Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC năm 2017 về điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định 171/QĐ-UBND-HC phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg (lần 1) do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC 2017 điều chỉnh mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/QÐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 171/QĐ-UBND-HC NGÀY 17/02/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (LẦN 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2151/STC-HCSN ngày 14 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 171/QĐ-UBND-HC ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Định mức học viên dạy nghề theo địa chỉ đối với các nghề may giày da, may công nghiệp, chế biến và bảo quản thủy sản, chế biến và bảo quản nông sản: 100 học viên/lớp.

2. Mức chi phí đào tạo nghề theo địa chỉ đối với các nghề may giày da, may công nghiệp, chế biến và bảo quản thủy sản, chế biến và bảo quản nông sản: theo Phụ lục đính kèm.

3. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 171/QĐ- UBND-HC ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi các đơn vị dạy nghề thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Ðiều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1123/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2017
Ngày hiệu lực25/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1123/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC 2017 điều chỉnh mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC 2017 điều chỉnh mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1123/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành25/09/2017
        Ngày hiệu lực25/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC 2017 điều chỉnh mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1123/QĐ-UBND-HC 2017 điều chỉnh mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp Đồng Tháp

            • 25/09/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực