Quyết định 1128/QĐ-UBND

Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 1128/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập tổ hợp tác tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1128/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 226/TTr-SKHĐT ngày 03/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 03 thủ tc hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của thợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của BKế hoch và Đu tư (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thtrn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Lưu: VT NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thi hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của t hợp tác

01

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.

02

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Bộ luật Dân sự s 91/2015/QH13;

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.

03

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Không

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;

- Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hp tác.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2019
Ngày hiệu lực04/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(09/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1128/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập tổ hợp tác tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1128/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập tổ hợp tác tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1128/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành04/12/2019
        Ngày hiệu lực04/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (09/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1128/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập tổ hợp tác tỉnh Gia Lai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1128/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập tổ hợp tác tỉnh Gia Lai

           • 04/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực