Quyết định 110/2001/QĐ-UB

Quyết định 110/2001/QĐ-UB về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 26/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

số: 110/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG NHIỆM VỤ TÌM KIẾM, CỨU NẠN CHO BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ;
Căn cứ quyết định số 63/2000/QĐ-TTg ngày 07/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TKCN ngày 15/5/2001 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ;
Căn cứ văn bản số 262/UB ngày 06/9/2001 của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn về hướng dẫn thành lập tổ chức tìm kiếm, cứu nạn tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 60/2001/QĐ-UB ngày 19/7/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi một số thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố ;
Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố tại Tờ trình số 61/TTr.PCLB ngày 02/10/2001 về bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp chính quyền của thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-

1.1- Nay giao thêm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn và bổ sung làm thành viên của ngành Quân sự vào Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp chính quyền (thành phố, quận-huyện và phường-xã, thị trấn) ;

1.2- Giao ngành Quân sự làm cơ quan thường trực để đảm nhận lĩnh vực tìm kiếm, cứu nạn trong công tác phòng, chống lụt, bão ở các cấp chính quyền (thành phố, quận-huyện và phường-xã, thị trấn) ;

1.3- Các cơ quan thường trực tìm kiếm, cứu nạn các cấp chính quyền của thành phố đảm nhận theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu, bộ máy, cán bộ của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ;

Điều 2.- Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai kế hoạch, phương án tìm kiếm, cứu nạn trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận ; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã-thị trấn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ban chỉ huy Quân sự các cấp quận-huyện, phường-xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn
- BCĐ Phòng chống lụt bão TW
- Bộ Quốc phòng, Bộ TL Quân khu 7
- BCH PCLB TKCN Bộ Thủy sản
- Phân ban chỉ đạo PCLB miền Nam
- BCHPCLB hồ Dầu Tiếng, Trị An, Thác Mơ
- TT/TU, Thường trực HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, VX, KT
- TT Ban Chỉ huy PCLB.TP (4b)
- Các Sở Ban Ngành thành phố
- Các Đoàn thể (MTTQ TP, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCSHCM)
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- Các Thành viên BCHPCLB TP (Danh sách)
- Tổng Cty Nông nghiệp SG, Tổng Cty Thương mại SG
- Tổng Cty Xây dựng Sàigòn, Tổng Cty Địa ốc Sàigòn
- Tổng Cty Vật liệu xây dựng Sàigòn
- Đài Truyền hình TP, Đài phát thanh TP
- Báo : SGGP, Tuổi Trẻ, Người LĐ, Pháp luật
- VPHĐ-UB : các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu110/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2001
Ngày hiệu lực09/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2008
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu110/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành09/11/2001
        Ngày hiệu lực09/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/01/2008
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 110/2001/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp Chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh