Quyết định 1123/QĐ-UBND

Quyết định 1123/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1123/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 27/TTr-STP ngày 08 tháng 5 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Báo Thái Bình;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình).

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp; đồng thời, tạo động lực mới thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ năng lực giám định tư pháp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất và chính sách cho đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện Đề án phải được tiến hành nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được của Đề án giai đoạn 2010-2015.

- Bảo đảm sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Đề án

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và quán triệt những nội dung của Đề án bằng các hình thức phù hợp đến các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Nâng cao chất lượng người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

a) Bồi dưỡng kiến thức pháp lý về giám định tư pháp cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có giám định viên tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định theo lĩnh vực chuyên môn cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành có giám định viên tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giám định

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện phục vụ giám định cho Trung tâm Pháp y tỉnh để bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2023.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp

Thực hiện việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp nhằm bảo đảm về số lượng, chất lượng và đáp ứng kịp thời, có chất lượng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng ở địa phương; thường xuyên rà soát miễn nhiệm các giám định viên tư pháp theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực giám định.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp

Rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp đảm bảo chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định cũng như trong công tác quản lý nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sơ kết sau 03 năm và tổng kết sau 05 năm thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành có liên quan trong phạm vi, chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1123/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1123/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1123/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1123/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1123/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1123/QĐ-UBND 2018 nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp Thái Bình

            • 14/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực