Quyết định 1116/QĐ-UBND

Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1116/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Khoa học Công nghệ Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1116/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính,

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN ngày 06/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28/02/2019 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã về việc công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 582/TTr-SKHCN ngày 20/5/2019 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số 1081/TTr-VPUBND ngày 23/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

1. Sửa đổi, bổ sung: Thủ tục hành chính số 1 và số 2 tại Mục I, lĩnh vực Khoa học công nghệ (trang 3) thuộc phn I, Danh mục thủ tục hành chính và Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính s 1 và s 2, lĩnh vực Khoa học công nghệ (từ trang 8 đến hết trang 14) thuộc phần II;Thủ tục hành chính số 49 đến số 64 tại Mục IV, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (từ trang 4 đến trang 5) thuộc phần I, Danh mục thủ tục hành chính và Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính s 49 đến số 64, lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (từ trang 18 đến hết trang 104) thuộc phần II, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 3 của Mục I, lĩnh vực Khoa học công nghệ (trang 3) thuộc phần I, Danh mục thủ tục hành chính và Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính của thủ tục hành chính số 3, lĩnh vực Khoa học công nghệ (từ trang 14 đến hết trang 16) thuộc phn II, nội dung của thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công ngh trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT; các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Khoa học và Công nghệ (bc);
-
Như Điều 3;
- LĐVP; PKSTTHC, KG-VX,TTPVHCC;
- Lưu: VT,
KSTTHC,(Ch).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Mã số h

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đi, b sung, thay thế

Trang

Mức độ

IV. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

65

BKC-BPC-282585

Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh).

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018

6

3

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

STT

Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

Mức độ

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1

BKC-BPC-282108

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

8

3

2

BKC-BPC-282109

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

16

3

IV. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

49

BKC-BPC-282129

Công bố sử dụng dấu định lượng

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

22

3

50

BKC-BPC-282130

Điều chnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

25

3

51

BKC-BPC-282131

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

28

3

52

BKC-BPC-282520

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

31

3

53

BKC-BPC-282521

Đăng ký, công bố hp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

35

3

54

BKC-BPC-282523

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nghị định số 154/2018/NĐ ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ

41

3

55

BKC-BPC-282522

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sn phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

45

3

56

BKC-BPC-282565

Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)

52

3

57

BKC-BPC-282382

Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

59

3

58

BKC-BPC-282383

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

69

3

59

BKC-BPC-282384

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

79

3

60

BKC-BPC-282564

Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia

83

3

61

BKC-BPC-282138

Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

88

3

62

BKC-BPC-282561

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận

93

3

63

BKC-BPC-282562

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định

101

3

64

BKC-BPC-282563

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp (cấp tỉnh)

110

3

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Mã số h

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc thay thế thủ tục hành chính

Trang

Mức độ

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

3

BKC-BPC-282110

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ

15

3

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1116/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1116/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1116/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1116/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Khoa học Công nghệ Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1116/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Khoa học Công nghệ Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1116/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1116/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Khoa học Công nghệ Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1116/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính ngành Khoa học Công nghệ Bình Phước

            • 28/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực