Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG

Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Bộ Ngoại giao


BỘ NGOẠI GIAO
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 1117/2007/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ NGOẠI GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 21/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Bộ Ngoại giao được ban hành kèm theo Quyết định số 2788/2004/QĐ-BNG ngày 31/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Gia Khiêm

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA BỘ NGOẠI GIAO
(ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2007/QĐ-BNG ngày 08 tháng 5 năm 2007)

Điều 1. Vị trí và chức năng

Thanh tra Bộ Ngoại giao (sau đây gọi tắt là Thanh tra Bộ) là cơ quan của Bộ Ngoại giao, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đối ngoại trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thanh tra Bộ Ngoại giao thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do lãnh đạo Bộ Ngoại giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra và các Phó Chánh Thanh tra. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chánh thanh tra thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, trước Tổng Thanh tra, trước pháp luật về hoạt động của Thanh tra Bộ.

Phó Chánh Thanh tra giúp Chánh Thanh tra, được Chánh Thanh tra phân công phụ trách một số nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Bộ máy quản lý của Thanh tra Bộ gồm 2 phòng;

a) Phòng Tổng hợp có số cán bộ là 6 người.

b) Phòng Thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có số cán bộ là 5 người.

Phòng Tổng hợp có nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác hành chính; công tác liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật; công tác xử lý sau thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng; quan hệ với Thanh tra Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và với Thanh tra nước ngoài.

Phòng Thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện công tác thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành về đối ngoại; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra viên, công chức, viên chức thanh tra được phân công nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Thanh tra và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao.

4. Nhân sự làm công tác thanh tra tại Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh do Chánh Thanh tra Bộ và Giám đốc Sở Ngoại vụ trình lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

5. Biên chế của Thanh tra Bộ là 15 người.

Điều 4. Hoạt động của Thanh tra Bộ

1. Nguyên tắc hoạt động

Hoạt động của Thanh tra Bộ phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời, không làm cản trở hoạt động bình thuờng của đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Nội dung hoạt động

a) Thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao và theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng kế hoạch và chủ trì việc giao ban định kỳ theo từng quý giữa Chánh Thanh tra Bộ với Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Bộ về các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Mối quan hệ công tác của Thanh tra Bộ

1. Thanh tra Bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn Bộ hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân cho Ban Thanh tra nhân dân Bộ và Ban Thanh tra nhân dân của các đơn vị thuộc Bộ.

3. Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm hợp tác và báo cáo các vấn đề liên quan theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

4. Phối hợp với Thanh tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thanh tra các cơ quan khác ở địa phuơng trong quá trình thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Hướng dẫn, bồi dưỡng về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành đối với Thanh tra Ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 6. Cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật và kinh phí hoạt động

1. Thanh tra Bộ được bố trí trụ sở làm việc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phù hợp để phục vụ công tác thanh tra có hiệu quả.

2. Kinh phí hoạt động của Thanh tra Bộ do ngân sách nhà nước cấp và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG

Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1117/2007/QĐ-BNG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1117/2007/QĐ-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2007
Ngày hiệu lực16/06/2007
Ngày công báo01/06/2007
Số công báoTừ số 326 đến số 327
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1117/2007/QĐ-BNG

Lược đồ Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Bộ Ngoại giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Bộ Ngoại giao
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1117/2007/QĐ-BNG
       Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành08/05/2007
       Ngày hiệu lực16/06/2007
       Ngày công báo01/06/2007
       Số công báoTừ số 326 đến số 327
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Bộ Ngoại giao

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Bộ Ngoại giao

           • 08/05/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/06/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực