Quyết định 111/QĐ-STNMT

Quyết định 111/QĐ-STNMT năm 2016 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-STNMT chức năng quyền hạn tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Kiên Giang 2016


UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-STNMT

Kiên Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang.

1. Chức năng: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động về xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thu thập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin tài nguyên và môi trường; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường của địa phương thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.2. Tổ chức, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.3. Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở; hướng dn, kiểm tra, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành;

2.4. Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.5. Bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về dữ liệu, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện;

2.7. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật;

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;

3.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Phòng Hành chính - Tổng hp.

- Phòng Dữ liệu và Lưu trữ.

- Phòng Phát triển công nghệ.

3.3. Biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phân bổ trong tổng biên chế chung được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhim vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin./.

 


Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TC
.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/QĐ-STNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/QĐ-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/QĐ-STNMT

Lược đồ Quyết định 111/QĐ-STNMT chức năng quyền hạn tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Kiên Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/QĐ-STNMT chức năng quyền hạn tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Kiên Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/QĐ-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Xuân Lộc
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 111/QĐ-STNMT chức năng quyền hạn tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Kiên Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/QĐ-STNMT chức năng quyền hạn tổ chức Trung tâm Công nghệ thông tin Kiên Giang 2016

            • 20/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực