Quyết định 112/QĐ-UBND

Quyết định 112/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong cơ sở giáo dục mầm non do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM CHO TRẺ MẦM NON LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH TRONG CÁC CƠ S Ở GIÁO DỤC MẦM NON

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Căn văn số 1303/BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cho trẻ làm quen ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 05/TTrSGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non ( Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. UBND tỉnh (để báo cáo);
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở: GDĐT, LĐTBXH, NV, TC, KHĐT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh : LĐVP; các Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: HC-TC.
(Kèm theo: Kế hoạch số 07/KH-SGDĐT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2018
Ngày hiệu lực17/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu112/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành17/01/2018
        Ngày hiệu lực17/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang

            • 17/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực