Quyết định 1125/QĐ-UBND

Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 1125/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Điện Biên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1125/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1125 /QĐ-UBND Ngày03 /11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ.

Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tình hình xử phạt vi phạm hành chính; tình hình thực thi, áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; mức độ tuân thủ pháp luật, hiệu quả điều chỉnh của pháp luật để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

Xác định rõ lĩnh vực trọng tâm; phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cấp, các ngành trong việc chủ trì, phối hợp giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Gắn việc kiểm tra với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các ngành có liên quan.

II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến pháp luật về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ; Nghị quyết số 24/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

2. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

2.1. Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC được thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản Quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2018.

2.2. Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018.

3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

4.1. Nội dung hoạt động kiểm tra: Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành về xử lý vi phạm hành chính tại một số Sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện;

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

4.2. Nội dung công tác thanh tra: Tiến hành thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có kiến nghị của Sở Tư pháp hoặc khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện.

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (6 tháng, 01 năm)

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện;

- Thời gian, nội dung báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Khoản 31, Khoản 33 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

6. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và thống kê về xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và Điều 23, 24 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn giải quyết.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, nội dung, yêu cầu./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2017
Ngày hiệu lực03/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1125/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1125/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Điện Biên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1125/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Tiến
        Ngày ban hành03/11/2017
        Ngày hiệu lực03/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1125/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1125/QĐ-UBND 2017 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính Điện Biên

           • 03/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực