Quyết định 1129/QĐ-TTg

Quyết định 1129/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1129/QĐ-TTg 2015 thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN THÍ ĐIỂM CỔ PHẦN HÓA BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 16 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vn tải Trung ương với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên đy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

- Tên giao dch bng tiếng Vit: Bệnh viện Giao thông vận tải.

- Tên tiếng Anh: TRANSPORT HOSPITAL JOINT STOCK COMPANY.

- Tên viết tắt: TRAH., JSC.

- Trụ sở chính: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.37664751           Fax: 04.37661799

- Email: info@giaothonghospital.vn

- Website: http//www.giaothonghospital.vn

- Biểu trưng (logo):

2. Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương trước khi chuyển đổi, được tiếp tục hoạt động các ngành, nghề hiện Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức cổ phần hóa: Vừa bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đu:

a) Vốn điều lệ: 168.000.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tám tỷ đồng).

Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng giá trị quyết toán dự án ODA tòa nhà Bệnh viện, đồng thi, s tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điu lệ mà Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải là 30%.

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 16.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 5.040.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ;

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 1.768.000 cổ phần, tương ứng 10,52% vốn điều lệ; Trong đó:

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 582.300 cổ phần, chiếm 3,46% vốn điều lệ;

+ Bán ưu đãi cho người lao động theo năm cam kết: 1.185.700 cổ phần, chiếm 7,06% vốn điều lệ, bao gồm:

Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp loại 200 cổ phần /01 năm cam kết là 371.300 cổ phần;

Bán ưu đãi cho người lao động theo năm cam kết là chuyên gia giỏi với mức 800 cổ phần/01 năm nhưng không quá 8.000 cổ phần cho một người lao động là: 814.400 cổ phần.

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 5.040.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.

- Bán đấu giá công khai: 4.952.000 cổ phần, chiếm 29,48% vốn điều lệ.

5. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu. Chỉ đạo Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.

6. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải là Bộ Giao thông vận tải.

7. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng B Giao thông vận tải phê duyệt tiêu chí và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, có phương án kinh doanh hiệu quả và cam kết đầu tư lâu dài để phát triển Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

8. Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải được hưởng các chính sách ưu đãi như đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần và được tiếp tục áp dụng các ưu đãi về hoạt động khoa học, công nghệ, chính sách khuyến khích xã hội hóa như đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này trước khi chuyển đổi theo quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

9. Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất; quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải báo cáo, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các quy định (hoặc nghĩa vụ) về tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai.

10. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 459 người.

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần: 438 người.

Bộ Giao thông vận tải vận dụng các quy định hiện hành để thực hiện chế độ đối với người lao động không chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần.

11. Chi phí cổ phần hóa: Giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Bệnh viện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này. Chỉ đạo Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương công b thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, thực hiện chuyển Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử người đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

- Công bố công khai trước khi bán cổ phần thông tin về kế hoạch tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành quyết toán dự án ODA tòa nhà Bệnh viện trước khi thực hiện bán cổ phần theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo và hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

3. Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương chịu trách nhiệm quản lý Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Ban Giám đốc Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND thành phố Hà Nội;
-
Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp,
- Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
-
Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).Quân

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1129/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1129/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2015
Ngày hiệu lực21/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1129/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1129/QĐ-TTg 2015 thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1129/QĐ-TTg 2015 thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1129/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành21/07/2015
        Ngày hiệu lực21/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1129/QĐ-TTg 2015 thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1129/QĐ-TTg 2015 thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương

            • 21/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực