Quyết định 1124/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1124/QĐ-UBND 2022 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1124/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỀ NGHỊ CẤP CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 961/TTr-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2022 về việc đề nghị ban hành Quyết định quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP1, VP8.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 

QUY ĐỊNH

THÀNH PHẦN THAM DỰ CÁC BƯỚC TRONG QUY TRÌNH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỀ NGHỊ CẤP CÓ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số: 1124/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

b) Các chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo quy định về phân cấp.

c) Các chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành

- Chức danh lãnh đạo chuyên trách thuộc Văn phòng điều phối nông thôn mới, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Trưởng phòng Phòng Công chứng số 1, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Các chức danh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

2. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành.

3. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

5. Cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân thực hiện công tác bổ nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm: Là cơ quan, đơn vị đề xuất cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị đó.

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Sở, ban, ngành là cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm.

- Chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo phân cấp: Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có nhu cầu bổ nhiệm.

- Chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Đơn vị có chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quy định này là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

b) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu Sở, ban, ngành: Chi cục, Ban, Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc Sở, ban, ngành là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

c) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng, đơn vị sự nghiệp công lập và tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

d) Đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng, khoa và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm.

2. Cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm: Là cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tổ chức, cán bộ của cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

a) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

- Chức danh thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý theo phân cấp: Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

- Chức danh theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Phòng Tổ chức hoặc Văn phòng hoặc đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tổ chức, cán bộ của Sở, ban, ngành là đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ.

Riêng đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Sở Nội vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải có chức danh đề nghị bổ nhiệm là đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ.

b) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của người đứng đầu Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Phòng Tổ chức hoặc Văn phòng hoặc đơn vị có chức năng, nhiệm vụ làm công tác tổ chức, cán bộ là đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ.

c) Đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy và phòng Nội vụ (hoặc Ban Tổ chức - Nội vụ) là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

- Chức danh không thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý: Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

3. Cấp có thẩm quyền quyết định, bổ nhiệm: Là cấp có thẩm quyền quyết định về chủ trương bổ nhiệm hoặc ra quyết định bổ nhiệm.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện

1. Thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

2. Đảm bảo đúng quy định về thành phần tham dự (không thêm thành phần) các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch khi thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

Điều 5. Trách nhiệm trong thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý

1. Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc tham gia ý kiến với cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ đối với nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm từ nơi khác.

Trường hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ có 1 người, đại diện lãnh đạo cấp trên trực tiếp chủ trì việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự từ nguồn tại chỗ.

b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Đề xuất xin chủ trương bổ nhiệm; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm; lập hồ sơ nhân sự đề nghị bổ nhiệm; thực hiện các thủ tục đề nghị bổ nhiệm.

2. Cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm

a) Phối hợp, hướng dẫn cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ hoặc tham gia ý kiến với cơ quan tổ chức đối với nguồn nhân sự đề nghị bổ nhiệm từ nơi khác.

b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Hướng dẫn việc lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ nhân sự bổ nhiệm; thực hiện thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.

3. Cấp có thẩm quyền quyết định, bổ nhiệm

a) Báo cáo xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ nhiệm trước khi chỉ đạo tiến hành quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

b) Tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định: Xem xét, quyết định về chủ trương bổ nhiệm; ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền và công bố quyết định bổ nhiệm.

Điều 6. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và quy định của Tỉnh ủy về bổ nhiệm cán bộ.

Điều 7. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại điểm b, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Quy định này đối với nguồn nhân sự tại chỗ, thực hiện như sau:

1. Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo

a) Nội dung: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

b) Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nếu không có chi ủy).

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo đồng thời là Bí thư chi bộ (không có Phó Bí thư), thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, toàn thể đảng viên trong chi bộ.

- Thành phần mời tham gia: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối với bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự.

2. Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng

a) Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

b) Thành phần:

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm; Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nếu không có chi ủy); người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm chỉ có 01 lãnh đạo đồng thời là Bí thư chi bộ (không có Phó Bí thư) và không có đơn vị thuộc và trực thuộc, thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị; toàn thể đảng viên trong chi bộ. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

- Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu): Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối với bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự.

3. Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo

a) Nội dung: Tập thể lãnh đạo căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng đáp ứng của công chức, viên chức; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

b) Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu).

4. Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

a) Nội dung: Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự được tập thể lãnh đạo giới thiệu ở bước 3 bằng phiếu kín.

b) Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhân sự đề nghị bổ nhiệm; Thường vụ cấp ủy cùng cấp (nếu có) hoặc Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy (nếu không có thường vụ) hoặc chi ủy hoặc Bí thư, Phó Bí thư chi bộ (nếu không có chi ủy); trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, đơn vị; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị thuộc và trực thuộc. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

Đối với cơ quan, đơn vị có dưới 30 người hoặc không có tổ chức cấu thành, thành phần tham dự gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong biên chế làm việc thường xuyên tại đơn vị. Hội nghị phải có tối thiểu 2/3 số người được triệu tập tham dự.

- Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu): Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm. Đối với bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, mời thêm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tham dự.

5. Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự

a) Thành phần: Thực hiện như quy định ở bước 1.

Thành phần mời tham gia (không tham gia bỏ phiếu)

b) Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); lấy ý kiến bằng văn bản của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy cơ quan (nơi không có ban thường vụ) hoặc chi ủy (nơi không có đảng ủy) về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín).

Điều 8. Thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

1. Đối với bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ. Thành phần tham gia lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Bước 5 Điều 7 Quy chế này.

2. Đối với bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thành phần tham gia lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Bước 5 Điều 7 Quy chế này.

3. Trường hợp tiếp nhận vào làm công chức để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và khoản 1 Điều này.

4. Trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức để bổ nhiệm viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và khoản 2 Điều này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, tổ chức thực hiện nghiêm Quy định này.

2. Người đứng đầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Quy định này, quy định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm các chức danh viên chức quản lý đã phân cấp bổ nhiệm.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, thanh tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1124/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1124/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(24/06/2022)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1124/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1124/QĐ-UBND 2022 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1124/QĐ-UBND 2022 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1124/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýPhạm Đình Nghị
        Ngày ban hành20/06/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (24/06/2022)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1124/QĐ-UBND 2022 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Nam Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1124/QĐ-UBND 2022 nhân sự đề nghị bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Nam Định

              • 20/06/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực