Quyết định 112/QĐ-UBDT

Quyết định 112/QĐ-UBDT năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Học viện Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỌC VIỆN DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn số 32/TTg-KGVX ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ chủ trương thành lập Học viện Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBDT ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban xây dựng Học viện Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 3392/VP-QHKT ngày 27/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu đề nghị của Ủy ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc tại quận Nam Từ Liêm;

Căn cứ Văn bản số 2920/QHKT-P1 ngày 09/7/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc đề nghị của Ủy ban Dân tộc về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Văn bản số 5201/UBDT-QHKT ngày 28/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về địa điểm xây dựng Học viện Dân tộc và Khu liên cơ quan của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBDT ngày 10/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBDT ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao kế hoạch công tác năm 2015;

Căn cứ Công văn số 16/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 4/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Xây dựng Học viện Dân tộc;

Căn cứ Công văn số 263/BKHĐT-TH ngày 13/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát dự án khởi công mi, dự án bố trí vốn NSNN năm 2016;

Theo đề nghị tại văn bản số 30/BQLXD-KHKT ngày 23/3/2016 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng về việc thẩm định, trình duyệt Báo cáo đxuất chủ trương đu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc kèm theo hồ sơ liên quan; Văn bản số 73/KHTC-KHTK ngày 24/3/2016 của Vụ Kế hoạch - Tài chính Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Học viện Dân tộc;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Học viện Dân tộc kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Học viện Dân tộc do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng lập với những nội dung sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Học viện Dân tộc tại Hà Nội

2. Quy mô đầu tư dự án:

2.1. Nội dung đầu tư chung:

- Khu nhà làm việc hành chính

- Khu nhà học tập

- Khu ký túc xá

- Khu nhà ăn

- Khu giáo dục thể chất

- Hội trường, thư viện

- Khu y tế

- Nhà thường trực, bảo vệ

- Nhà đxe ô tô cơ quan Học viện

- Nơi đxe học viên, cán bộ viên chức

- Khu phụ trợ và nhà công vụ

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

2.2. Nội dung đầu tư giai đoạn I (từ năm 2016-2020)

Công việc phục vụ cho đầu tư dự án Học viện Dân tộc dự kiến được xây dựng trong giai đoạn đầu tư trung hạn năm 2016-2020 với các nội dung chính như sau:

- Chuẩn bị đầu tư dự án

- Đn bù giải phóng mặt bằng

- Xây dựng tường rào khu đất

- Xây dựng hạng mục cng học viện

- San lấp một phần diện tích khu đất đxây dựng các hạng mục phục vụ công tác quản lý, đào tạo

- Xây dựng nhà hiệu bộ đđảm bảo công tác quản lý điều hành và linh hoạt sử dụng làm giảng đường kết hợp ký túc xá đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn đầu

- Xây dựng khu phụ trợ và nhà công vụ.

3. Nhóm dự án: nhóm B

4. Tổng mức đầu tư dự án:

Dự kiến tổng mức đầu tư toàn dự án: 798.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm chín mươi tám tỷ đồng), trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn I (từ năm 2016-2020) là 215.000.000.000 VNĐ (Hai trăm mười lăm tỷ đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn:

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

(Phần vốn đầu tư còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn khác hoặc xin ứng vốn giai đoạn tiếp theo)

6. Địa điểm thực hiện dự án: trên khu đất tại Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2016-2025 (giai đoạn I từ năm 2016-2020)

8. Tiến độ thực hiện dự án giai đoạn I:

- Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Quý I/2016.

- Khảo sát địa chất (phục vụ lập dự án), Lập dự án đầu tư: Quý IV/2016.

- Thiết kế bản vẽ thi công: Quý I/2017.

- Thi công công trình: Quý II/2017.

- Hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng: Quý IV/2020.

Điều 2. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn I năm 2016-2020 theo quy định pháp luật hiện hành. Trường Cán bộ Dân tộc có trách nhiệm phối hợp cùng Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong quá trình tổ chức chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 602/QĐ-UBDT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch v
à Đầu tư;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT.PCN Đỗ Văn Chiến;
- BQLDAĐTXD (để thực hiện);
- Trường Cán bộ Dân tộc (để phối hợp);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, KHTC (10).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu112/QĐ-UBDT
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
       Người kýLê Sơn Hải
       Ngày ban hành24/03/2016
       Ngày hiệu lực24/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016

           • 24/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực