Quyết định 1123/QĐ-UBND

Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2014 về mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay

Nội dung toàn văn Quyết định 1123/QĐ-UBND 2014 mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư 2013 2015 Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc ban hành mỨc cẤp bù lãi suẤt đỐI vỚi các dỰ án đẦu tư thuỘc Danh mỤc các lĩnh vỰc đẦu tư kẾt cẤu hẠ tẦng kInh tẾ - xã hỘi giai đoẠn 2013-2015 đưỢc QuỸ ĐẦu tư Phát triỂn Khánh Hòa đẦu tư trỰc tiẾp, cho vay

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay;

Căn cứ công văn số 2179/UBND-KT ngày 17/4/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các dự án thuộc danh mục đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 872/STC-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức cấp bù lãi suất đối với các dự án đầu tư thuộc Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay như sau:

1. Đối tượng được cấp bù lãi suất:

Các Chủ đầu tư thực hiện các dự án thuộc Điều 2 của Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2013-2015 được Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa đầu tư trực tiếp, cho vay.

2. Nguyên tắc tính mức bù lãi suất:

- Mức cấp bù lãi suất: Là khoản chênh lệch lãi suất giữa mức lãi suất do UBND tỉnh quyết định cho từng lĩnh vực hoặc từng dự án cụ thể với mức lãi suất cho vay tối thiểu đã được UBND tỉnh quyết định từng thời điểm, nhưng tối đa không quá 50% lãi suất tối thiểu.

- Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất là số tiền thực tế chủ đầu tư thực vay nhưng không vượt quá mức quy định theo quy chế cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa.

3. Ngân sách hỗ trợ tỷ lệ % theo lãi suất tối thiểu:

STT

Danh mục dự án thuộc các lĩnh vực được cấp bù lãi suất

Ngân sách hỗ trợ tỷ lệ % theo lãi suất tối thiểu

1

Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...)

50%

2

Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu dân cư.

20%

3

Đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng khu tái định cư

50%

4

Đầu tư hệ thống cấp nước sạch đô thị

20%

5

Đầu tư hệ thống công trình nước sạch nông thôn thuộc đối tượng ưu đãi của Chính phủ theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009

50%

6

Đầu tư hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường

30%

7

Đầu tư, phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng

40%

8

Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, văn hóa, thể dục thể thao, công viên

50%

9

Đầu tư phát triển điện khu vực vùng lõm và khu vực khác, sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió.

40%

10

Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào cụm công nghiệp

50%

11

Đầu tư xây dựng, cải tạo hồ chứa nước, công trình thủy lợi

40%

12

Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án phục vụ sản xuất, phát triển nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp

40%

4. Thời gian, nguồn vốn cấp bù lãi suất:

- Thời gian: Theo thời gian cho vay của hợp đồng tín dụng giữa nhà đầu tư và Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa tổ chức thẩm định dự án để cho vay theo lãi suất tối thiểu.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Sở Tài chính để được hướng dẫn thủ tục cấp bù lãi suất.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí vào kế hoạch hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này được thi hành từ ngày 10/6/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, HP, Hg P, HLe.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1123/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1123/QĐ-UBND 2014 mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư 2013 2015 Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1123/QĐ-UBND 2014 mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư 2013 2015 Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1123/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1123/QĐ-UBND 2014 mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư 2013 2015 Khánh Hòa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1123/QĐ-UBND 2014 mức cấp bù lãi suất đối với dự án đầu tư 2013 2015 Khánh Hòa

         • 07/05/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 07/05/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực