Quyết định 1127/QĐ-UBND

Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa"

Nội dung toàn văn Quyết định 1127/QĐ-UBND 2014 Quy chế xét chọn tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1127/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 721-CV/TU ngày 28 tháng 5 năm 2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tạo điều kiện hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh;

Xét đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Văn bản số 158/CV-LHH ngày 09 tháng 10 năm 2013 và ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 1207-CV/TGTU ngày 14 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 2. Giao Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện việc xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh; các Giám đốc Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

QUY CHẾ

XÉT CHỌN VÀ TÔN VINH DANH HIỆU “TRÍ THỨC TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ trên địa bàn tỉnh có nhiều đóng góp trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Khánh Hòa.

2. Là dịp để trí thức khoa học - công nghệ tiêu biểu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Thông qua tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” nhằm cổ vũ, động viên khuyến khích, phát huy những tài năng, đội ngũ trí thức đang tham gia trên mặt trận kinh tế - xã hội góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa.

3. Có các hoạt động xã hội góp phần cùng cộng đồng dân cư thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục xét chọn và tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” hoạt động trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ; kinh tế - xã hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Là công dân thuộc đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, có tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn xét chọn và tôn vinh

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, trong sáng, luôn trung thành với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;

- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của nơi công tác và nơi cư trú;

- Không đang trong thời gian thi hành án, hoặc có án tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có tinh thần tự lực, đoàn kết, tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tổ chức, cơ quan nói riêng và có nhiều đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ của tỉnh nói chung.

Và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

1. Chủ trì, chủ nhiệm hoặc tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ được nghiệm thu đạt kết quả loại Khá trở lên.

2. Có giải pháp sáng kiến, công trình khoa học được triển khai áp dụng ở Khánh Hòa, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực góp phần vào sự phát triển của tỉnh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đạt được giải Nhất trong các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh trở lên.

Điều 5. Nguyên tắc xét chọn

1. Thông qua việc xem xét, bình chọn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về tôn vinh cho trí thức tiêu biểu.

2. Việc xét tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” phải đảm bảo tính chính xác, công khai thành tích, ghi nhận đúng mức đóng góp của các đối tượng là trí thức trên cơ sở tự nguyện và tuân thủ các quy định của Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương II

HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC XÉT CHỌN, TÔN VINH

Điều 6. Hình thức tôn vinh khen thưởng

1. “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen và kèm theo tiền thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Lễ tôn vinh được tổ chức 5 năm 2 lần, bắt đầu từ năm 2014. Nghi thức Lễ được thực hiện trang trọng, tiết kiệm và thiết thực theo đúng quy định hiện hành.

Điều 7. Hội đồng xét chọn

1. Hội đồng xét chọn “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét chọn) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập, thành phần gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo các cơ quan:

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Thường trực);

- Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Các ủy viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo các cơ quan:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);

- Sở Tài chính;

- Sở chuyên ngành (tùy từng đợt xét và nếu thấy cần thiết);

- Thư ký Hội đồng: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Cơ quan thường trực Hội đồng xét chọn: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục tham gia xét chọn

1. Phiếu đăng ký tham dự

2. Bản thành tích có đánh giá, xác nhận của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc giải pháp sáng kiến, công trình khoa học có đánh giá, công nhận của nơi thực hiện, áp dụng giải pháp sáng kiến, công trình khoa học (kèm theo bản mềm (file) thành tích và sáng kiến).

Điều 9. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu

1. Quy trình xét chọn trí thức tiêu biểu

a) Thông báo tổ chức xét chọn: Vào tháng 10 của lần đầu và tháng 5 của lần tiếp theo, cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức tiêu biểu.

b) Nhận hồ sơ, lập hồ sơ tham gia xét chọn: Từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 lần đầu và ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 kỳ tiếp theo của các kỳ tôn vinh, các cá nhân đủ điều kiện tham gia xét chọn đến cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa) nhận hồ sơ tham gia và được hướng dẫn lập hồ sơ.

c) Nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn: Các cá nhân tham gia xét chọn lập 03 bộ hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15 tháng 11 và ngày 15 tháng 5 của mỗi kỳ xét chọn. Hồ sơ nộp sau thời gian này sẽ không được xem xét tham gia.

d) Kiểm tra, tổng hợp hồ sơ chuyển Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng và tổ chuyên viên có trách nhiệm, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đăng ký, thống kê, phân loại, chuyển Hội đồng xét chọn.

đ) Họp Hội đồng xét chọn: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn tổng hợp kết quả thẩm định, đề xuất tổ chức họp Hội đồng xét chọn để thông qua kết quả thẩm định. Họp Hội đồng xét chọn trước ngày 25 tháng 11 và ngày 25 tháng 5 của kỳ tôn vinh.

e) Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn xem xét, giải trình các trường hợp có ý kiến khác nhau; hoàn chỉnh thủ tục, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ); thời gian hoàn thành trước ngày 01 tháng 12 và ngày 01 tháng 6 của mỗi kỳ tôn vinh.

2. Quy trình xét khen thưởng, tôn vinh

a) Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) nhận hồ sơ, xử lý và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định.

b) Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét khen thưởng, gồm:

- Tờ trình (kèm danh sách + file danh sách đề nghị xét chọn);

- Biên bản họp Hội đồng xét chọn;

- Bản thành tích theo mẫu (kèm theo báo cáo giải pháp sáng kiến, công trình khoa học và file);

- Văn bản hiệp y của các cơ quan liên quan (tùy từng trường hợp có liên quan).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách tỉnh

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến kinh phí

a) Kinh phí tổ chức xét chọn và tôn vinh: Cơ quan Thường trực Hội đồng xét chọn (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh) xây dựng kế hoạch, tổng hợp dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

b) Kinh phí khen thưởng: Chi từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) hàng năm.

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập: Hội đồng xét chọn và thực hiện các công tác liên quan đến việc xét chọn, tôn vinh.

b) Thường trực Hội đồng xét chọn: Thống kê, rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng, tôn vinh những trí thức tiêu biểu được Hội đồng xét chọn thống nhất đề nghị.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) phối hợp Thường trực Hội đồng xét chọn trong việc xét chọn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”.

3. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông báo về việc tổ chức xét chọn; tuyên truyền trước, trong và sau Lễ tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa”.

4. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và Sở Nội vụ đảm bảo Lễ Tôn vinh “Trí thức tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa” 5 năm 2 lần đạt kết quả tốt.

Điều 12. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị cần phản ánh kịp thời với Thường trực Hội đồng xét chọn trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh; đồng thời, thông báo rộng rãi cho các trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được biết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1127/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1127/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1127/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1127/QĐ-UBND 2014 Quy chế xét chọn tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1127/QĐ-UBND 2014 Quy chế xét chọn tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1127/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1127/QĐ-UBND 2014 Quy chế xét chọn tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1127/QĐ-UBND 2014 Quy chế xét chọn tôn vinh danh hiệu Trí thức tiêu biểu Khánh Hòa

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực