Quyết định 1133/QĐ-UBND

Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 tuyên truyền phổ biến pháp luật biển Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Công văn số 2988/HĐPH ngày 07/7/2014 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc tổ chức đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tờ trình số 628/TTr-STP ngày 15/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐỢT CAO ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ BIỂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

2. Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển cần được tổ chức sâu rộng, đảm bảo tính chủ động, nhạy bén, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, trên cơ sở đó khẳng định rõ quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong phổ biến, giáo dục pháp luật về biển; gắn nội dung phổ biến pháp luật về biển với việc tuyên truyền, phổ biến về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền những cơ sở pháp lý, chứng cứ lịch sử và thực tiễn khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; kêu gọi sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia có biển, lên án các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế về biển; phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN:

Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển thông qua những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật sau:

1. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982;

2. Luật Dầu khí năm 1993, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2000, 2008;

3. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002;

4. Luật Thủy sản năm 2003;

5. Luật Biên giới quốc gia năm 2003;

6. Luật An ninh quốc gia năm 2004;

7. Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;

8. Luật Biển Việt Nam năm 2012;

(Tài liệu tuyên truyền này được đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Vĩnh Long và trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp).

* Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

* Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

* Thời gian thực hiện: Đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển được thực hiện từ ngày 30/7/2014 đến ngày 15/10/2014.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP PHỔ BIẾN:

1. Tăng thời lượng, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các báo điện tử, cổng thông tin, trang thông tin điện tử, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, hệ thống truyền thanh cơ sở.

2. Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề pháp lý liên quan đến biển tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khóm, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư.

3. Tổ chức thông tin lưu động; xây dựng pa-nô, áp - phích, phát miễn phí các tài liệu, tờ gấp, tờ rơi; tuyên truyền pháp luật về biển kết hợp với hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động tình nguyện của thanh, thiếu niên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp (cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL) chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này. Đồng thời, tổ chức biên soạn và phát hành tờ gấp, tờ rơi tuyên truyền các văn bản pháp luật về biển, cấp phát miễn phí tới tận khóm, ấp và khu dân cư.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả thực hiện trước ngày 30/11/2014.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường thị trấn tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật về biển cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại khóm, ấp, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn. Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng Văn hóa; cán bộ truyền thanh cấp xã tăng cường tuyên truyền pháp luật về biển trên các phương tiện truyền thanh ở cơ sở; Tổ chức thông tin lưu động; xây dựng các pa - nô, áp - phích treo tại các đường phố chính trong nội ô thành phố, thị xã.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về biển trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tăng thời lượng đăng tải, phát sóng những tin bài tuyên truyền pháp luật về biển.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đoàn TNCSHCM tỉnh hướng dẫn các trường, các cấp bộ đoàn kết hợp với hoạt động sinh hoạt hè, hoạt động tình nguyện của thanh, thiếu niên tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề trong lực lượng học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức thành viên cấp tỉnh, nhất là đối với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, các văn bản pháp luật về biển; đồng thời quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo đến nhân dân.

9. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn kinh phí đảm bảo cho hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả.

10. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Sử dụng nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các ngành, các cấp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2014.

Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) nắm chỉ đạo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1133/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1133/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1133/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 tuyên truyền phổ biến pháp luật biển Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 tuyên truyền phổ biến pháp luật biển Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1133/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 tuyên truyền phổ biến pháp luật biển Vĩnh Long

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2014 tuyên truyền phổ biến pháp luật biển Vĩnh Long

         • 30/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực