Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT

Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả kinh tế giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giải pháp sử dụng than sinh học (Biochar)" do Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế, Hoa Kỳ IFPRI) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1107/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU THÔNG QUA GIẢI PHÁP SỬ DỤNG THAN SINH HỌC (BIOCHAR)" DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH LƯƠNG THỰC QUỐC TẾ, HOA KỲ (IFPRI) TÀI TRỢ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thỏa thuận Hợp tác nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả kinh tế giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giải pháp sử dụng Than sinh học (Biochar)" giữa Viện Môi trường nông nghiệp và Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế - IFPRI, Hoa Kỳ ngày 13 tháng 12 năm 2012;

Xét công văn số 101/MTNN-KH ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Viện Môi trường nông nghiệp về việc xin phép Bộ ra quyết định cho phép Viện được tiếp nhận vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài thực hiện Hợp tác nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả kinh tế giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giải pháp sử dụng Than sinh học (Biochar)" do Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế, Hoa Kỳ tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu về "Đánh giá hiệu quả kinh tế giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giải pháp sử dụng Than sinh học (Biochar)" với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên Hợp tác nghiên cứu: "Đánh giá hiệu quả kinh tế giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua giải pháp sử dụng Than sinh học (Biochar)".

2. Nhà tài trợ: Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực quốc tế - IFPRI.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ khoản viện trợ: Viện Môi trường nông nghiệp.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội và một số địa phương.

6. Thời gian thực hiện dự án: Từ 15 tháng 12 năm 2012 đến 15 tháng 12 năm 2013.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Nhằm đưa các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào hoạt động sản xuất nông nghiệp để góp phần đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam.

b) Các kết quả của dự án:

+ Bộ cơ sở dữ liệu về các hoạt động nông nghiệp, tập trung vào việc sử dụng Than sinh học trong các hoạt động nông nghiệp, đặc biệt là chi phí sản xuất than sinh học quy mô hộ gia đình và sự chấp thuận của các nông hộ.

+ Hướng dẫn sản xuất than sinh học ở quy mô nông hộ để sử dụng cho canh tác nông nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

8. Tổng vốn dự án: 40.000 USD

Trong đó:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 40.000 USD

b) Vốn đối ứng: Không

Điều 2. Giao Viện Môi trường nông nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của đề cương hợp tác nghiên cứu, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Môi trường nông nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC,
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 12).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1107/QĐ-BNN-HTQT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1107/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/05/2013
Ngày hiệu lực 16/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1107/QĐ-BNN-HTQT

Lược đồ Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1107/QĐ-BNN-HTQT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành 16/05/2013
Ngày hiệu lực 16/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1107/QĐ-BNN-HTQT năm 2013 phê duyệt thực hiện hợp tác nghiên cứu

  • 16/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực