Quyết định 111/QĐ-UBND

Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT - CA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 của Chính phủ về kiểm soát các thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 5581/QĐ-BNN-TCLN ngày 29/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ti Tờ trình số 13/TTr-SNN ngày 08/01/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 13/9/2016; 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 01/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý được công bố tại Quyết định này trên Cng Thông tin điện tử tỉnh và niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chánh VP, Phó CVP Bùi Quang Toàn;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Tin học và Công báo;
- Trung tâm Hành chính công t
nh;
- Lưu: VT + KSTT (Ng.
13b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

1. DANH MC TTHC ĐƯỢC THAY TH

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

• Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm hành chính công tỉnh

Không

Khoản 1, điều 4 Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

2

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trung tâm hành chính công tỉnh

Không

Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)

- 28,5 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;

- 30 ngày đối với trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc qua mạng.

Trung tâm hành chính công tỉnh

Không

- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường

2. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Cơ quan thực hiện

 

• Lĩnh vực Lâm nghiệp

1

TT-HBI-280227-TT

Chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

2

TT-HBI-280229-TT

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015; Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

TT-HBI-280710-TT

Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)

Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011; Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012; Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu111/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2018
Ngày hiệu lực18/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu111/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành18/01/2018
        Ngày hiệu lực18/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình

            • 18/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực