Quyết định 111/QĐ-BCĐ896

Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 về Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018 do Ban Chỉ đạo 896 ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 2018 thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân


BAN CHỈ ĐẠO 896
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-BCĐ896

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2018

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, b sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31/10/2013 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 896;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18/3/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 giúp Ban Chỉ đạo 896 đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thu
c TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐ 896;
- Các Tập đoàn kinh t
ế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Tr
lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, VPBCĐ 896.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC
Trương Hòa Bình

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-BCĐ896 ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896)

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

KT QUẢ

I. Xây dựng Kế hoạch triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2018 theo các nhiệm vụ được giao

Quý I/2018

- Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Các Bộ, ngành

- Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ, ngành và địa phương

II. Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

1

Thực hiện các nhiệm vụ để bố trí nguồn vốn cho Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Công văn số 9767/VPCP-KTTH ngày 14/9/2017 và Công văn số 144/VPCP-KTTH ngày 04/01/2018 của Văn phòng Chính phủ

Quý I và Quý II/2018

- Chủ trì: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bộ Công an, Bộ Tài chính

UBTV Quốc hội bổ sung Dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

2

Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý I/2018

- Bộ Công an

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

3

Khảo sát bổ sung, xây dựng Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án

Quý I và Quý II/2018

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán dự án của Bộ Công an kèm theo bản Thiết kế kỹ thuật thi công chi tiết

4

Tổ chức các lớp đào tạo báo cáo viên, tchức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư tại địa phương

Quý I/2018

- Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tài liệu tập huấn báo cáo viên, các lớp đào tạo báo cáo viên, đào tạo tập huấn nghiệp vụ

5

Tổ chức triển khai thu thập, cập nhật dữ liệu dân cư vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Năm 2018

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phiếu thu thập thông tin dân cư

- Dữ liệu dân cư nhập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

6

Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý II/2018

- Bộ Công an

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

7

Triển khai hạ tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại thành phố Hà Nội

Quý III và Quý IV/2018

- Bộ Công an

 

8

Tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị hạ tầng mạng truyền dẫn từ Trung ương đến địa phương

Quý III và Quý IV/2018

- Chủ trì: Bộ Công an

- Phối hợp: Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

9

Triển khai mở rộng cấp số định danh cá nhân

Năm 2018

- Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Tư pháp

- Phối hợp: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Số định danh cá nhân

10

Ban hành Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý I/2018

- Chủ trì: Bộ Tài chính

- Phối hợp: Bộ Công an

Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

11

Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Quý II và Quý III/2018

- Chủ trì: Các Bộ, ngành, địa phương

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản đề xuất

III. Rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư của các Bộ, ngành

1

Hoàn thiện xây dựng Nghị quyết về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước trình Chính phủ

Quý II/2018

- Chủ trì: Bộ Nội vụ

- Phối hợp: Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng Chính phủ

- Báo cáo kết quả rà soát

- Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành

2

Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Bộ, ngành

Quý I và Quý II/2018

- Chủ trì: các Bộ, ngành

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo, Bộ Công an

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết Chính phủ của các Bộ, ngành

IV. Các hoạt động khác

1

Tiếp tục triển khai thực hiện và đẩy mạnh truyền thông về Chỉ thị 07/CT-TTg Đề án 896 và dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 896

Trong suốt năm 2018

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo Đề án 896, Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hợp: Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ

Hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo 896 tại các địa phương; các hoạt động truyền thông, sản phẩm truyền thông

2

Tổ chức các cuộc họp, hội thảo liên quan đến Đề án 896 năm 2018

- Tổ chức các cuộc họp triển khai Đề án, sơ kết, họp chuyên đề liên quan đến Đề án 896 năm 2018;

- Hội thảo giải pháp đồng bộ, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa Cơ sở dữ liệu dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Năm 2018

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương và một số cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan

Báo cáo Ban Chỉ đạo 896

3

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896; hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896

Trong suốt năm 2018

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Kế hoạch kiểm tra thực hiện Đề án 896

- Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án 896

4

Tổng kết năm 2018

Tháng 12/2018

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương

- Báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo

- Báo cáo của Bộ, ngành, địa phương về triển khai thực hiện Đề án gửi Ban Chỉ đạo

5

Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019

Tháng 12/2018

- Chủ trì: Văn phòng Ban Chỉ đạo

- Phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019 của Ban Chỉ đạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/QĐ-BCĐ896

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/QĐ-BCĐ896
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2018
Ngày hiệu lực15/03/2018
Ngày công báo24/03/2018
Số công báoTừ số 471 đến số 472
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/QĐ-BCĐ896

Lược đồ Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 2018 thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 2018 thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/QĐ-BCĐ896
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo 896
        Người kýTrương Hòa Bình
        Ngày ban hành15/03/2018
        Ngày hiệu lực15/03/2018
        Ngày công báo24/03/2018
        Số công báoTừ số 471 đến số 472
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 2018 thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/QĐ-BCĐ896 2018 thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân

           • 15/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2018

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực