Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT

Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phòng chống thiên tai


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126/QĐ-BNN-PCTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Ngh định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy trình tại Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin điện tử của Bộ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Văn phòng Bộ (Phòng KSTTHC);
- Lưu: VT, PCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-PCTT ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỔNG CỤC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Quy trình nội bộ số: 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Thẩm định các hoạt động sử dụng bãi sông liên quan đến đê điều nơi chưa có công trình xây dựng để xây dựng công trình theo dự án đầu tư do Thủ tướng phê duyệt

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ))

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

 

1 1/4 ngày - 03 ngày

 

 

Tiếp nhận hồ sơ:

+ Trực tiếp

+ Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý

Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

1/2 ngày

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

02 ngày

 

Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

 

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

1/2 ngày

 

Ký văn bản thông báo

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

1/2 ngày

 

b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

 

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

25 ngày

 

Bước 3

Dự thảo văn bản thẩm định và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

 

Bước 4

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thẩm định

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

01 ngày

1/2 ngày

 

Bước 5

Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

 

1¾ ngày

 

 

- Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

01 ngày

 

- Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

 

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 

Quy trình nội bộ số: 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều đối với đê cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và các hoạt động xây dựng, cải tạo công trình giao thông liên quan đến đê điều mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ người thực hiện

Thời gian thực hiện (ngày/ giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1đ); quá hạn (0đ))

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

 

11/4 ngày - 03 ngày

 

 

Tiếp nhận hồ sơ: + Trực tiếp + Theo đường bưu điện

Văn thư tổng cục/Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa

1/2 ngày

 

Bàn giao hồ sơ: Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Tổng cục; chuyển hồ sơ cho Vụ Quản lý Đê điều xử lý

Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

1/2 ngày

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: a) Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo Thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản; gồm các bước sau:

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo Vụ Quản lý Đê điều

02 ngày

 

Dự thảo trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

 

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thông báo

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

1/2 ngày

 

Ký văn bản thông báo

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

1/2 ngày

 

b) Hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử; chuyển Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

 

Bước 2

Xem xét, thẩm định hồ sơ

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

10 ngày

 

Bước 3

Dự thảo văn bản thỏa thuận và trình Lãnh đạo Vụ Quản lý đê điều

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/2 ngày

 

Bước 4

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản thỏa thuận

Lãnh đạo Vụ QLĐĐ Lãnh đạo Văn phòng

01 ngày

1/2 ngày

 

Bước 5

Phê duyệt, trả kết quả giải quyết TTHC

 

1¾ ngày

 

 

- Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Tổng cục/ Lãnh đạo Vụ QLĐĐ (nếu được ủy quyền)

01 ngày

 

- Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại Bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Văn thư Tổng cục

1/4 ngày

 

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

1/4 ngày

 

Tổng thời gian giải quyết TTHC

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

 

Quy trình nội bộ số: 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

Đăng ký hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam

Thứ tự công việc

Nội dung công việc cụ thể

Đơn vị/ Người thực hiện

Thời gian (ngày/giờ)

Đánh giá bằng điểm (trước hạn (2đ); đúng hạn (1 đ); quá hạn (0 đ)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, quét (scan) lưu trữ hồ sơ điện tử.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa.

01 giờ

 

Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục (hoặc Lãnh đạo Văn phòng), chuyển hồ sơ cho Vụ Khoa học công nghệ và HTQT.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa Đơn vị được giao nhiệm vụ.

01 giờ

 

Lãnh đạo KHCN&HTQT phân công cán bộ xử lý hồ sơ.

Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ. Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ.

01 giờ

 

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

a) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, dự thảo văn bản thông báo về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hồ sơ hoàn chỉnh, trình Lãnh đạo Tổng cục ký văn bản, vào sổ văn bản, phát hành và trả thông báo cho tổ chức, cá nhân.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ nhận hồ sơ / Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT/Lãnh đạo Tổng cục

1/2 ngày

 

b) Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

01 giờ

 

Bước 2

Xem xét, thẩm định, hồ sơ

Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

06 giờ

 

Bước 3

Dự thảo kết quả thực hiện thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Vụ

Chuyên viên được giao hồ sơ nhận hồ sơ.

02 giờ

 

Bước 4

Trình Lãnh đạo Tổng cục văn bản giải quyết TTHC

Lãnh đạo Vụ KHCN&HTQT.

01 giờ

 

Bước 5

Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC

Lãnh đạo Tổng cục

 

 

- Vào sổ văn bản, đóng dấu phát hành văn bản và lưu bản chính văn bản tại bộ phận văn thư cơ quan

Văn thư Tổng cục

01 giờ

 

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế

Văn thư Tổng cục /Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ.

01 giờ

 

- Lưu trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 giờ

 

Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính

02 ngày

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1126/QĐ-BNN-PCTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1126/QĐ-BNN-PCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2020
Ngày hiệu lực27/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1126/QĐ-BNN-PCTT

Lược đồ Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1126/QĐ-BNN-PCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành27/03/2020
        Ngày hiệu lực27/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phòng chống thiên tai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1126/QĐ-BNN-PCTT 2020 quy trình giải quyết thủ tục hành chính về phòng chống thiên tai

              • 27/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực