Quyết định 1130/QĐ-UBND

Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Quyết định 1130/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOCH THI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT , ngày 23/6/2017 về Thông tư ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 124/TTr-SGD&ĐT ngày 15/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Ngày tựu trường: 19/8/2019.

2. Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2019.

3. Thời gian học:

- Học kỳ I: Bắt đầu từ ngày 26/8/2019, kết thúc trước ngày 31/12/2019;

- Học kỳ II: Bắt đầu từ ngày 06/01/2020, hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5/2020.

4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lp 12 trung học phổ thông, thi trung học phổ thông quốc gia: theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: hoàn thành trước ngày 15/6/2020.

7. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp đầu cấp học phổ thông và mầm non cho năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

8. Thời gian làm việc và thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

8.1. Thời gian làm việc:

- Đối với giáo viên mầm non: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần làm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; 04 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 02 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 01 tuần dành cho tổng kết năm học.

- Đối với giáo viên tiểu học: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 01 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 01 tuần dành cho tổng kết năm học.

- Đối với giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 37 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 03 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 01 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 01 tuần dành cho tổng kết năm học.

- Đối với giáo viên giáo dục thường xuyên: thời gian làm việc trong một năm là 42 tuần, trong đó: 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục; 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện các nhiệm vụ khác; 01 tuần dành cho chuẩn bị năm học mới; 01 tuần dành cho tổng kết năm học.

8.2. Thời gian nghỉ:

- Nghỉ tết, lễ thực hiện theo quy định của Nhà nước;

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hp với đặc điểm cụ thể của trường, cấp học và thực tế của từng địa phương trên cơ sở Kế hoạch thời gian năm học của tỉnh;

- Trong trường hp đặc biệt cần thời gian nghỉ học hoặc kéo dài năm học, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ Quyết định này, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo ngành Giáo dục Đào tạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2019-2020; thực hiện chế độ báo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định;

- Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh; các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, TTTT;
- Lưu: VT, VX (TT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Hữu Khang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1130/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1130/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2019
Ngày hiệu lực24/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1130/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1130/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1130/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1130/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành24/07/2019
        Ngày hiệu lực24/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1130/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1130/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học ngành giáo dục tỉnh Cao Bằng

            • 24/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực