Quyết định 1122/QĐ-BYT

Quyết định 1122/QĐ-BYT năm 2016 về Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 3465/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 08/07/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016


BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BYT ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng và triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám cha bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BYT ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổ chuyên môn nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ mã danh Mục dùng chung (phiên bản số 3) gồm 04 danh Mục sau:

1. Danh Mục dịch vụ kỹ thuật;

2. Danh Mục thuốc tân dược;

3. Danh Mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền;

4. Danh Mục bệnh y học cổ truyền.

Phụ lục các danh Mục kèm theo được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế tại địa chỉ: http://moh.gov.vn

Điều 2. Bãi bỏ 04 danh Mục dùng chung có tên như trên tại Quyết định s 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015. Các danh Mục còn lại trong Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 được tiếp tục sử dụng.

Điều 3. Bộ mã danh Mục dùng chung dùng để làm cơ sở dữ liệu áp dụng trong phần mềm liên thông giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với cơ quan bảo him xã hội và các đơn vị liên quan trên toàn quc.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Giám đc Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành và Thủ trưng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Ban ch
đạo QG về CNTT;
- BMXH
Việt Nam;
- Sở Y tế các t
nh, TP trực thuộc TW:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Y
tế các Bộ, ngành;
- Lưu: VT, BH, VPĐP về CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1122/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1122/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2016
Ngày hiệu lực31/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1122/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1122/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýPhạm Lê Tuấn
       Ngày ban hành31/03/2016
       Ngày hiệu lực31/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/07/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1122/QĐ-BYT bộ mã danh mục dùng chung khám chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế 2016