Quyết định 1112/QĐ-UBND

Quyết định 1112/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 3031/QĐ-UBND công bố Thủ tục hành chính của Sở Tài chính Thừa Thiên Huế 2015 và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1112/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 ngày 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 14/7/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy định việc thực hiện, công bố, công khai thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (tại các Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm công bố công khai các thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Giám đốc Sở Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP và các CV: CCHC, CT;
- Lưu: VT, KSKT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC 1

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ của thủ tục hành chính

Quyết định đã công bố

Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế

Nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ

1

Phê duyệt quyết toán hoàn thành - dự án nhóm A

Thủ tục số 5

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh

Văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện thủ tục có sửa đổi, bổ sung:

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thay thế biểu mẫu

2

Phê duyệt quyết toán hoàn thành - dự án nhóm B

Thủ tục số 6

3

Phê duyệt quyết toán hoàn thành - dự án nhóm C, dự án lập BCKTKTXD

Thủ tục s 7

4

Phê duyệt quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành

Thủ tục số 8

5

Phê duyệt quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ

Thủ tục số 9

 

PHỤ LỤC 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 11/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ của thủ tục hành chính

Quyết định đã công bố

Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế

1

Thẩm tra, cấp phát kinh phí từ nguồn thu xử phạt hành chính

Thủ tục số 1

Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND tỉnh

Việc tiếp nhận hồ sơ rất phức tạp, do việc kiểm tra hồ sơ thủ tục thường không thể xác định được ngay tại thời điểm nhận hồ sơ, nguyên nhân:

Phụ thuộc vào việc xác nhận số liệu nguồn thu và chi phí liên quan đến hoạt động đấu giá, xử lý tài sản, hàng hóa tịch thu giữa các đơn vị liên quan (kho bạc, các đơn vị được giao bán đấu giá và các đơn vị tham gia thực hiện xử phạt vi phạm hành chính)

2

Phê duyệt chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí khác

Thủ tục số 10

Văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện thủ tục có thay đổi:

Thủ tục đang thực hiện áp dụng theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 02/7/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách NN, nay đã được thay thế bằng Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí QLDA của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách NN và Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành và xử lý vi phạm chế độ quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NN của tỉnh TT-Huế

3

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh

Thủ tục số 16

Theo thống kê trong các năm qua không có trường hợp nào về hiệp thương giá

4

Hiệp thương giá theo đề nghị của bên mua hoặc bên bán

Thủ tục số 17

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2013
Ngày hiệu lực11/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1112/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành11/06/2013
        Ngày hiệu lực11/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1112/QĐ-UBND 2013 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Tài chính Thừa Thiên Huế