Quyết định 112/2006/QĐ-UBND

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/2006/QĐ-UBND Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi Đề xuất ý tưởng giải pháp quy hoạch kiến trúc Cửa ô phía nam Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 112/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY CHẾ, NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUỘC THI "ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC CỬA Ô PHÍA NAM HÀ NỘI”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô và Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thủ đô;
Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 31/05/2004 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu vực Cửa ô phía Nam Thành phố Hà Nội;
Căn cứ kết quả cuộc thi Sáng tác ý tưởng Văn hoá - Kiến trúc - Nghệ thuật công trình Cửa ô phía Nam Thành phố Hà Nội (vòng 1);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội tại Công văn số 232/QHKT-TH ngày 26/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế, Nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội "

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hoá Thông tin, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch UBND Huyện Thanh Trì; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng Cửa ô phía Nam Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ T ỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ CUỘC THI

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC CỬA Ô PHÍA NAM HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số: 112/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006)

I. TÊN CUỘC THI:

“Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội"

II. MỤC TIÊU CỦA CUỘC THI:

1- Lựa chọn ra phương án tối ưu về ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc cho Cửa ô phía Nam của Thành phố.

2- Làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện Dự án Cửa ô phía Nam của UBND Thành phố Hà Nội, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010.

III. GIỚI THIỆU KHU ĐẤT XÂY DỰNG:

1. Vị trí: Khu đất xây dựng Cửa ô nằm ở phía Nam Thành phố Hà Nội thuộc xã Tứ
Hiệp, huyện Thanh Trì (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn:

- Phía Đông Nam giáp đường vành đai cao tốc dự kiến theo quy hoạch.

- Phía Tây giáp Quốc lộ 1B (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện nay) và Khu đô thị mới Pháp Vân.

- Phía Bắc giáp với sông Tô Lịch và Công viên Yên Sở.

2. Diện tích khu đất: khoảng 80 ha.

3. Đặc điểm:

- Đất hiện trạng là đất ruộng trồng lúa, khá bằng phẳng. Một phần diện tích phía Tây Bắc 23,5 ha đã được san lấp tôn nền. Cốt cao độ khu đất thấp hơn so với cốt đường.

- Có một tuyến điện cao thế 220V đi nổi và chạy chéo qua khu đất (Phương án dự thi có thể nêu ý kiến chấp nhận hoặc cách khắc phục tuyến điện này).

- Đoạn đường cao tốc 1B tiếp giáp khu đất sẽ trở thành đường nội thị khi xây dựng xong đường vành đai dự kiến theo quy hoạch giáp phía Đông Nam khu đất.

IV. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:

1- Nội dung: Đề xuất ý tưởng và Giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội.

2- Yêu cầu: Công trình thể hiện được ý nghĩa văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và vai trò chức năng của một cửa ô quan trọng của Thủ đô thời hiện đại. Làm biểu tượng, dấu ấn, khắc hoạ một thời kỳ lịch sử của Thủ đô - Thời đại Hồ Chí Minh,

a- Về quy hoạch:

- Nghiên cứu tổ chức, tạo lập không gian kiến trúc phù hợp với đặc điểm vị trí khu đất xây dựng và tổng thể khu vực xung quanh trong Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020.

- Thuận lợi cho việc phân đợt xây dựng, từng bước thực hiện dự án.

b- Về kiến trúc:

- Cửa ô có thể biểu hiện là một công trình hoặc một cụm công trình.

- Đề cao tính độc đáo, hiện đại nhân văn... tạo một điểm nhấn đô thị, một biểu trưng văn hóa, lịch sử, nghệ thuật.

- Có tính khả thi.

c- Hệ thống giao thông: tiện lợi, thể hiện rõ mối liên hệ trong ngoài, gắn kết với đường vành đai dự kiến và Quốc lộ 1B.

3- Chú ý: Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) phần diện tích 23,5 ha (dự kiến xây dựng giai đoạn 1) đã được UBND Thành phố phê duyệt là nội dung không bắt buộc phải tuân theo.

V. HỒ SƠ DỰ THI:

Hồ sơ dự thi được thể hiện, trình bày rõ ý về 2 nội dung:

- ý tưởng về một Cửa ô phía Nam Hà Nội.

- Giải pháp về tổ chức không gian, quy hoạch và kiến trúc cửa ô.

Hồ sơ gồm có:

+ Thuyết minh ý tưởng.

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể, tỷ lệ 1/1000 - 1/2000.

+ Các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình hoặc các công trình, tỷ lệ 1/100 - 1/200.

+ Phối cảnh.

+ Mô hình (không bắt buộc).

+ 01 đĩa CD ghi lại các bản vẽ và thuyết minh phương án

Quy định:

- Không ghi tên đơn vị hoặc cá nhân vào các bản vẽ và thuyết minh, chỉ ghi ký hiệu bằng 03 con số hoặc 03 chữ tự chọn.

- Tên đơn vị và cá nhân được ghi vào Phiếu đăng ký dán kín có con số hoặc chữ số tự chọn khớp với chữ hoặc số ghi trên bản vẽ,

- Số lượng bản vẽ thể hiện cho một phương án không quá 03 tờ A0. Thuyết minh không quá 03 tờ A4.

Các phương án đoạt giải cuộc thi sẽ được UBND Thành phố Hà Nội xem xét để chọn thực hiện bước thiết kế tiếp được giữ quyền tác giả. Quyền sở hữu tác phẩm thuộc Chủ đầu tư.

 

QUY CHẾ CUỘC THI

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC CỬA Ô PHÍA NAM HÀ NỘI
(Ban hành theo Quyết định số: 112/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006)

I- CÁC CĂN CỨ:

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng;

Căn cứ công văn số 5274/UB-XDĐT ngày 01/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức vòng tiếp theo Cuộc thi "Sáng tác ý tưởng Văn hóa - Kiến trúc - Nghệ thuật Dự án Cửa ô phía Nam Thành phố Hà Nội".

Căn cứ công văn số 1335/UB-XDĐT ngày 05/4/2006 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức vòng tiếp theo Cuộc thi "Sáng tác ý tưởng Văn hóa - Kiến trúc" Nghệ thuật Dự án Cửa ô phía Nam Thành phố Hà Nội".

II- MỤC ĐÍCH CUỘC THI:

Cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội" do UBND Thành phố Hà Nội phát động nhằm mục đích lựa chọn ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc tốt nhất cho việc xây dựng một cửa ô quan trọng, ở phía Nam Hà Nội nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010.

Cuộc thi lần này là tiếp theo cuộc thi lần trước do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức năm 2005 và Nhiệm vụ thiết kế được làm rõ các nội dung để phù hợp với yêu cầu của cuộc thi.

III- HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

1- Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi.

2- Đối tượng dự thi: Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Khuyến khích các tổ chức, các nhóm dự thi có các thành phần phối hợp nghiên cứu gồm kiến trúc sư, nhà điêu khắc, hội họa, nhà lịch sử, xã hội học… Khuyến khích sự hợp tác với nước ngoài.

Các tổ chức hoặc cá nhân đã tham gia và đoạt giải lần trước (vòng 1) vẫn có thể tham gia tiếp trên cơ sở thực hiện các yêu cầu và nội dung Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế của lần thi này (vòng 2).

3- Các tổ chức hoặc cá nhân dự thi cần liên hệ với Ban Tổ chức để đăng ký theo
mẫu Phiếu đăng ký.

IV- TỔ CHỨC CUỘC THI:

1. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hà Nội.

2- Ban Tổ chức: do UBND Thành phố ra Quyết định thành lập

- Trưởng Ban Tổ chức: Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội.

- Đơn vị chủ trì: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Đơn vị tổ chức thực hiện: Hội Kiến trúc sư Việt Nam

3 - Hội đồng Giám khảo:

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên. Danh sách Ban Giám khảo sẽ được công
bố chính thức trước khi chấm thi.

- Chủ tịch Hội đồng là một nhà chuyên môn, có uy tín và kinh nghiệm nghề nghiệp

- Các Uỷ viên Hội đồng: gồm đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các nhà chuyên môn về kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật, lịch sử, xã hội...

- Quy chế làm việc của Hội đồng Giám khảo do Hội đồng thảo luận và quyết định

V. HỒ SƠ DỰ THI:

1. Quy định chung:

a - Mỗi đơn vị tham gia không hạn chế số phương án thi.

b - Mỗi phương án thể hiện không quá 03 tờ A0. Thuyết minh không quá 03 tờ A4.

c - Hồ sơ dự thi (gồm các bản vẽ và thuyết minh) cần thể hiện, trình bày chuyên nghiệp, rõ ý và hấp dẫn về 02 nội dung: ý tưởng và Giải pháp kiến trúc - quy hoạch.

d- Hồ sơ dự thi không đề tên đơn vị và tên tác giả trực tiếp trên các bản vẽ và trong thuyết minh mà ghi bằng ký hiệu (03 con số + 03 chữ cái) do đơn vị hoặc cá nhân tự chọn. Ký hiệu được ghi tại phía trên bên trái Hồ sơ. Tên tác giả hoặc nhóm tác giả, đơn vị được ghi vào mẫu Phiếu đăng ký và dán kín trong phong bì gửi kèm theo Hồ sơ.

e- Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt.

2- Hồ sơ gồm có:

a- Về thủ tục: Phiếu đăng ký, mã số tự đặt và phong bì dán kín tên tác giả hoặc
nhóm tác giả, đơn vị dự thi.

b- Về nội dung:

+ Thuyết minh ý tưởng.

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể, tỷ lệ 1/1000 - 1/2000,

+ Các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 - 1/200.

+ Phối cảnh.

+ Mô hình (không bắt buộc)

+ 01 đĩa CD ghi lại phần các bản vẽ và thuyết minh phương án.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Công bố, đăng ký và nhận tài liệu thi: từ 03/7/2006 đến hết ngày 15/7/2006.

- Giải đáp thắc mắc, đi thăm địa điểm và những liên quan khác: từ ngày 03/7/2006 đến 15/7/2006

- Thực hiện phương án: từ ngày 10/7/2006 đến 25/9/2006.

- Hạn nộp Hồ sơ dự thi: 16 giờ 00 ngày 25/9/2006.

- Tổ chức chấm và công bố kết quả (đăng báo và phát trên mạng www.hoiktsvn.org), trao giải, triển lãm trong dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô ngày 10/10/2006.

Nơi nộp hồ sơ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 23 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

VII - GIẢI THƯỞNG VÀ QUYỀN LỢI - TRÁCH NHIỆM:

1. Giải thưởng:

- Giải Nhất: 50 triệu đồng (VNĐ).

- Giải Nhì: 30 triệu đồng (VNĐ).

- Giải Ba: 15 triệu đồng (VNĐ).

2- Quyền lợi và trách nhiệm:

a. Mỗi phương án dự thi hợp lệ sẽ được thù lao: 07 triệu đồng.

b. Các phương án đoạt giải cuộc thi:

- Được UBND Thành phố Hà Nội xem xét để chọn thực hiện các bước nghiên cứu thiết kế tiếp.

- Được hỗ trợ kinh phí làm mô hình để trưng bày triển lãm kết quả cuộc thi - Được giữ Quyền tác giả, tác phẩm.

c. Quyền sở hữu tác phẩm: thuộc Chủ đầu tư.

VIII - HỒ SƠ CUNG CẤP CHO CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

1- Sơ đồ vị trí và mặt bằng hiện trạng, tỷ lệ 1/2000.

2- ảnh tư liệu.

3- Nhiệm vụ thiết kế.

4- Quy chế tuyển chọn.

IX - LIÊN HỆ GIẢI ĐÁP:

- Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 23 phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

ĐT: 04.8262179. Fax: 04.9364611.

Website: www.hoiktsvn.org

Người liên hệ: Ngô Doãn Đức - Mb: 0913351359

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, số 11c phố Cát Linh, Hà Nội.

ĐT: 04.8432851 - Fax: 04.7320499

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2006
Ngày hiệu lực30/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 112/2006/QĐ-UBND Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi Đề xuất ý tưởng giải pháp quy hoạch kiến trúc Cửa ô phía nam Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 112/2006/QĐ-UBND Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi Đề xuất ý tưởng giải pháp quy hoạch kiến trúc Cửa ô phía nam Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu112/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành30/06/2006
        Ngày hiệu lực30/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 112/2006/QĐ-UBND Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi Đề xuất ý tưởng giải pháp quy hoạch kiến trúc Cửa ô phía nam Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/2006/QĐ-UBND Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi Đề xuất ý tưởng giải pháp quy hoạch kiến trúc Cửa ô phía nam Hà Nội

            • 30/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực