Quyết định 1126/QĐ-UBND

Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1126/QĐ-UBND duyệt quyết toán dự án quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Lai Châu 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1126 /QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006, Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành và sửa đổi về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành số 360/BCQT-STC ngày 18/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đến năm 2020.

- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lai Châu.

- Thời gian khởi công, hoàn thành:

+ Khởi công: Năm 2011

+ Hoàn thành: Năm 2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

Nguồn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

1

2

3

4

Tổng số

463.150.000

463.150.000

0

Vốn sự nghiệp

463.150.000

463.150.000

0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung

Dự toán

Giá trị quyết toán

1

2

3

Tổng số

520.000.000

463.150.000

- Chi phí lập đề cương và dự toán quy hoạch

16.000.000

10.000.000

- Chi phí thiết kế quy hoạch

379.000.000

379.000.000

- Chi phí QL và chi khác

74.000.000

74.150.000

- Dự phòng

51.000.000

0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

Giá trị thực tế

Giá trị quy đổi

1

2

3

4

5

Tổng số

463.150.000

 

 

 

1- Tài sản cố định

463.150.000

 

 

 

2- Tài sản lưu động

0

 

 

 

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu; Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chất lượng đề án và các chứng từ hoá đơn đã cung cấp phục vụ cho công tác thẩm tra quyết toán; Xử lý các vấn đề tồn tại và tiến hành hạch toán theo quy định.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

1

2

3

Tổng số

463.150.000

 

Vốn sự nghiệp

463.150.000

 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Sở Khoa học và Công nghệ được tiếp nhận tài sản và có trách nhiệm quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản hình thành qua đầu tư.

ĐVT: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

Chi tiết nguồn vốn

Sở Khoa học và Công nghệ

463.150.000

0

Vốn sự nghiệp

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký; Giám đốc các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1126/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1126/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1126/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1126/QĐ-UBND duyệt quyết toán dự án quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Lai Châu 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1126/QĐ-UBND duyệt quyết toán dự án quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Lai Châu 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1126/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1126/QĐ-UBND duyệt quyết toán dự án quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Lai Châu 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1126/QĐ-UBND duyệt quyết toán dự án quy hoạch phát triển khoa học công nghệ Lai Châu 2015

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực