Quyết định 1107/QĐ-UBND

Quyết định 1107/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1107/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1107/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 TH XÃ AN NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND thị xã An Nhơn về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 19/3/2019 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 235/TTr-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã An Nhơn với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Phân bổ các loại đất trong năm kế hoạch

(theo Phụ lục I đính kèm)

1.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019:

(theo Phụ lục II đính kèm)

1.3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất năm 2019:

(theo Phụ lục III đính kèm)

1.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019:

(theo Phụ lục IV đính kèm)

1.5. Công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội: 135 công trình, diện tích 635,13 ha.

1.6. Công trình có sử dụng dưới 10 ha đất lúa: 89 công trình, diện tích 113,09 ha;

1.7. Công trình có sử dụng từ 10 ha đất lúa trở lên: 04 công trình, diện tích 112,48 ha;

1.8. Danh mục công trình không phải trình HĐND tỉnh: 46 công trình với diện tích 43,63 ha.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND thị xã An Nhơn có trách nhiệm:

- Công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất chặt chẽ từ cấp thị xã đến cấp xã, phường; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vn đầu tư cho việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện; đẩy mạnh việc đu giá quyn sử dụng đất, đu thu dự án có sử dụng đất.

- Thực hiện việc thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ phi theo đúng danh mục công trình đã được HĐND tỉnh thông qua và phải được giám sát chặt chẽ, đảm bảo sử dụng đất phải tiết kiệm và hiệu quả.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất và các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

- Cuối năm kế hoạch, phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện Danh mục các công trình thu hi đất, Danh mục các công trình có sử dụng đất lúa, Danh mục công trình chưa thực hiện nhưng phù hợp quy hoạch xin chuyển sang thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm sau cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND tỉnh đưa Quyết định này lên Trang thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TTTHCB
- Lưu: VT, K4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1107/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1107/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2019
Ngày hiệu lực04/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1107/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1107/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1107/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1107/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành04/04/2019
        Ngày hiệu lực04/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1107/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1107/QĐ-UBND 2019 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

            • 04/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực