Quyết định 1101/QĐ-BTP

Quyết định 1101/QĐ-BTP năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1101/QĐ-BTP 2019 thực hiện Quyết định xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1101/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp và Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1101/QĐ-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg).

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật thông qua xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

2. Yêu cầu

2.1. Bám sát quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg để bảo đảm nội dung của Kế hoạch phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu, nhiệm vụ, đúng tiến độ, khả thi.

2.2. Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

1.1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5/2019.

- Kết quả, sản phẩm: Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg theo chức năng và phạm vi quản lý

a) Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương (gồm Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận (sau đây gọi là bộ, ngành, đoàn thể trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Năm 2019: Quý II-III/2019.

+ Các năm tiếp theo: Hằng năm hoặc theo yêu cầu thực tế phát sinh.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

b) Hướng dẫn việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật, Thư viện xã, điểm Bưu điện - Văn hóa xã, Trung tâm học tập cộng đồng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

c) Hướng dẫn danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật mới định kỳ sáu tháng một lần

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các Nhà xuất bản, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tháng 6 và tháng 12 hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Danh mục sách, tài liệu pháp luật mới.

d) Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có ý kiến chỉ đạo thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

đ) Hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản hướng dẫn.

2. Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc quản lý, khai thác thống nhất sách, tài liệu của Tủ sách pháp luật với sách, tài liệu pháp luật của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn và tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019, 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo đề xuất; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

3. Quán triệt, tập huấn, truyền thông, biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động của Tủ sách pháp luật

3.1. Tổ chức quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2019: Quý II-III/2019 (Tổ chức 03 lớp quán triệt nội dung của Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg cho Sở Tư pháp theo khu vực tại miền Bắc, miền Trung, và miền Nam).

+ Các năm tiếp theo: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ; tổ chức hội thảo, tọa đàm về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo yêu cầu thực tiễn.

- Kết quả, sản phẩm: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu, báo cáo kết quả.

3.2. Phổ biến, truyền thông về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật, quy định của pháp luật và tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin, bài... được xây dựng, đăng tải.

3.3. Biên soạn, phát hành tài liệu hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, các sách, tài liệu pháp luật cung cấp cho Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Nhà xuất bản Tư pháp, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II-III/2020 (Biên soạn, phát hành Sổ tay hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật); hằng năm thực hiện biên soạn các sách, tài liệu pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế.

- Kết quả, sản phẩm: Sổ tay, sách, tài liệu pháp luật được biên soạn, phát hành, đăng tải.

4. Xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

4.1. Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thi gian thực hiện: Năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Các báo cáo, văn bản, tài liệu.

4.2. Rà soát, tổng hợp, hệ thống các sách, tài liệu pháp luật phục vụ cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo/Bảng rà soát, tổng hợp sách, tài liệu; Danh mục các sách, tài liệu pháp luật được phê duyệt để thực hiện cập nhật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

4.3. Xây dựng Quy chế quản lý, cập nhật sách, tài liệu pháp luật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin; đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông; cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trước khi Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được vận hành chính thức.

- Kết quả, sản phẩm: Quyết định ban hành Quy chế được phê duyệt.

4.4. Xây dựng phần mềm Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia bảo đảm kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2020.

- Kết quả, sản phẩm: Phần mềm Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được xây dựng.

4.5. Vận hành, quản lý, số hóa, cập nhật, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021.

- Kết quả, sản phẩm: Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia được hoàn thiện, vận hành.

5. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

5.1. Kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm (định kỳ hoặc đột xuất).

- Kết quả, sản phẩm: Tổ chức Đoàn kiểm tra tại địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả...

5.2. Sơ kết, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu thực tiễn.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo sơ kết, tổng kết, khen thưởng...

6. Bố trí kinh phí quản lý nhà nước về công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia

- Đơn vị chủ trì: Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả, sản phẩm: Kinh phí được bố trí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

1.2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; thường xuyên phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trong triển khai nhiệm vụ; kịp thời báo cáo kết quả về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg và Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, các văn bản pháp luật liên quan khác.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

3.1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm thông tin, báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch theo định kỳ 6 tháng và theo năm hoặc theo yêu cầu thực tiễn phát sinh.

3.2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị chủ động thông tin về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (số điện thoại 024.62739469 hoặc địa chỉ email: [email protected]) để xem xét, giải quyết kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1101/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1101/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1101/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 1101/QĐ-BTP 2019 thực hiện Quyết định xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1101/QĐ-BTP 2019 thực hiện Quyết định xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1101/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1101/QĐ-BTP 2019 thực hiện Quyết định xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1101/QĐ-BTP 2019 thực hiện Quyết định xây dựng quản lý khai thác Tủ sách pháp luật

         • 14/05/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/05/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực