Quyết định 1132/QĐ-TTg

Quyết định 1132/QĐ-TTg năm 2008 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1132/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1132/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại tờ trình số 08/TTr-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) gồm các thành viên sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban;

2. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Tài chính – Phó Trưởng ban;

3. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên Thường trực;

4. Đồng chí Phạm Văn Phượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên;

6. Đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ủy viên;

7. Đồng chí Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên;

8. Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Ủy viên;

9. Đồng chí Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

10. Đồng chí Cao Lại Quang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Ủy viên;

11. Đồng chí Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công thương - Ủy viên;

12. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

13. Đồng Chí Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên;

14. Đồng chí Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an - Ủy viên;

15. Đồng chí Hoàng Văn Sâm, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng - Ủy viên;

16. Đồng chí Vũ Thế Vậc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ủy viên;

17. Đồng chí Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam - Ủy viên;

18. Đồng chí Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên;

19. Đồng chí Nguyễn Văn Pha, Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên;

20. Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy viên;

21. Đồng chí Trần Hữu Hình, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ủy viên;

22. Đồng chí Lê Hồng Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Ủy viên;

Điều 2. Ban Chỉ đạo Trung ương có nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trong cả nước;

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan và các địa phương thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đã đề ra;

3. Hàng quý, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện của các Bộ, ngành và các địa phương. Phát hiện và chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

4. Đề xuất, đôn đốc các Bộ, cơ quan sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân;

5. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng các chương trình, kế hoạch và biện pháp của Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân do Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban quyết định.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương hoạt động kiêm nhiệm; mỗi thành viên chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trong phạm vi Bộ, ngành mình quản lý và theo sự phân công của Trưởng ban.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban; quyết định về Quy chế hoạt động và việc phối hợp giữa các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ quyết định những chủ trương, biện pháp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân và các nhiệm vụ đề ra.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính.

Điều 5. Ban Chỉ đạo Trung ương có Tổ Thường trực giúp việc đặt tại Bộ Tài chính.

Nhiệm vụ của Tổ Thường trực và các thành viên tham gia Tổ Thường trực do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân ở các địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1132/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1132/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2008
Ngày hiệu lực19/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1132/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1132/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1132/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1132/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành19/08/2008
        Ngày hiệu lực19/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1132/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1132/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

            • 19/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực