Quyết định 111/QĐ-SXD

Quyết định 111/QĐ-SXD năm 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10,11,12, quý IV năm 2012 và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-SXD 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 quý IV năm 2012 Vĩnh Phúc


UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-SXD

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 10,11,12, QUÝ IV NĂM 2012 VÀ NĂM 2012 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 3376/UBND-CN1 ngày 31/8/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng quản lý Kinh tế Xây dựng - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV năm 2012 và năm 2012 kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Vĩnh Phúc;
- Các Sở, ngành quản lý XD;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Lưu: VT, KTXDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Chiến

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH VĨNH PHÚC

(Kèm theo Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV năm 2012 và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc)

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 4 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi) và theo hai vùng (Vùng thứ nhất gồm: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc; vùng thứ hai gồm các huyện còn lại) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình.

- Chỉ số giá phần xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình.

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

- Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

- Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

- Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

- Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá xây dựng công trình" đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại các Bảng "Chỉ số giá phần xây dựng" đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có tính chất đặc thù, đặc biệt (nền móng, kết cấu, điều kiện thi công, vị trí địa lý...;) thì vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công" đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng "Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu" phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2012 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2010.

4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 10, tháng 11, tháng 12 quý IV năm 2012 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (Vùng II gồm: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc có mức lương tối thiểu 1.780.000,0 đồng; Vùng III gồm: các huyện còn lại có mức lương tối thiểu là 1.550.000,0 đồng); điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV năm 2012 tương ứng.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở tỉnh Vĩnh Phúc. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2010 (gọi tắt cơ cấu chi phí năm 2010). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2010 được lấy làm gốc (được quy định 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tối thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

II. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

2.1. Chỉ số giá xây dựng khu vực TP Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc

Bảng 1

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2010 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Qúy IV/2012

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

141,52

141,94

141,03

141,50

141,37

2

Công trình giáo dục

139,93

139,82

138,80

139,52

139,77

3

Công trình văn hóa

142,84

142,87

141,81

142,51

148,79

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

139,39

139,35

138,36

139,03

138,69

5

Công trình y tế

143,93

143,88

143,10

143,64

151,59

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

146,50

146,70

146,34

146,52

145,65

 

- Trm biến áp

137,35

136,79

135,81

136,65

135,72

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

135,96

136,16

135,76

135,96

134,89

 

- Đường bê tông xi măng

138,44

140,63

140,36

139,81

137,69

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

- Cầu

137,88

137,60

136,19

137,23

137,4

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

148,44

139,37

138,75

142,19

137,13

2

Đê điều

146,83

147,07

146,80

146,90

155,89

3

Trạm Bơm, Kênh bt xi măng

143,83

142,57

142,30

142,90

145,81

 

2.2. Chỉ số giá xây dựng khu vực các huyện, thị còn lại

Bảng 2

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2010 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Quý

IV/2012

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

139,22

139,62

138,74

139,19

136,55

2

Công trình giáo dục

138,10

137,99

136,99

137,69

135,34

3

Công trình văn hóa

140,89

140,91

139,86

140,55

143,69

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

137,36

137,31

136,31

136,99

134,38

5

Công trình y tế

141,85

141,80

141,02

141,56

146,87

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

143,90

144,10

143,75

143,92

140,59

 

- Trm biến áp

136,75

136,19

135,21

136,05

134,7

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

133,51

133,72

133,31

133,52

131,16

 

- Đường bê tông xi măng

134,60

136,88

136,61

136,03

131,26

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

- Cầu

135,49

135,19

133,80

134,83

131,92

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

145,47

136,84

136,25

139,52

131,74

2

Đê điều

142,56

142,78

142,53

142,62

145,59

3

Trạm Bơm, Kênh bt xi măng

141,46

140,20

139,92

140,53

139,99

 

2.3. Chỉ số giá phần Xây dựng khu vực TP Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc

Bảng 3

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2010 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Quý

IV/2012

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

148,83

149,22

148,36

148,80

143,16

2

Công trình giáo dục

140,28

140,17

139,15

139,87

136,82

3

Công trình văn hóa

141,32

141,35

140,26

140,98

141,32

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

143,74

143,70

142,70

143,38

136,78

5

Công trình y tế

143,16

143,11

142,32

142,86

140,06

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

154,17

154,38

154,00

154,18

148,79

 

- Trm biến áp

143,62

143,27

142,65

143,18

122,81

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

142,81

143,03

142,61

142,82

138,1

 

- Đường bê tông xi măng

148,54

150,85

150,58

149,99

142,44

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

- Cầu

147,69

147,38

145,82

146,96

142,18

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

151,79

142,79

142,17

145,58

138,82

2

Đê điều

174,01

174,28

173,97

174,09

169,49

3

Trạm Bơm, Kênh bê tông xi măng

149,85

148,49

148,20

148,85

147,94

 

2.4. Chỉ số giá phần xây dựng khu vực các huyện, thị còn lại

Bảng 4

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2010 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Tháng 12/2012

Quý

IV/2012

Năm 2012

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

146,13

146,52

145,67

146,11

139,55

2

Công trình giáo dục

140,28

140,17

139,15

139,87

135,23

3

Công trình văn hóa

139,32

139,34

138,26

138,97

136,64

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

141,46

141,41

140,41

141,09

133,3

5

Công trình y tế

141,05

141,00

140,21

140,75

135,88

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

151,42

151,63

151,25

151,43

143,74

 

- Trm biến áp

141,28

140,92

140,31

140,84

122,61

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

140,85

141,07

140,65

140,86

134,54

 

- Đường bê tông xi măng

146,08

148,40

148,13

147,53

137,1

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

- Cầu

145,04

144,72

143,17

144,31

136,66

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

148,69

139,69

139,07

142,48

133,24

2

Đê điều

168,90

169,17

168,86

168,98

158,88

3

Trạm Bơm, Kênh bê tông xi măng

147,30

145,94

145,65

146,30

142,22

 

2.5. Chỉ số giá VL, NC, MTC khu vực TP Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc

Bảng 5

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2010=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

115,6

220,0

145,5

116,2

220,0

145,5

2

Công trình giáo dục

115,4

220,0

145,5

115,2

220,0

145,5

3

Công trình văn hóa

115,5

220,0

145,5

115,5

220,0

145,5

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

114,0

220,0

145,5

114,0

220,0

145,5

5

Công trình y tế

114,6

220,0

145,5

114,6

220,0

145,5

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

118,0

220,0

145,5

118,3

220,0

145,5

 

- Trm biến áp

119,2

220,0

145,5

118,6

220,0

145,5

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

130,2

220,0

145,5

130,5

220,0

145,5

 

- Đường bê tông xi măng

122,3

220,0

145,5

125,9

220,0

145,5

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

- Cầu

118,8

220,0

145,5

118,3

220,0

145,5

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

135,1

220,0

145,5

136,0

220,0

145,5

2

Đê điều

114,1

220,0

145,5

113,7

220,0

145,5

3

Trạm bơm, Kênh bê tông xi măng

119,4

220,0

145,5

117,3

220,0

145,5

 

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2010=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12/2012

Quý IV/2012

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

114,85

220,0

145,5

115,57

220,0

145,5

2

Công trình giáo dục

113,88

220,0

145,5

114,83

220,0

145,5

3

Công trình văn hóa

114,03

220,0

145,5

115,02

220,0

145,5

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

112,50

220,0

145,5

113,50

220,0

145,5

5

Công trình y tế

113,48

220,0

145,5

114,23

220,0

145,5

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

 

 

 

- Đường dây

118,32

220,0

145,5

119,69

220,0

145,5

 

-Trm biến áp

118,63

220,0

145,5

118,49

220,0

145,5

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

129,86

220,0

145,5

124,20

220,0

145,5

 

- Đường bê tông xi măng

125,48

220,0

145,5

124,55

220,0

145,5

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

- Cầu

115,68

220,0

145,5

117,60

220,0

145,5

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

135,50

220,0

145,5

120,00

220,0

145,5

2

Đê điều

113,28

220,0

145,5

113,69

220,0

145,5

3

Trạm bơm, Kênh bê tông xi măng

116,86

220,0

145,5

117,87

220,0

145,5

 

2.6. Chỉ số giá VL, NC, MTC khu vực các huyện, thị còn lại

Bảng 6

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2010=100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 10/2012

Tháng 11/2012

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

Vật liu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

115,6

212,3

140,5

116,2

212,3

140,5

2

Công trình giáo dục

115,4

212,3

140,5

115,2

212,3

140,5

3

Công trình văn hóa

115,5

212,3

140,5

115,5

212,3

140,5

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

114,0

212,3

140,5

114,0

212,3

140,5

5

Công trình y tế

114,6

212,3

140,5

114,6

212,3

140,5

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng lượng

 

 

 

 

212,3

140,5

 

- Đường dây

118,0

212,3

140,5

118,3

212,3

140,5

 

- Trm biến áp

119,2

212,3

140,5

118,6

212,3

140,5

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đường bộ

 

 

 

 

212,3

140,5

 

- Đường nhựa asphan, đường láng nhựa

130,2

212,3

140,5

130,5

212,3

140,5

 

- Đường bê tông xi măng

122,3

212,3

140,5

125,9

212,3

140,5

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

212,3

140,5

 

- Cầu

118,8

212,3

140,5

118,3

212,3

140,5

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

 

1

Hồ chứa

135,1

212,3

140,5

136,0

212,3

140,5

2

Đê điều

114,1

212,3

140,5

113,7

212,3

140,5

3

Trạm bơm, Kênh bê tông xi măng

119,4

212,3

140,5

117,3

212,3

140,5

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2013
Ngày hiệu lực17/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 111/QĐ-SXD 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 quý IV năm 2012 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/QĐ-SXD 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 quý IV năm 2012 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Chiến
        Ngày ban hành17/01/2013
        Ngày hiệu lực17/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 111/QĐ-SXD 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 quý IV năm 2012 Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/QĐ-SXD 2013 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 11 12 quý IV năm 2012 Vĩnh Phúc

           • 17/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực