;

i) Tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của đơn vị hoạt động có hiệu quả; phối hợp với tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Bộ và của các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của cán bộ, công chức;

k) Điều hành đơn vị chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của Bộ, các chủ trương, chính sách của chính quyền địa phương nơi đóng trụ sở;

l) Uỷ quyền cho Phó Cục trưởng quản lý, điều hành đơn vị khi vắng mặt; trường hợp vắng mặt từ một ngày trở lên thì phải báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách đơn vị, đồng thời thông báo cho Chánh Văn phòng Bộ biết.

2. Cục trưởng trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:

a) Công việc thuộc lĩnh vực do Cục trưởng trực tiếp phụ trách;

b) Công việc đã giao cho Phó Cục trưởng thực hiện nhưng thấy cần thiết phải giải quyết vì cấp bách hoặc nội dung quan trọng hoặc do Phó Cục trưởng được phân công vắng mặt; những việc các Phó Cục trưởng còn có ý kiến khác nhau;

c) Những công việc khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng, Thứ trưởng giao hoặc uỷ quyền.

3. Cục trưởng đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo đơn vị trước khi quyết định các vấn đề sau:

a) Chương trình, kế hoạch công tác; báo cáo tổng kết của đơn vị;

b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn; dự án, dự thảo văn bản pháp luật do đơn vị chủ trì xây dựng để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền;

c) Dự toán, quyết toán ngân sách; chế độ chi tiêu nội bộ, kế hoạch mua sắm tài sản của đơn vị theo quy định;

d) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của đơn vị theo quy định;

đ) Những vấn đề khác theo quy định của pháp luật hoặc do Cục trưởng thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo đơn vị.

Điều 4. Phó Cục trưởng

1. Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành đơn vị, được Cục trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác và phòng, văn phòng của Cục; nhân danh và sử dụng quyền hạn của Cục trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

2. Phó Cục trưởng có trách nhiệm:

a) Chấp hành sự chỉ đạo, phân công công tác của Cục trưởng;

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc trong các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách;

c) Phân công công tác và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng và cán bộ, công chức được phân công phụ trách;

d) Ký thay Cục trưởng các văn bản theo uỷ quyền của Cục trưởng;

đ) Phối hợp với Phó Cục trưởng trong đơn vị giải quyết công việc có liên quan;

e) Trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo Cục trưởng;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Phó Cục trưởng phải báo cáo Cục trưởng những vấn đề sau:

a) Những vấn đề pháp luật chưa quy định, chưa có trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị hoặc mới phát sinh, nhạy cảm, quan trọng khác trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao;

b) Chương trình, kế hoạch công tác và việc điều chỉnh nội dung, thời hạn các công việc đã được xác định trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Những vấn đề có liên quan đến từ hai Phó Cục trưởng trở lên nhưng các Phó Cục trưởng còn có ý kiến khác nhau hoặc liên quan đến lĩnh vực do Cục trưởng phụ trách;

d) Những vấn đề khác khi Phó Cục trưởng thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cục trưởng.

Điều 5. Trưởng phòng, Chánh Văn phòng; Phó trưởng phòng, Phó chánh Văn phòng

1. Trưởng phòng, Chánh Văn phòng của Cục (sau đây gọi chung là Trưởng phòng) quản lý, điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện một số công việc chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cục trưởng về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Trưởng phòng có trách nhiệm:

a) Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách;

b) Xây dựng, trình Cục trưởng dự kiến chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

c) Phân công công việc cho các cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của phòng theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ, công chức thuộc phòng;

d) Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao trực tiếp giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản, quy trình giải quyết công việc;

đ) Phối hợp với các phòng khác trong đơn vị để giải quyết các công việc có liên quan; báo cáo Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách về các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các phòng;

e) Uỷ quyền cho một Phó Trưởng phòng quản lý, điều hành phòng khi vắng mặt; trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách;

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng và trực tiếp thực hiện một số công việc chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó; trường hợp vắng mặt trong giờ làm việc thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng.

Điều 6. Cán bộ, công chức

1. Chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, phân công công tác của cấp trên; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Lãnh đạo trực tiếp phụ trách về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc được giao;

2. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn, quy trình giải quyết công việc;

3. Phối hợp với cán bộ, công chức khác có liên quan để giải quyết công việc; báo cáo Lãnh đạo trực tiếp phụ trách các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau;

4. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

5. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và sự chỉ đạo của cấp quản lý trực tiếp;

6. Thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức;

7. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo; quản lý, lưu giữ hồ sơ công việc; quản lý và sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được giao theo quy định;

8. Trường hợp vắng mặt trong ngày làm việc thì phải báo cáo Trưởng phòng. Công chức, người lao động nghỉ từ một ngày trở lên thì phải báo cáo Lãnh đạo Cục trực tiếp phụ trách phòng sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng;

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật và của cơ quan, đơn vị.

Chương III

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị

1. Cục trưởng thông tin cho các Phó Cục trưởng về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Cục trưởng chỉ đạo sự phối hợp giữa các Phó Cục trưởng theo chương trình, kế hoạch công tác và quy chế làm việc. Khi thực hiện công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật đối với Lãnh đạo phòng, Cục trưởng tham khảo kiến của Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách phòng hoặc Liên tịch (Chi ủy; Công đoàn; Đoàn thanh niên; Nữ công) trước khi thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo quy định.

2. Các Phó Cục trưởng phối hợp với nhau trong công tác và thông tin kịp thời về việc giải quyết các công việc được phân công. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó Cục trưởng khác phụ trách thì Phó Cục trưởng được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với Phó Cục trưởng đó để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Cục trưởng quyết định.

3. Khi Cục trưởng điều chỉnh sự phân công công tác thì các Phó Thủ Cục trưởng có trách nhiệm bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan và báo cáo Cục trưởng.

Điều 8. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo đơn vị với phòng

1. Ít nhất 01 tháng một lần, Cục trưởng, Phó Cục trưởng làm việc với tập thể cán bộ, công chức của phòng được phân công phụ trách để nghe báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của phòng.

2. Trưởng phòng chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Trong quá trình giải quyết công việc, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới hoặc vượt quá thẩm quyền thì Trưởng phòng báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách. Trường hợp có ý kiến khác với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách thì phải chấp hành sự chỉ đạo đó nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo với Cục trưởng.

Điều 9. Quan hệ giữa các phòng

1. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nếu có vấn đề phát sinh liên quan đến các phòng khác thì phòng được giao chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với phòng có liên quan đó để giải quyết.

2. Các phòng có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ chung của đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng.

3. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa các phòng thì Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách.

Điều 10. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo Cục với cấp ủy và các tổ chính trị - xã hội trong đơn vị

1. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, hàng năm, Cục trưởng thông báo với cấp uỷ, đại diện công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác của đơn vị về nhiệm vụ của đơn vị, bàn các nội dung biện pháp phối hợp lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức.

2. Cục trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong đơn vị chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, xây dựng văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Cán bộ, công chức là đảng viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong đơn vị gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của người đảng viên, đoàn viên, hội viên và các quy định có liên quan đến công vụ của cán bộ, công chức.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 11. Lập chương trình công tác

1. Chương trình công tác của Cục do Văn phòng phối hợp với các phòng trong đơn vị xây dựng;

2. Chương trình công tác của đơn vị

a) Chương trình công tác năm:

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác của Bộ, kết quả thực hiện công tác năm trước, các phòng dự kiến chương trình công tác năm và gửi Văn phòng. Trên cơ sở chương trình công tác năm của từng phòng, Văn phòng lập dự thảo chương trình công tác năm của đơn vị và báo cáo Cục trưởng trước ngày 15 tháng 11 của năm trước. Chương trình công tác năm của Cục được Lãnh đạo Cục thảo luận tập thể (trong trường hợp cần thiết, có thể trao đổi, thảo luận trong toàn thể đơn vị) trước khi trình Lãnh đạo Bộ trực tiếp phụ trách đơn vị xem xét, phê duyệt.

Nội dung chương trình công tác năm của đơn vị bao gồm: nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công trách nhiệm đến từng phòng, trong trường hợp cần thiết có thể đến từng cán bộ, công chức của đơn vị.

b) Chương trình công tác quý:

Căn cứ vào chương trình công tác năm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của quý trước và các nhiệm vụ mới phát sinh, các phòng dự kiến chương trình công tác quý gửi Văn phòng tổng hợp, lập chương trình công tác quý của đơn vị, trình Cục trưởng ký phê duyệt trước ngày 20 của tháng cuối quý trước.

Trường hợp có sự điều chỉnh nội dung, tiến độ thực hiện công việc, phòng phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ.

c) Chương trình công tác tháng:

Hàng tháng, căn cứ vào chương trình công tác đã được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của các phòng, Văn phòng xây dựng chương trình công tác tháng báo cáo Cục trưởng phê duyệt trước ngày 20 của tháng trước.

Chương trình công tác tháng đầu quý được thể hiện cụ thể trong chương trình công tác quý.

3. Lịch làm việc của Lãnh đạo Cục được Cục trưởng phê duyệt và thông báo trong ngày thứ sáu hàng tuần (nếu có).

4. Căn cứ vào chương trình công tác của Cục và của phòng, từng cán bộ, công chức trong Cục phải xây dựng và báo cáo chương trình công tác cá nhân với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách.

Điều 12. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm hoặc theo yêu cầu, các phòng có trách nhiệm rà soát, thống kê, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác, gửi Văn phòng để tổng hợp báo cáo Cục trưởng về kết quả giải quyết các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng giải quyết tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác trong thời gian tới. Kết quả thực hiện công việc là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của phòng và của từng cán bộ, công chức.

Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các phòng trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác của phòng.

Văn phòng giúp Cục trưởng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của các phòng và của đơn vị.

Điều 13. Soạn thảo và ký duyệt văn bản

Việc soạn thảo văn bản của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký hoặc phê duyệt thì Cục trưởng hoặc Phó Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách (trong trường hợp được uỷ quyền) kiểm tra, ký tắt vào văn bản và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ khi văn bản được ban hành.

2. Văn bản do Phó Cục trưởng ký thay phải được gửi báo cáo Cục trưởng;

3. Văn bản do Cục trưởng ký thừa lệnh Bộ trưởng theo quy định hoặc được Bộ trưởng uỷ quyền thì Trưởng phòng hoặc cán bộ, công chức được phân công xây dựng văn bản ký tắt và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị khi văn bản được ban hành.

Văn bản ký thừa lệnh được gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ theo quy định. Trường hợp Phó Cục trưởng ký thay Cục trưởng các văn bản ký thừa lệnh thì văn bản phải được gửi báo cáo Cục trưởng và Lãnh đạo Bộ theo quy định.

4. Văn bản do Cục trưởng ký ban hành thì Trưởng phòng được phân công xây dựng văn bản ký tắt và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo đơn vị khi văn bản được ban hành.

Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng uỷ quyền cho Trưởng phòng ký thừa lệnh một số văn bản trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của phòng. Văn bản ký thừa lệnh phải được gửi báo cáo Cục trưởng và Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách.

5. Sau khi văn bản được ban hành, cán bộ, công chức được phân công xây dựng văn bản có trách nhiệm theo dõi và báo cáo về việc thực hiện văn bản với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách theo quy định.

Điều 14. Chế độ hội, họp

Chế độ hội, họp (gọi chung là họp) của đơn vị được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Họp giao ban đơn vị:

Hàng tuần (vào sáng thứ 2 hoặc chiều thứ 6), Cục trưởng chủ trì họp giao ban với cán bộ chủ chốt trong đơn vị, gồm: Chi ủy; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công (Liên tịch) đơn vị để đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tuần trước và triển khai thực hiện công việc trong tuần tiếp theo.

Văn phòng có trách nhiệm ghi biên bản và thông báo kết luận họp giao ban đến các đơn vị trong Cục.

2. Họp đơn vị định kỳ:

a) Hàng tháng, Cục trưởng tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị để thông báo các hoạt động của Bộ, Ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác trong tháng và triển khai chương trình công tác của tháng tiếp theo. Trong trường hợp số lượng cán bộ công chức lớn, công việc nhiều thì Cục trưởng có thể chỉ tổ chức họp với cán bộ chủ chốt của đơn vị.

b) Hàng quý, Cục trưởng họp toàn thể cán bộ, công chức để thông báo các hoạt động của Bộ, Ngành và các tổ chức, đơn vị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, sơ kết tình hình thực hiện chương trình công tác quý và triển khai thực hiện chương trình công tác của quý tiếp theo và các nội dung khác theo Quy chế làm việc và Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ.

c) Việc tổ chức họp cán bộ, công chức để sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của đơn vị định kỳ sáu tháng và hàng năm được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ.

d) Văn phòng có trách nhiệm thông báo kết luận các cuộc họp đến các phòng trong đơn vị. Các thông báo kết luận được gửi báo cáo Lãnh đạo Bộ trực tiếp phụ trách và Văn phòng Bộ để tổng hợp, theo dõi.

3. Họp Phòng:

Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, Trưởng phòng tổ chức họp tập thể cán bộ, công chức của phòng dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách để thông báo tình hình hoạt động của đơn vị và của Bộ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công việc được giao của phòng và của từng cán bộ, công chức; thảo luận các biện pháp tổ chức thực hiện chương trình công tác được giao. Trong trường hợp cần thiết, sau khi họp giao ban Liên tịch, Trưởng phòng có trách nhiệm thông báo các nội dung liên quan đến công tác của phòng, của đơn vị.

4. Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng họp cán bộ, công chức của đơn vị, Trưởng phòng họp cán bộ, công chức của phòng để thảo luận và giải quyết công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Điều 15. Thông tin

Chế độ thông tin của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền có trách nhiệm thông tin về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, Ngành; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tới cán bộ, công chức của đơn vị; tiếp nhận và giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công chức trong đơn vị có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ và của đơn vị.

2. Trưởng phòng có trách nhiệm thông tin (có thể với các hình thức như: Niêm yết tại bảng thông báo chung của đơn vị; gửi vào hộp thư điện tử của từng cán bộ, công chức thuộc đơn vị; phổ biến trực tiếp đến các cán bộ, công chức) về việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị tới cán bộ, công chức thuộc phòng; tiếp nhận, giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo đơn vị giải quyết những kiến nghị, đề xuất của công chức trong phòng có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và của phòng.

3. Công chức tiếp nhận được thông tin từ báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, có trách nhiệm ghi, kiểm tra lại nội dung thông tin và báo cáo lãnh đạo Cục.

Khi công chức nhận thông tin qua điện thoại hỏi về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến đơn vị, nếu nội dung đã có ý kiến thống nhất trong Lãnh đạo Cục thì có thể trả lời trực tiếp. Nếu nội dung phức tạp, chưa có ý kiến thống nhất trong Lãnh đạo Cục thì công chức tiếp nhận thông tin có trách nhiệm nghi lại nội dung thông tin và báo cáo Lãnh đạo Cục hướng giải quyết.

4. Công chức trong Cục không được tự ý công bố thông tin, nội dung, vấn đề liên quan đến hoạt động của Cục mà Lãnh đạo Cục chưa có ý kiến chính thức hoặc chỉ đạo; việc cung cấp văn bản, tài liệu... của Cục cho cá nhân, tổ chức, cơ quan, báo chí phải có ý kiến đồng ý của Cục trưởng.

Điều 16. Báo cáo

Chế độ báo cáo của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Phó Cục trưởng có trách nhiệm:

a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Cục trưởng về việc quản lý, điều hành lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công phụ trách; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Cục trưởng theo quy định;

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng, Lãnh đạo Bộ trực tiếp phụ trách.

2. Trưởng phòng có trách nhiệm:

a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao của phòng;

b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách theo quy định;

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách.

3. Cán bộ, công chức của đơn vị có trách nhiệm:

a) Báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm với Lãnh đạo trực tiếp phụ trách về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

b) Báo cáo kết quả đi công tác, tham gia họp, hội thảo với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách theo quy định;

c) Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng trực tiếp phụ trách hoặc Lãnh đạo phòng.

Điều 17. Quản lý công văn, tài liệu

Chế độ quản lý công văn, tài liệu của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật, các quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật, của Bộ và của đơn vị về văn thư, lưu trữ.

2. Văn phòng có trách nhiệm tiếp nhận văn bản gửi đến, vào sổ công văn và chuyển cho Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng uỷ quyền xử lý văn bản; phát hành, theo dõi và lưu trữ công văn gửi đi của đơn vị theo quy định.

3. Cán bộ, công chức quản lý, lưu giữ, bảo mật hồ sơ, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực công tác được giao theo quy định của pháp luật. Khi đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, cán bộ, công chức có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, giấy tờ cho người được phân công thực hiện công việc.

Điều 18. Quản lý lao động của đơn vị

1. Việc quản lý lao động của đơn vị tuân theo các quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức được lãnh đạo Cục giao nhiệm vụ làm báo cáo về hội nghị, tọa đàm… do Cục tổ chức có trách nhiệm hoàn thành báo cáo sau 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, tọa đàm.

3. Khi công chức được cử đi hội họp, khảo sát, nghiên cứu, hội nghị, tọa đàm, tham gia đoàn công tác ở các cơ quan, tổ chức ngoài Cục, công chức phải chuẩn bị và xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng phụ trách về những vấn đề dự kiến phát biểu. Chậm nhất 03 ngày sau khi kết thúc, công chức phải kịp thời báo cáo tóm tắt bằng văn bản cho Lãnh đạo Cục về tình hình và kết của của cuộc họp, khảo sát, tọa đàm, hội nghị đó. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ có tiêu chuẩn phù hợp với yêu cầu công việc và chịu trách nhiệm về việc cử cán bộ.

Khi cơ quan, tổ chức khác mời đích danh công chức đi dự hội thảo khoa học, tọa đàm…, công chức được mời có trách nhiệm trình giấy mời, báo cáo với Lãnh đạo Cục và chỉ được đi khi Lãnh đạo Cục đồng ý.

4. Trường hợp cán bộ, công chức được Cục trưởng phân công trực tiếp công việc, thì công chức phải có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng biết để bố trí công việc một cách hợp lý. Kết quả thực hiện công việc của cán bộ, công chức sẽ báo cáo trực tiếp với Cục trưởng, đồng thời khi công việc kết thúc thì công chức đó có trách nhiệm thông báo với Trưởng phòng để phân công lại công việc.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nếu công chức phát hiện những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc những lý do đột xuất khác phải có trách nhiệm báo cáo với Trưởng phòng hoặc Lãnh đạo Cục để xin ý kiến chỉ đạo về cách thức xử lý về vấn đề đó.

6. Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ.

7. Cán bộ, công chức nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng phải báo cáo Cục trưởng để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật và Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Tư pháp.

Điều 20. Quản lý tài sản

Chế độ quản lý tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng của đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy chế của Bộ.

Điều 21. Tiếp khách

1. Cán bộ, công chức làm việc tại trụ sở cơ quan không được tuỳ tiện đưa khách hoặc người nhà vào trụ sở cơ quan; trường hợp có khách đến liên hệ công tác, cần hướng dẫn khách chấp hành nội quy công sở; không để khách làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của cơ quan, đơn vị.

2. Việc tiếp khách là công dân trong nước đến liên hệ giải quyết các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Bộ được thực hiện theo Quy chế làm việc và các quy định có liên quan của Bộ.

3. Việc tiếp khách nước ngoài được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/QĐ-CKTrVB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/QĐ-CKTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2010
Ngày hiệu lực23/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/QĐ-CKTrVB

Lược đồ Quyết định 11/QĐ-CKTrVB Quy chế làm việc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/QĐ-CKTrVB Quy chế làm việc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/QĐ-CKTrVB
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành23/02/2010
        Ngày hiệu lực23/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/QĐ-CKTrVB Quy chế làm việc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/QĐ-CKTrVB Quy chế làm việc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

            • 23/02/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực