Quyết định 1101/QĐ-BHXH

Quyết định 1101/QĐ-BHXH năm 2016 tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 2.0

Nội dung toàn văn Quyết định 1101/QĐ-BHXH tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ chuẩn trao đổi dữ liệu cung cấp dịch vụ 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIC BAN HÀNH TÀI LIU ĐC TẢ KHUÔN DNG HỒ SƠ VÀ CHUẨN TRAO ĐỔI DỮ LIU GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ I-VAN VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM PHIÊN BẢN 2.0

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện th tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phiên bản 2.0 (có tài liệu kèm theo).

Tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tài liệu chuẩn I-VAN) là tài liệu mô tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu để áp dụng giữa hệ thống nhận, truyền, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội do tổ chức I-VAN cung cấp cho người sử dụng lao động và cổng giao dịch điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành các phiên bản điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Tài liệu chuẩn I-VAN theo tình hình thực tế triển khai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuc Bảo hiểm xã hi Vit Nam chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Lưu: VT, CNTT (4 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1101/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1101/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2016
Ngày hiệu lực02/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1101/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1101/QĐ-BHXH tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ chuẩn trao đổi dữ liệu cung cấp dịch vụ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1101/QĐ-BHXH tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ chuẩn trao đổi dữ liệu cung cấp dịch vụ 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1101/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành02/08/2016
        Ngày hiệu lực02/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1101/QĐ-BHXH tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ chuẩn trao đổi dữ liệu cung cấp dịch vụ 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1101/QĐ-BHXH tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ chuẩn trao đổi dữ liệu cung cấp dịch vụ 2016

         • 02/08/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/08/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực