Quyết định 1120/QĐ-UBND

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La

Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La đã được thay thế bởi Quyết định 2000/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính của Ban Dân tộc Sơn La và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 18 tháng 5m 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La tại Tờ trình số: 34/TTr-BDT ngày 7 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

(Có Danh mục ban hành kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC, Tùng(40b).

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BAN DÂN TỘC
 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

TT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Căn cứ pháp lý

01

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND cấp xã; UBND cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

02

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

UBND cấp xã; UBND cấp huyện và Ban Dân tộc tỉnh

Không

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1120/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành18/05/2018
        Ngày hiệu lực18/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1120/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Ban Dân tộc Sơn La