Quyết định 1129/QĐ-UBND

Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF và Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình trong thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình” do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Nội dung toàn văn Quyết định 1129/QĐ-UBND 2014 phối hợp công việc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1129/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN PPTAF VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TRONG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ “CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ  MIỀN NÚI PHÍA BẮC - THÀNH PHỐ HÒA BÌNH” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26-11-2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23-4-2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các Nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 190/TTr-SKHĐT ngày 31-7-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF và Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình trong thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Hòa Bình” do Ngân hành Thế giới tài trợ.

(Chi tiết Quy chế phối hợp kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ, BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN PPTAF VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒA BÌNH TRONG THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT CHUẨN BỊ “CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC - THÀNH PHỐ HÒA BÌNH” DO NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TÀI TRỢ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1129 /QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết các công việc của Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc -Thành phố Hòa Bình”.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Ban Quản lý tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc -Thành phố Hòa Bình” (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF).

Điều 3. Nguyên tắc, phương thức phối hợp

- Để hoàn thành tốt công việc được giao và đạt được mục tiêu của dự án, các cơ quan thống nhất phối hợp thực hiện trên nguyên tắc trách nhiệm, khách quan, tuân thủ đúng các quy định của Nhà tài trợ và Pháp luật Việt Nam, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của dự án.

- Các cơ quan phải ưu tiên về mặt thời gian khi giải quyết các công việc có liên quan đến dự án, nhưng tuân thủ đúng các quy định của Nhà tài trợ hoặc của Pháp luật Nhà nước Việt Nam (nếu nhà tài trợ không quy định).

- Khi một cơ quan có yêu cầu các cơ quan khác phối hợp cùng giải quyết công việc, các cơ quan được yêu cầu khẩn trương cử người có trách nhiệm và đủ thẩm quyền giải quyết cùng tham gia.

- Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ quan thường xuyên thông tin, báo cáo những vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời nhằm hoàn thành công việc chung.

- Phần việc của cơ quan nào thực hiện sẽ tự chịu trách nhiệm trước Nhà tài trợ và các quy định của Pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN

Điều 4. Công tác lập kế hoạch thực hiện Tiểu dự án

Đối với kế hoạch tổng thể của tiểu dự án: Ban quản lý tiểu dự án PPTAF có trách nhiệm lập, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đối với kế hoạch hàng năm của tiểu dự án: Ban quản lý tiểu dự án PPTAF có trách nhiệm lập, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Điều 5. Phối hợp trong công tác lựa chọn nhà thầu của Tiểu dự án

1. Công việc và trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Tiểu dự án;

- Phê duyệt các hồ sơ đấu thầu của các gói thầu do Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF lập, bao gồm: Điều khoản tham chiếu, dự toán gói thầu; hồ sơ mời đề xuất;

- Phê duyệt Kết quả đánh giá hồ sơ bày tỏ quan tâm; kết quả lựa chọn nhà thầu.

2. Công việc và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

Cử cán bộ tham gia trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự án các hạng mục.

3. Công việc và trách nhiệm của Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF

Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF là bên mời thầu lựa chọn tư vấn thực hiện các bước khảo sát, lập dự án đầu tư các hạng mục, có trách nhiệm:

- Lập, trình thẩm định kế hoạch đấu thầu của tiểu dự án;

- Chủ trì lập, trình Nhà tài trợ (WB) và Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt hồ sơ đấu thầu các gói thầu, bao gồm: Điều khoản tham chiếu; dự toán; hồ sơ mời đề xuất; báo cáo đánh giá hồ sơ bày tỏ quan tâm; báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất;

- Giải trình với WB và các cơ quan có thẩm quyền các vấn đề liên quan đến các hồ sơ đấu thầu do mình chuẩn bị khi có yêu cầu;

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu theo quy định; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả đấu thầu;

- Đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu.

Điều 6. Phối hợp trong lập, thẩm định, phê duyệt các hạng mục đầu tư

1. Công việc và trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Phê duyệt: Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Phê duyệt theo thẩm quyền đối với các hồ sơ khác do Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF trình;

- Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; báo cáo kinh tế kỹ thuật và các hồ sơ khác theo thẩm quyền.

2. Công việc và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình

Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình là chủ đầu tư của dự án đầu tư “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”, có trách nhiệm:

- Phối hợp tham gia cùng Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF trong quá trình triển khai, thực hiện công việc chuẩn bị đầu tư các hạng mục như: Bàn giao mặt bằng cho đơn vị tư vấn; tạo điều kiện cho nhà thầu tư vấn thu thập các tài liệu, số liệu liên quan đến công việc cũng như làm việc với nhân dân và chính quyền địa phương;

- Phối hợp cùng Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF thống nhất về phương án thiết kế, quy mô đầu tư, kế hoạch thực hiện các hạng mục đầu tư phù hợp với quy hoạch và thực tế, đảm bảo cảnh quan đô thị và phù hợp với tổng mức đầu tư các công trình.

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định; Tiếp nhận các hồ sơ dự án do Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF bàn giao;

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt các hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn giám sát do Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF lập; tiếp nhận hồ sơ mời thầu nói trên và tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

3. Công việc và trách nhiệm của Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF

- Trực tiếp quản lý các nhà thầu thực hiện các gói thầu;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình lập dự án đầu tư các hạng mục hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì lập, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ: Đề cương nhiệm vụ; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; báo cáo kinh tế - kỹ thuật; hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát; báo cáo đánh giá tác động môi trường và các hồ sơ khác được lập trong phạm vi Tiểu dự án;

- Tổ chức bàn giao các hồ sơ: Khảo sát, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ mời thầu và các tài liệu khác có liên quan cho Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình sau khi được duyệt; Lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định;

- Giải trình và chịu trách nhiệm với các cơ quan có thẩm quyền các vấn đề liên quan đến hồ sơ do mình lập khi có yêu cầu;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất gửi chủ đầu tư, cơ quan chủ quản, Ban điều phối, Ngân hàng Thế giới theo các quy định hiện hành và phù hợp với quy định chung của Nhà tài trợ;

- Liên hệ với Nhà tài trợ, Ban điều phối, cơ quan có liên quan về các vấn đề trong quá trình thực hiện.

Điều 7. Các công tác khác

Ngoài việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình và Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF phối hợp chặt chẽ trong các công tác chuẩn bị khác cho Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình”.

Ban Quản lý tiểu dự án PPTAF thay mặt Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện những nội dung phối hợp.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Trưởng Ban Quản lý tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Hòa Bình” có trách nhiệm phân công và chỉ đạo cán bộ phòng, ban trực thuộc thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1129/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1129/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2014
Ngày hiệu lực11/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1129/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1129/QĐ-UBND 2014 phối hợp công việc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1129/QĐ-UBND 2014 phối hợp công việc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1129/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành11/08/2014
        Ngày hiệu lực11/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1129/QĐ-UBND 2014 phối hợp công việc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1129/QĐ-UBND 2014 phối hợp công việc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc Hòa Bình

            • 11/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực