Quyết định 1134/QĐ-UBND

Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1134/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 45/2012/NĐ-CP khuyến công">46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2015 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 39/TTr-SCT ngày 28/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với những nội dung sau:

1. Nhiệm vụ, đề án khuyến công địa phương năm 2017: Danh mục kèm theo.

Tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đề án là: 2.317.000.000 đồng.

2. Giải pháp thực hiện

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo điều kiện cho các địa phương và cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận được các chính sách về khuyến công để chủ động tham gia.

- Thường xuyên cập nhật thông tin, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ làm công tác khuyến công.

- Tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất của các cơ sở công nghiệp nông thôn để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; kinh phí hỗ trợ sử dụng đúng mục tiêu, yêu cầu của đề án cũng như các quy định khác về hoạt động khuyến công.

- Nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trên cơ sở kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế và đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.

- Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực phía Nam và liên kết giữa các vùng đ trao đi kinh nghiệm trong phát trin ngành và hoạt động khuyến công; vừa phát huy được thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất tiềm năng lợi thế của cả vùng.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tchức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Kế hoạch Khuyến công địa phương cấp huyện năm 2017 đ trin khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- CVB UBND tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Kinh tế (Tu 7/01);
- Lưu: VT, Mi02/7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

DANH MỤC

NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

TT

Nội dung nhiệm vụ, đề án

1

Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở, doanh nghiệp đ tạo việc làm và nâng cao tay nghề cho người lao động

1.1

Tổ chức 02 lớp đào tạo nghề cho 70 lao động

2

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xut sạch hơn (SXSH) trong sản xuất công nghiệp

2.1

Tổ chức 01 lớp tập huấn SXSH trong công nghiệp

2.2

Hỗ trợ thiết kế, lắp đặt 150 tranh cổ động về SXSH

2.3

Hỗ trợ thành lập 02 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn

3

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sn xuất sạch hơn

3.1

Hỗ trợ 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

3.2

Hỗ trợ 15 đán ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xut công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

4

T chức bình chọn sn phm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu. Hỗ trợ sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia; hỗ trợ và tổ chức tham gia hội chợ, trin lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, đăng ký thương hiệu và các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp, cơ s CN-TTCN:

4.1

Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh

5

Hỗ trợ tư vấn lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sn xuất kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính - tín dụng và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước

5.1

Hỗ trợ 04 đề án thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm

6

Xây dựng các chương trình truyn hình, truyn thanh; xut bản các bản tin, n phm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển công thương:

6.1

Thực hiện 02 chương trình truyền hình khuyến công địa phương

6.2

Biên tập và phát hành 04 Bản tin Công Thương Cà Mau

7

H trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

7.1

Hỗ trợ 01 đề án lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

8

Nâng cao năng lực quản lý và t chức thực hiện hoạt động khuyến công

8.1

Tchức 01 lớp tập hun bi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

8.2

Tổ chức 01 đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát trin công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và công tác khuyến công tại các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam b

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1134/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1134/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1134/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Lâm Văn Bi
Ngày ban hành 04/07/2016
Ngày hiệu lực 04/07/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1134/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương Cà Mau 2016 2017

  • 04/07/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/07/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực