Quyết định 1109/QĐ-UBND

Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí dự án xây dựng ''Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1109/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 26 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN XÂY DỰNG ''MÔ HÌNH CHỢ THÍ ĐIỂM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM'' TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015;

Thực hiện Công văn số 2420/BCT-TTTN ngày 22/3/2013 của Bộ Công thương về việc xây dựng mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 577/TTr-SCT ngày 11/6/2013 về việc xin phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí dự án xây dựng ''Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương dự án và dự toán kinh phí dự án xây dựng ''Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm'' trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành tỉnh và địa phương có liên quan thực hiện, cụ thể như sau:

1. Tên đề cương: Dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Mục tiêu:

2.1. Mục tiêu chung:

- Nghiên cứu, xây dựng “mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ ngành công thương, Ban Quản lý chợ trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về VSATTP trong phạm vi chợ.

- Hướng dẫn các hộ tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, trong thực hành VSATTP phù hợp với các tiêu chí quy định, góp phần bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Nhằm làm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra trong quá trình kinh doanh thực phẩm tại chợ;

- Phấn đấu có 100% người kinh doanh thực phẩm và 100% người thực hiện công tác quản lý chợ trong dự án có hiểu biết đúng và thực hành đúng về VSATTP.

- Các quầy kinh doanh thực phẩm trong chợ thuộc dự án được xây dựng, nâng cấp đúng chuẩn theo qui định về VSATTP.

3. Phạm vi thực hiện: Mô hình thí điểm tại chợ Phước Thọ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4. Nội dung Đề cương dự án xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

Đề cương dự án đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo Đề cương mẫu của Bộ Công thương kèm theo Công văn số 2420/BCT-TTTN ngày 22/3/2013 về việc xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm VSATTP.

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 - 2014.

6. Dự toán dự án: 600.000.000 đ (sáu trăm triệu đồng).

Trong đó:

- Dự toán chi từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (500 triệu đồng) với các nội dung chính như sau:

(ĐVT: 1000 đồng)

STT

Hạng mục hoạt động

Tỷ lệ (%)

Thành tiền

 

Tổng

100

500,000

A

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

29.99

149,950

I

CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

24.11

120,550

1

Xây dựng đề cương dự án được duyệt

0.40

2,000

2

Chi phí lập dự án trình duyệt

1.60

8,000

3

Chi phí quản lý và điều hành dự án

4.62

23,100

4

Chi phí kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình

8.74

43,700

5

Chi phí khảo sát, điều tra hiện trạng

7.75

38,750

6

Chi phí văn phòng phẩm, chi phí bưu điện

1.00

5,000

II

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO KẾT THÚC DỰ ÁN

5.88

29,400

1

Hội nghị tổng kết triển khai mô hình

4.88

24,400

2

Báo cáo tổng kết thực hiện dự án trình Bộ Công thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh

1.00

5,000

B

CHI PHÍ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

70.01

350,050

I

CHI PHÍ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

7.28

36,380

II

CHI PHÍ HỖ TRỢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG MÔ HÌNH

57.13

285,670

1

Chi phí họp tiểu thương lấy ý kiến thiết kế quầy sạp

0.94

4,700

2

Chi phí hỗ trợ đối tượng tham gia mô hình

56.19

280,970

III

HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, THAM QUAN MÔ HÌNH TẠI TỈNH AN GIANG (hoặc tỉnh có mô hình chợ VSATTP)

3.60

18,000

IV

CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN

2.00

10,000

- Huy động nguồn vốn góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án tại chợ Phước Thọ: Ước tính 100 triệu đồng.

7. Nguồn kinh phí: Tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm được phân bổ cho tỉnh Vĩnh Long (500 triệu đồng) và huy động nguồn vốn đóng góp của các hộ tiểu thương trong khu vực dự án (ước tính 100 triệu đồng).

8. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công thương.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Uỷ ban nhân dân thành phố Vĩnh Long; Ban Quản lý chợ Phước Thọ phường 8, thành phố Vĩnh Long.

Điều 2. Trách nhiệm của Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện dự án, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban quản lý và điều hành dự án.

- Thực hiện thủ tục thanh, quyết toán theo quy định của Nhà nước.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Anh Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1109/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1109/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2013
Ngày hiệu lực26/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1109/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1109/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Anh Vũ
        Ngày ban hành26/06/2013
        Ngày hiệu lực26/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1109/QĐ-UBND 2013 kinh phí xây dựng chợ vệ sinh an toàn thực phẩm Vĩnh Long

            • 26/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực