Quyết định 1102/QĐ-UBND

Quyết định 1102/QĐ-UBND năm 2017 danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 1102/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Xây dựng Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1102/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI SỞ XÂY DỰNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 46/46 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, bao gồm:

- 23 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

- 23 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 23/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh
- Các Sở: TP, XD;
- Các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1102/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền quyết định

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Ghi chú

Tổng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở và Văn phòng

Bộ phn TN&TKQ

 

I

Lĩnh vực hoạt động  xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng mới

SXD

07

0,5

05

01

0,5

 

15

0,5

13

01

0,5

Đối với công trình cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan (trừ công trình tôn giáo)

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

Sở XD

07

0,5

05

01

0,5

 

15

0,5

13

01

0,5

Đối với công trình cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan

3

Cấp giấy phép di dời công trình

Sở XD

07

0,5

05

01

0,5

 

15

0,5

13

01

0,5

Đối với công trình cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Sở XD

07

0,5

05

01

0,5

 

15

0,5

13

01

0,5

Đối với công trình cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan

5

Gia hạn giấy phép xây dựng

Sở XD

05

0,5

03

01

0,5

 

6

Cấp lại giấy phép xây dựng

Sở XD

05

0,5

03

01

0,5

 

7

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Sở XD

14

01

11

01

01

 

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

Sở XD

15

01

12

01

01

 

9

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)

Sở XD

15

01

12

01

01

 

10

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở XD

20

01

17

01

01

 

11

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở XD

20

01

17

01

01

 

12

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP)

Sở XD

30

01

27

01

01

Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh nhóm B

20

01

17

01

01

Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh nhóm C

20

01

17

01

01

Đối với thẩm định TKCS/TKCS điều chỉnh dự án nhóm B

15

01

12

01

01

Đối với thẩm định TKCS/TKCS điều chỉnh dự án nhóm C

13

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD)

Sở XD

20

01

17

01

01

 

14

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)

Sở XD

30

01

27

01

01

Đối với công trình cấp II và cấp III

20

01

17

01

01

Đối với các công trình còn lại

15

Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

Sở XD

05

01

02

01

01

 

II

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch

SXD

15

0,5

12

01

0,5

 

2

Cấp chứng chỉ quy hoạch

SXD

07

0,5

05

01

0,5

 

III

Lĩnh vực phát triển đô thị

 

 

 

 

 

 

 

1

Lấy ý kiến đối với các dự án bảo tồn tôn tạo các công trình di tích cấp tỉnh

Sở XD

15

0,5

12

02

0,5

 

IV

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở XD

10

01

7

01

01

 

2

Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

SXD

10

01

7

01

01

 

V

Lĩnh vực Nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

1

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

SXD

15

0,5

12

02

0,5

 

2

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

SXD

30

0,5

27

02

0,5

 

VI

Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

1

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

Sở XD

10

01

07

01

01

Không quá 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA SỞ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1102/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thẩm quyền quyết định

Tổng thời gian giải quyết (ngày 1/v)

Thời gian giải quyết tại Sở (ngày làm việc)

Cơ quan liên thông

Ghi chú

Tng

Bộ phận TN&TKQ

Phòng chuyên môn

Lãnh đạo Sở và VP

Bộ phn TN&TKQ

Thời gian giải quyết

Tên cơ quan, đơn vị liên thông

 

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp phép xây dựng công trình tôn giáo

Sở Xây dựng

07

07

0,5

05

01

0,5

02

Ban Tôn giáo

 

II

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng

Sở Xây dựng

20

15

01

12

01

01

05

Bộ Xây dựng

 

III

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

0,5

12

02

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

2

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

0,5

12

02

0,5

05

VP UBND tnh

 

3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

0,5

12

02

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

4

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch vùng

Chủ tịch UBND tỉnh

30

23

0,5

19

03

0,5

07

VP UBND tỉnh

 

5

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù

Chủ tịch UBND tỉnh

30

23

0,5

19

03

0,5

07

VP UBND tỉnh

 

6

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh

30

23

0,5

19

03

0,5

07

VP UBND tỉnh

 

7

Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

0,5

12

02

0,5

05

VP UBND tỉnh

 

IV

Lĩnh vực phát triển đô thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

UBND tỉnh

45
(67)

38
(52)

0,5

32
(46)

05

0,5

07
(15)

VP UBND tỉnh

- Dự án không lấy ý kiến của Bộ XD: 45 ngày

- Dự án có lấy ý kiến Bộ XD: 67 ngày

2

Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị, dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

UBND tỉnh

30

23

0,5

19

03

0,5

07

VP UBND tnh

 

3

Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử của đô thị đặc biệt

UBND tỉnh

37

30

0,5

26

03

0,5

7

VP UBND tỉnh

 

V

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh

30

20

0,5

17

02

0,5

10

VP UBND tỉnh

 

VI

Lĩnh vực Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Chủ tịch UBND tỉnh

32

25

0,5

22

02

0,5

07

VP UBND tỉnh

 

2

Thủ tục đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Chủ tịch UBND tỉnh

32

25

0,5

22

02

0,5

07

VP UBND tnh

 

3

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Chủ tịch UBND tỉnh

30

20

0,5

17

02

0,5

10

VP UBND tỉnh

 

4

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

Chủ tch

20

13

0,5

10

02

0,5

07

VP

 

5

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh

30
(60)

20
(50)

0,5

17
(47)

02

0,5

10
(10)

VP UBND tỉnh

- Trường hợp không phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm: 30 ngày

- Trường hợp phải xét duyệt, tổ chức chấm điểm: 60 ngày

6

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh

30

20

0,5

17

02

0,5

10

VP UBND tỉnh

 

7

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh

35

25

0,5

22

02

0,5

10

VP

UBND tnh

 

VII

Lĩnh vực Giám định xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh

20

15

01

12

01

01

05

VP UBND tỉnh

 

2

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

Chủ tịch UBND tỉnh

30

25

01

22

01

01

05

VP UBND tỉnh

 

3

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá

Chủ tịch

10

7

01

03

01

01

03

VP

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1102/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2017
Ngày hiệu lực25/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1102/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Xây dựng Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1102/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Xây dựng Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1102/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Văn Cao
       Ngày ban hành25/05/2017
       Ngày hiệu lực25/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 1102/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Xây dựng Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 1102/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Xây dựng Huế

        • 25/05/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/05/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực