Quyết định 113/QĐ-UBND

Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 113/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 08/TTr-STP ngày 18 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- Các thành viên HĐPH tỉnh;
- Trưởng các Đề án Chương trình hành động;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi43/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm tham mưu cho thủ trưởng và cán bộ trực tiếp thi hành nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính.

- Tăng cường sự phối hợp và phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nhiệm vụ, nội dung thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chuẩn bị tốt các nội dung tập huấn chuyên sâu và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân với nhiều hình thức.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

1.1. Đối tượng

Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; người có thẩm quyền và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và nhân dân..., góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

1.2. Nội dung, hình thức

Thông qua tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, đầy đủ nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành với hình thức và nội dung phù hợp với từng đối tượng.

- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai cho đối tượng là Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cán bộ pháp chế; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau, tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ thuộc quyền quản lý của cấp mình và UBND cấp xã.

- Các phương tiện thông tin đại chúng; Bản tin chuyên ngành mở chuyên trang, chuyên đề hoặc tăng thời lượng truyền tải nội dung của Luật đến cán bộ và nhân dân; hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của nhân dân.

- Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt trong ngành Tòa án và Kiểm sát.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Triển khai sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính (trước ngày 01/7/2013) và các Nghị định được ban hành trong năm.

+ Năm 2014 trở đi: Triển khai các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành.

1.3. Biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật

Biên soạn tờ gấp, tờ rơi, sổ tay hỏi đáp pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; lắp đặt các cụm pa nô, áp phích; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo và sinh hoạt chuyên đề pháp luật... để tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan lựa chọn nội dung và phương án thực hiện.

- Thủ trưởng các ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, cấp xã chỉ đạo thực hiện theo ngành, lĩnh vực và địa phương quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 và những năm tiếp theo.

1.4. Ngày pháp luật

Ngày 09/11 hàng năm, các ngành, các cấp lồng ghép nội dung pháp luật về xử lý vi phạm hành chính vào các hoạt động “Ngày pháp luật” nhằm tuyên truyền, cổ vũ, tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành, các cấp ấn định thời lượng và hình thức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 và những năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các ngành biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính cho Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, cấp xã. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các cấp, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì phối hợp với cơ quan có liên quan biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu cho các đối tượng thuộc mình quản lý; in ấn các tài liệu tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2013: Tập huấn cho đối tượng là người đứng đầu và cấp phó của cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính các cấp, nhất là nguyên tắc áp dụng và thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

+ Năm 2014 trở đi: Tập huấn cho tất cả các cán bộ có liên quan.

3. Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ban hành có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp:

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan thống kê, lập danh mục và rà soát văn bản QPPL và hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

- Thủ Trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, cấp xã chỉ đạo rà soát theo ngành, lĩnh vực, địa phương.

- Thời gian thực hiện:

+ Rà soát, lập danh mục và đối chiếu: Năm 2013.

+ Năm 2014 trở đi: Đề xuất ban ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ

Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về tổ chức bộ máy thực hiện thống nhất quán lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng phương án về tổ chức và biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Khi Chính phủ phê duyệt Đề án.

5. Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện

Kiểm tra, đánh giá và sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém và đề xuất, kiến nghị hoàn chỉnh pháp luật.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các ngành, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm tra theo định kỳ hàng năm, sơ kết 03 năm và đề xuất phương hướng chỉ đạo.

- Thủ trưởng các ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố, cấp xã chỉ đạo thực hiện theo ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này và báo cáo theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn các ngành, các cấp lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch này.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và nội dung kế hoạch này ban hành kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương mình và báo cáo theo quy định.

4. Kinh phí thực hiện, hàng năm, các ngành, các cấp lập dự toán chung trong nguồn kinh phí PBGDPL ngành, cấp mình thông qua cơ quan Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng năm 2013, nguồn kính phí này đã được phân khai, nên Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan Tư pháp, Tài chính lập dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ảnh về UBND tỉnh (Qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu113/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2013
Ngày hiệu lực24/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu113/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành24/01/2013
        Ngày hiệu lực24/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 113/QĐ-UBND năm 2013 Thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

           • 24/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực