Quyết định 1132/QĐ-UBND

Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Luật sư; Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam

Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1710/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính phạm vi Sở Tư pháp Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1132/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUỐC TỊCH; NUÔI CON NUÔI; TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI; QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN; LUẬT SƯ; CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp (tại Tờ trình số 46/TTr-STP ngày 05 tháng 7 năm 2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 49 thủ tục hành chính (gồm: 02 thủ tục hành chính ban hành mới; 47 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung) và bãi bỏ 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch; Nuôi con nuôi; Trọng tài thương mại; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Luật sư; Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Hà Nam, Đài PTTH Hà Nam;
- VPUB: CPVP, NC(H);
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Cẩm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1132/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1132/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2017
Ngày hiệu lực24/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1132/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1132/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýBùi Quang Cẩm
       Ngày ban hành24/07/2017
       Ngày hiệu lực24/07/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2017
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1132/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc phạm vi chức năng quản lý Tư pháp Hà Nam