Quyết định 1120/QĐ-UBND

Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1120/QĐ-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 5146/QĐ-BCT ngày 07 tháng 10 năm 2011 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-BTC-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Thông tư số 64/2011/TT-BGTVT ngày 26/12/2011 của Bộ Giao thông vận tải Quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của Bộ Công Thương Quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại tờ trình số 70/TTr-SCT ngày 02 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Website An Giang;
- Báo AG, Đài PTTH AG;
- CVP. UBND tỉnh;
- Lưu: KT, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

KẾ HOẠCH

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang)

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH

1. Định nghĩa sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là việc áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị mà vẫn bảo đảm nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối với quá trình sản xuất và đời sống.

2. Sự cần thiết của kế hoạch

Ngày nay nhu cầu sử dụng năng lượng của xã hội ngày càng gia tăng trong khi các nguồn cung cấp năng lượng như than, dầu mỏ đang dần cạn kiệt; đồng thời chi phí sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải vẫn còn chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu giá thành sản phẩm của các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh An Giang. Vì vậy thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là điều cần thiết trong việc giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

Quốc hội đã ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. Các Bộ Công Thương, Giao thông - Vận tải ra các Thông tư, Quyết định để thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời giúp cho cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân áp dụng tốt các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì cần thiết phải ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang.

II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

a) Nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về sự cần thiết và lợi ích trong việc thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Sử dụng các nguồn tài nguyên năng lượng hợp lý, giảm gây ô nhiễm môi trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

c) Chi phí sử dụng năng lượng của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân ngày càng hợp lý hơn; giảm tỷ lệ chi phí năng lượng trong cơ cấu giá thành sản phẩm, giúp tăng tính cạnh tranh sản phẩm.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2015, đạt mức tiết kiệm 6% trong tổng mức tiêu thụ năng lượng điện toàn tỉnh so với dự báo nhu cầu điện trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5146/QĐ-BCT ngày 07/10/2011 (tổng lượng điện tiết kiệm được là 146,28 triệu kWh).

b) Tất cả các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn vị vận tải có tiêu thụ năng lượng tổng cộng 1000 TOE (tấn dầu tương đương)/năm trở lên, các cơ sở khác không thuộc lĩnh vực nêu trên có tiêu thụ năng lượng tổng cộng 500 TOE/năm trở lên) trên địa bàn tỉnh thực hiện kiểm toán năng lượng và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh.

c) Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng việc mua sắm phương tiện, thiết bị có dán nhãn năng lượng trong Danh mục chi tiết phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

d) Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lưu thông các phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật thực hiện đúng các quy định về dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo lộ trình.

e) Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các tòa nhà xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn phải tuân thủ các quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng.

f) Hoàn thiện hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh theo tiêu chuẩn Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

g) Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải khi lập quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình giao thông, đầu tư phương tiện vận tải, tổ chức vận tải phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một tiêu chí để lựa chọn phương án đúng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

III. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH

Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 - 2015 gồm các nội dung sau:

1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân.

- Nội dung:

+ Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh, phát hành tờ rơi, tờ dán, quảng cáo, sách hướng dẫn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, an toàn đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các cơ sở giáo dục - đào tạo, dạy nghề, các trung tâm thương mại, các chợ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

+ Huy động sự tham gia của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tập huấn, hội thảo nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, cho người lao động thuộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nói riêng về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; về các giải pháp công nghệ, kỹ năng sử dụng phương tiện, thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

b) Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý năng lượng của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, toà nhà, trong kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải.

- Nội dung:

+ Tổ chức tập huấn, hội thảo, giới thiệu trang thiết bị công nghệ mới, cung cấp thông tin về các sản phẩm tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người tiêu dùng.

+ Định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động triển lãm, các điểm trưng bày sản phẩm, các cuộc thi về tiết kiệm năng lượng, giải pháp tiết kiệm năng lượng.

- Thực hiện: Sở Khoa học - Công nghệ chủ trì; Sở Công Thương, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

c) Mô hình thí điểm sử dụng các dạng năng lượng thay thế, thiết bị tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình.

- Nội dung: Xây dựng các mô hình thí điểm quy mô hộ gia đình sử dụng các dạng năng lượng tái tạo (như năng lượng mặt trời, nhiên liệu sinh học...), phổ biến và triển khai nhân rộng các mô hình.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Khoa học - Công nghệ; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực An Giang, Công ty cổ phần Điện Nước An Giang phối hợp thực hiện.

2. Sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

a) Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Nội dung:

+ Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng, xây dựng định mức sử dụng năng lượng trong sản xuất đối với một số lĩnh vực được lựa chọn. Làm cơ sở để các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh xây dựng kế hoạch và các hoạt động triển khai cụ thể phù hợp với phạm vi, đối tượng, lĩnh vực quản lý nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán năng lượng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; khảo sát, phân tích các khả năng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất, thực hiện tiết kiệm năng lượng, khắc phục tình trạng sử dụng lãng phí năng lượng.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

b) Áp dụng các tiêu chuẩn và mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng

- Nội dung:

+ Triển khai các dự án hỗ trợ về nâng cao năng lực và áp dụng thực tế nhằm hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm xây dựng hệ thống quản lý năng lượng, tuân thủ quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

+ Cải thiện hiệu suất của dây chuyền sản xuất: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào quá trình sản xuất, kinh doanh đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã lập báo cáo kiểm toán năng lượng như: hỗ trợ kỹ thuật, chi phí đầu tư mới, đầu tư thay thế, cải thiện hiệu suất các thiết bị cũ để giảm chi phí năng lượng, nhằm giảm giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường;

+ Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vừa và nhỏ, có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm thấp hơn 1000/TOE áp dụng mô hình quản lý năng lượng.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; Sở Khoa học - Công nghệ, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở nhà nước.

a) Tăng cường áp dụng Quy chuẩn tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với tòa nhà có quy mô lớn

- Nội dung:

+ Tăng cường kiểm soát, tư vấn thiết kế các công trình xây dựng đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”.

+ Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, cán bộ quản lý năng lượng, tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát,... trong lĩnh vực xây dựng để thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lập quy hoạch, thiết kế công trình, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công và quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế các tòa nhà phù hợp với quy chuẩn xây dựng.

- Thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì; các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

b) Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng

- Nội dung:

+ Lựa chọn, triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

+ Cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng, quản lý năng lượng trong các tòa nhà quy mô lớn.

+ Hỗ trợ thay thế bóng huỳnh quang hiệu suất thấp (T10) bằng các bóng hiệu suất cao (T8,T5), sử dụng đèn compact thay cho các bóng đèn sợi đốt ở các cơ quan công sở, cơ sở y tế, giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện: Sở Xây dựng chủ trì; các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

c) Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

- Nội dung:

+ Áp dụng các giải pháp quản lý, sử dụng thiết bị điều khiển trong các hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm năng lượng;

+ Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng.

- Thực hiện

Sở Xây dựng chủ trì; sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

d) Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng

- Nội dung: Hướng dẫn, kiểm tra việc mua sắm thiết bị phương tiện của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thực hiện: Sở Tài chính chủ trì; các sở ban ngành địa phương phối hợp thực hiện.

4. Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải.

a) Tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Nội dung: Xây dựng, hướng dẫn việc lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

- Thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì; các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong tổ chức, khai thác hệ thống giao thông vận tải.

- Nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch và triển khai phối hợp các phương thức vận tải trong vận tải hàng hóa, ưu tiên phát triển phương thức vận tải khối lượng lớn tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường; khai thác hợp lý hệ thống vận tải đường thủy.

+ Áp dụng tiêu chuẩn về suất tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải theo điều kiện và khả năng áp dụng từng giai đoạn.

+ Phổ biến, tuyên truyền kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải.

+ Tư vấn hỗ trợ, triển khai thí điểm, xây dựng mô hình dự án sử dụng phượng tiện, thiết bị giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu trong giao thông vận tải, mô hình sử dụng nhiên liệu thay thế, bảo vệ môi trường.

- Thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì; các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

5. Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất nông nghiệp

a) Tiết kiệm năng lượng trong tưới tiêu

- Nội dung: hướng dẫn nông dân áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong tưới tiêu “áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước”, ưu tiên sử dụng trạm bơm điện trong giờ thấp điểm.

- Thực hiện: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì; Công ty Điện lực, Công ty cổ phần Điện - Nước, các ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

b) Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sử dụng máy nông nghiệp.

- Nội dung: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn người nông dân sử dụng, bảo trì và sửa chữa các loại máy nông nghiệp đảm bảo an toàn, hiệu quả cao, giảm được chi phí sử dụng năng lượng.

- Thực hiện: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công ty cổ phần cơ khí AG phối hợp thực hiện.

c) Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong chất thải chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học theo kiểu thiết kế KT1, KT2.

- Nội dung: Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, xây dựng, quản lý chất lượng công trình, hướng dẫn người dân sử dụng.

- Thực hiện: Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chủ trì; Sở Xây dựng, Công ty cổ phần cơ khí AG phối hợp thực hiện.

6. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập.

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Thực hiện kiểm tra tiết kiệm năng lượng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chiếu sáng công cộng tiêu thụ nhiều năng lượng trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung vào các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; các Sở Xây dựng, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang phối hợp thực hiện.

c) Kiểm tra việc dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sản xuất, lưu thông trên thị trường.

- Nội dung: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành của các doanh nghiệp trong việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông các phương tiện, thiết bị thuộc diện bắt buộc phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định pháp luật.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì; các Sở Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Hội người tiêu dùng phối hợp thực hiện.

d) Hội nghị sơ, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch

- Nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch của giai đoạn 1 (2013 - 2014); tổng kết, kết quả thực hiện giai đoạn 2 (năm 2015) và tổng kết của cả hai giai đoạn. Đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh An Giang bao gồm: kinh phí hỗ trợ của Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Các sở, ngành được phân công chủ trì thực hiện các nội dung công việc nêu trên, lập dự toán kinh phí thực hiện hàng năm cùng thời điểm xây dựng dự toán, gửi cơ quan tài chính cung cấp để tổng hợp vào phương án phân bổ ngân sách trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch: 4.180 triệu đồng

Trong đó:

- Nguồn vốn sự nghiệp: 2.575 triệu đồng

+ Vốn sự nghiệp kinh tế (Ngân sách tỉnh): 1.530 triệu đồng

+ Vốn Ngân sách Trung ương (chủ yếu từ Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án khác của Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh): 1.045 triệu đồng

- Vốn đầu tư phát triển (kinh phí của doanh nghiệp tham gia kế hoạch): 1.605 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 kèm theo)

V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về cơ chế chính sách

a) Tăng cường quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tổ chức hệ thống quản lý về tiết kiệm năng lượng:

- Triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng. Trong quá trình thực hiện, kịp thời phản ảnh, đề nghị đến cơ quan chức năng điều chỉnh các quy định chưa phù hợp.

- Thành lập Ban chỉ đạo Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh để thống nhất chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

b) Thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển:

- Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng l­ượng.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư­ sản xuất nhập khẩu dây chuyền thiết bị, công nghệ để sản xuất các sản phẩm tiết kiệm năng lượng được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước theo quy định.

2. Giải pháp về tài chính

Huy động và sử dụng phối hợp các nguồn vốn cấp từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, vốn tài trợ của các tổ chức cá nhân, vốn của doanh nghiệp tham gia thực hiện Kế hoạch, trong đó:

- Xây dựng đề án, dự án tiết kiệm năng lượng và tranh thủ nguồn vốn của trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để thực hiện.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phối hợp và hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề án, dự án tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh.

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ chi phí cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo, trưng bày sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh dành một phần kinh phí để lập báo cáo kiểm toán năng lượng, đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào sản xuất, kinh doanh.

- Ngân sách tỉnh cấp kinh phí cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đào tạo cán bộ quản lý năng lượng, điều tra khảo sát, hỗ trợ một phần chi phí cho cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm lập báo cáo kiểm toán năng lượng, thực hiện các đề án, dự án và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tiết kiệm năng lượng.

3. Giải pháp về đầu tư, đào tạo nâng cao năng lực

- Tư vấn cho các doanh nghiệp đầu tư có chọn lọc các thiết bị máy móc, dây chuyền công nghệ tiên tiến, ít tiêu hao năng lượng.

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng trong các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương; đặc biệt cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng.

- Đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất ứng dụng các sản phẩm mới, vật liệu mới; dự án thí điểm, các mô hình thí điểm để thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường.

4. Giải pháp về khoa học và công nghệ

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất kinh doanh nhằm giảm chi phí tiêu hao năng lượng.

5. Giải pháp về hợp tác quốc tế và trong nước

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác đào tạo nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý năng lượng.

- Tranh thủ nguồn kinh phí, kinh nghiệm chuyên môn, các hỗ trợ kỹ thuật của các chương trình quốc tế về tiết kiệm năng lượng đang triển khai tại Việt Nam.

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu trao đổi, chuyển giao công nghệ, phổ biến ứng dụng các sản phẩm mới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực liên quan.

6. Về khen thưởng và xử phạt

Các tổ chức, đơn vị thực hiện tốt về chính sách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ được Sở Công Thương An Giang đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng hàng năm. Đồng thời xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với một số tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tổ chức thực hiện: Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang được thực hiện trong giai đoạn 2013 - 2015, gồm 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn I (2013 - 2014): triển khai các quy định của pháp luật và vận động cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về sử dụng năng lượng và hiệu quả; kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, doanh nghiệp; xây dựng các đề án, dự án tiết kiệm năng lượng.

b) Giai đoạn II (2014 - 2015): triển khai thực hiện các đề án, dự án theo các nội dung của Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Cuối giai đoạn 2 tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch, xây dựng kế hoạch cho giai đoạn sau.

2. Phân công trách nhiệm

a) Sở Công Thương

- Có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

- Là cơ quan đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan đến các đơn vị thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; làm việc với các chuyên gia, các trường Đại học, các trung tâm, viện nghiên cứu để ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào thực tế.

- Chỉ đạo Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh triển khai các dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Trung tâm tiết kiệm năng lượng thực hiện kiểm toán năng lượng tại các cơ sở công nghiệp, công sở, công trình toà nhà và các cơ sở tiêu thụ năng lượng khác; tư vấn, hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tham mưu giúp UBND tỉnh điều phối, kiểm tra hoạt động, đánh giá việc sử dụng năng lượng; các dự án, đề tài của các ngành, đơn vị thuộc nội dung Kế hoạch trong năm thực hiện. Thẩm tra, tổng hợp các dự án, đề tài thực hiện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tổng hợp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu năng lượng tỉnh An Giang.

- Hàng năm kiểm tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

- Xây dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ và sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

- Khảo sát, đánh giá, hướng dẫn, lựa chọn và hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sản xuất, các tòa nhà thương mại, văn phòng, đơn vị quản lý chiếu sáng đô thị (cung cấp tài liệu về quản lý năng lượng, phổ biến kinh nghiệm các mô hình quản lý năng lượng trong và ngoài nước).

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính cân đối kế hoạch đảm bảo các nguồn lực vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương để thực hiện Kế hoạch.

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cân đối dự toán kinh phí của các đơn vị được phân công thực hiện cho các nội dung của Kế hoạch và khả năng cân đối ngân sách hàng năm.

d) Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.

- Cung cấp các thông tin, hướng dẫn, giới thiệu phổ biến các mô hình toà nhà sử dụng tiết kiệm đã thành công trong và ngoài nước.

e) Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải.

- Nghiên cứu, hợp lý hóa mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm tối ưu hóa năng lực giao thông vận tải, hạn chế phương tiện cá nhân, tăng cường phương tiện vận tải hành khách công cộng.

f) Các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện và bán buôn, bán lẻ điện

- Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện phát điện, truyền tải, phân phối sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp (quản lý, kiểm tra, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, cải tạo, nâng cấp đồng bộ lưới điện và hệ thống lưới điện tự dùng...) nhằm giảm tổn thất điện trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh.

- Tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả.

g) Các sở, ngành, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

h) UBND các huyện, thành phố

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiết kiệm năng lượng, xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, phát động các phong trào tiết kiệm năng lượng tại các phường, xã, hộ gia đình.

- Thành phố Long Xuyên với vai trò đô thị trung tâm của tỉnh: đưa nội dung khai thác, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào lộ trình quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, tập trung có trọng điểm đối với các toà nhà, biệt thự; từng bước xây mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao (thay thế bóng cũ, sử dụng thiết bị tiết giảm điện...); lựa chọn tuyến đường phố, công viên, khuôn viên đầu tư thí điểm hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện.

i) Các cơ quan thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo An Giang chủ động phối hợp với Sở Công Thương xây dựng các chuyên đề giới thiệu các biện pháp, mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất nghiên cứu ứng dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo; chuyên mục thông tin trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀ DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 (Kèm theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 31/ 5/2013 của UBND tỉnh An Giang)

TT

Nội dung chính

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Năm thực hiện

Tổng kinh phí

Ngân sách tỉnh

Vốn Trung ương

Vốn Doanh nghiệp

2013

2014

2015

I

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

300

90

150

60

 

 

40

130

130

1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân

60

30

-

30

Sở Công Thương

Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Công ty Điện lực, CTCP Điện Nước

10

25

25

2

Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý năng lượng của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, toà nhà, trong kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải

90

60

-

30

Sở Khoa học - Công nghệ

Sở Công Thương, Sở Thông tin - Truyền thông

30

30

30

3

Mô hình thí điểm các dạng năng lượng thay thế, thiết bị tiết kiệm năng lượng sử dụng trong hộ gia đình

150

-

150

-

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Khoa học - Công nghệ; Công ty Điện lực, Công ty CP Điện Nước

-

75

75

II

Sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

1.950

360

750

840

 

 

250

850

850

1

Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

750

-

750

-

Sở Công Thương

Sở Khoa học và Công nghệ

250

250

250

2

Áp dụng các tiêu chuẩn và mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng

1.200

360

-

840

Sở Công Thương

Sở Khoa học - Công nghệ, doanh nghiệp

-

600

600

III

Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các công trình toà nhà và cơ quan, công sở nhà nước

1.200

525

45

630

 

 

400

400

400

1

Tăng cường áp dụng Quy chuẩn tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với tòa nhà có quy mô lớn

90

45

45

-

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

30

30

30

2

Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng

150

150

-

-

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

50

50

50

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

900

270

-

630

Sở Xây dựng

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

300

300

300

4

Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng

60

60

-

-

Sở Tài chính

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

20

20

20

IV

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải

210

135

-

75

 

 

70

70

70

1

Tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

60

60

-

-

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

20

20

20

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong tổ chức, khai thác hệ thống giao thông vận tải

150

75

-

75

Sở Giao thông vận tải

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

50

50

50

V

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất nông nghiệp

200

100

100

-

 

 

20

90

90

1

Tiết kiệm năng lượng trong tưới tiêu

 

40

40

-

-

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

-

20

20

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sử dụng máy nông nghiệp.

 

100

-

100

-

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

-

50

50

3

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong chất thải chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học theo kiểu thiết kế KT1, KT2

60

60

-

-

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

20

20

20

VI

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

320

320

-

-

 

 

40

138

142

1

Thành lập Ban Chỉ đạo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập

200

200

-

-

 

 

40

80

80

2

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

60

60

-

-

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

-

30

30

3

Kiểm tra việc dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sản xuất, lưu thông trên thị trường

40

40

-

-

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

-

20

20

4

Hội nghị sơ, tổng kết kết quả thực hiện

20

20

-

-

Sở Công Thương

Các sở, ngành, địa phương có liên quan

-

8

12

Tổng cộng

4.180

1.530

1.045

1.605

 

 

820

1.678

1.682

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ KIẾN KINH PHÍ HÀNG NĂM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
 (Kèm theo Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh An Giang)

TT

Nội dung chính

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng cộng

Tổng số

NS tỉnh

NSTW

Vốn DN

Tổng số

NS
tỉnh

NSTW

Vốn DN

Tổng số

NS
tỉnh

NSTW

Vốn DN

I

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động, nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường

40

25

-

15

130

30

75

25

130

35

75

20

300

1

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân

10

5

-

5

25

10

-

15

25

15

-

10

60

2

Nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý năng lượng của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, toà nhà, trong kinh doanh, dịch vụ, giao thông vận tải

30

20

-

10

30

20

-

10

30

20

-

10

90

3

Mô hình thí điểm các dạng năng lượng thay thế, thiết bị tiết kiệm năng lượng sử dụng trong hộ gia đình

-

-

-

-

75

-

75

-

75

-

75

-

150

II

Sử dụng các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp

250

-

250

-

850

160

250

440

850

200

250

400

1.950

1

Hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn định mức kỹ thuật, cải thiện hiệu suất nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

250

-

250

-

250

-

250

-

250

-

250

-

750

2

Áp dụng các tiêu chuẩn và mô hình quản lý năng lượng tại cơ sở sử dụng năng lượng

-

-

-

-

600

160

-

440

600

200

-

400

1.200

III

Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các công trình toà nhà và cơ quan, công sở nhà nước

400

175

15

210

400

175

15

210

400

175

15

210

1.200

1

Tăng cường áp dụng Quy chuẩn tiết kiệm năng lượng trong quá trình xây dựng mới và cải tạo lại đối với tòa nhà có quy mô lớn

30

15

15

-

30

15

15

-

30

15

15

-

90

2

Triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng

50

50

-

-

50

50

-

-

50

50

-

-

150

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng

300

90

-

210

300

90

-

210

300

90

-

210

900

4

Đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng

20

20

-

-

20

20

-

-

20

20

-

-

60

IV

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong ngành giao thông vận tải

70

45

-

25

70

45

-

25

70

45

-

25

210

1

Tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

20

20

-

-

20

20

-

-

20

20

-

-

60

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong tổ chức, khai thác hệ thống giao thông vận tải

50

25

-

25

50

25

-

25

50

25

-

25

150

V

Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất nông nghiệp

20

-

-

-

90

20

50

-

90

20

50

-

200

1

Tiết kiệm năng lượng trong tưới tiêu

-

-

-

-

20

20

-

-

20

20

-

-

40

2

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sử dụng máy nông nghiệp

-

-

-

-

50

-

50

-

50

-

50

-

100

3

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong chất thải chăn nuôi bằng công nghệ khí sinh học theo kiểu thiết kế KT1, KT2

20

20

-

-

20

20

-

-

20

20

-

-

60

VI

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

40

40

-

-

138

138

-

-

142

142

-

-

320

1

Thành lập Ban Chỉ đạo Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang do một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành viên tham gia Ban Chỉ đạo trình UBND tỉnh xem xét ra quyết định thành lập

40

40

-

-

80

80

-

-

80

80

-

-

200

2

Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

-

-

-

-

30

30

-

-

30

30

-

-

60

3

Kiểm tra việc dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị sản xuất, lưu thông trên thị trường

-

-

-

-

20

20

-

-

20

20

-

-

40

4

Hội nghị sơ, tổng kết kết quả thực hiện

-

-

-

-

8

8

-

-

12

12

-

-

20

Tổng cộng

820

305

265

250

1.678

588

390

700

1.682

637

390

655

4.180

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1120/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực10/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1120/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1120/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành31/05/2013
        Ngày hiệu lực10/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1120/QĐ-UBND năm 2013 sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả An Giang

           • 31/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực