Quyết định 113/2009/QĐ-TTg

Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi các Quyết định: 24/2008/QĐ-TTg; 25/2008/QĐ-TTg; 26/2008/QĐ-TTg và 27/2008/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi 24-25-26-27/2008/QĐ-TTg chính sách phát triển KT-XH Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL trung du miền núi Bắc Bộ đến 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 113/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC QUYẾT ĐỊNH: SỐ 24/2008/QĐ-TTG; SỐ 25/2008/QĐ-TTG; SỐ 26/2008/QĐ-TTG VÀ SỐ 27/2008/QĐ-TTG NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁC TỈNH VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ ĐẾN NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010 như sau:

1. Sửa đổi quy định về “tăng mức phụ cấp cho giáo viên mầm non, mẫu giáo” tại đoạn cuối điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008; đoạn cuối khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008; đoạn cuối khoản 3 Điều 2 Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 và đoạn đầu điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng phụ cấp bằng 50% so với mức lương tối thiểu chung”.

2. Sửa đổi quy định về “hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại của bệnh nhân nội trú (được điều trị ở bệnh viện huyện trở lên)” tại đoạn cuối điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 và đoạn cuối khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại cho những bệnh nhân đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương”.

3. Bổ sung thêm vào khoản 3 Điều 2 Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 và điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ đoạn sau:

“Hỗ trợ một phần chi phí ăn ở, đi lại cho những bệnh nhân đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương”.

4. Sửa đổi quy định về “Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú … làm việc tại địa phương” tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 25/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

“Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú được ưu tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không học tại các trường chuyên nghiệp thì được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo thời gian 3, 6 hoặc 9 tháng phù hợp với yêu cầu ngành, nghề thực tế và được bố trí việc làm tại địa phương. Các tỉnh sử dụng các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương để tiến hành đào tạo, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo này”.

5. Bổ sung thêm vào khoản 3 Điều 2 Quyết định số 26/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ đoạn sau:

“Đối với học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú được ưu tiên cử tuyển vào các trường đại học, dự bị đại học, các trường chuyên nghiệp để tăng cường đội ngũ cán bộ cơ sở, nếu không học tại các trường chuyên nghiệp thì được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật theo thời gian 3, 6 hoặc 9 tháng phù hợp với yêu cầu ngành, nghề thực tế và được bố trí việc làm tại địa phương. Các tỉnh sử dụng các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương để tiến hành đào tạo, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí cho công tác đào tạo này”.

Điều 2. Hiệu lực thực hiện các nội dung chính sách sửa đổi, bổ sung quy định tại Quyết định này như sau:

1. Đối với chính sách phụ cấp cho giáo viên mẫu giáo, mầm non thôn, bản: thực hiện từ thời điểm các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg số 25/2008/QĐ-TTg số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành;

2. Đối với chính sách hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho những bệnh nhân đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ khi điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh và trung ương: thực hiện từ thời điểm Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg số 25/2008/QĐ-TTg số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành;

3. Đối với chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông dân tộc nội trú; thực hiện từ thời điểm các Quyết định số 24/2008/QĐ-TTg số 25/2008/QĐ-TTg số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2009.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Ban Chỉ đạo; Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2009
Ngày hiệu lực01/11/2009
Ngày công báo23/09/2009
Số công báoTừ số 453 đến số 454
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi 24-25-26-27/2008/QĐ-TTg chính sách phát triển KT-XH Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL trung du miền núi Bắc Bộ đến 2010


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi 24-25-26-27/2008/QĐ-TTg chính sách phát triển KT-XH Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL trung du miền núi Bắc Bộ đến 2010
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu113/2009/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành11/09/2009
     Ngày hiệu lực01/11/2009
     Ngày công báo23/09/2009
     Số công báoTừ số 453 đến số 454
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật15 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi 24-25-26-27/2008/QĐ-TTg chính sách phát triển KT-XH Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL trung du miền núi Bắc Bộ đến 2010

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/2009/QĐ-TTg sửa đổi 24-25-26-27/2008/QĐ-TTg chính sách phát triển KT-XH Trung Bộ Tây Nguyên ĐBSCL trung du miền núi Bắc Bộ đến 2010