Quyết định 1135/QĐ-UBND

Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2019 quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1135/QĐ-UBND 2019 về một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1135/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điu của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương về một số nội dung trong việc rút ngn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Công văn số 9368/BCT-ĐL ngày 16 tháng 11 năm 2018 ca Bộ Công Thương về việc đề nghị ban hành quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp;

Xét đề nghị của Giám đốc s Công Thương tại Tờ trình số 941/TTr-SCT ngày 15 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Giao thông vận tải; Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tây Ninh có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Bộ Công Thương;
- TT-TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP; HCC;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH,
ND, UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Chiến

 

QUY ĐỊNH

VỀ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1135/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Tây Ninh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định thống nhất việc tổ chức, phối hợp của các sở ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh và Công ty Điện lực Tây Ninh, Điện lực các huyện, thành phố Tây Ninh (viết tắt là Điện lực cấp huyện) trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư cấp điện cho cá nhân, tổ chức sử dụng điện qua công trình điện chuyên dùng theo hướng một cửa liên thông, bao gồm các thủ tục: khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối; chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực không theo chu kỳ; ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức sử dụng điện có nhu cầu sử dụng điện đấu nối lưới điện trung áp. Tổ chức, cá nhân khác có quyn và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục đầu tư công trình điện chuyên dùng.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng, bao gồm: Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

3. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục và đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

a) Các Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Tây Ninh (Điện lực cấp huyện) là đơn vị đu mi trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức với ngành Điện và cơ quan nhà nước, bao gồm:

- Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối;

- Thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thành phố Tây Ninh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Báo cáo Sở Công Thương để phê duyt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tng công suất lớn hơn 2.000kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt;

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố Tây Ninh đ thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Ký kết hp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

b) Điện lực cấp huyện làm đầu mối tổ chức giao dịch với cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của cá nhân, tổ chức đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho cá nhân, tổ chức, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện làm đầu mối chủ động luân chuyn hồ sơ của cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước, tiếp nhận hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước đ chuyển trả cá nhân, tổ chức thông báo kết quả xử lý và phối hợp với cá nhân, tổ chức trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực cấp huyện. Các cơ quan nhà nước chuyn kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực để trả lời cá nhân, tổ chức thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo... của cơ quan nhà nước gửi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyn đồng thời cho Bộ phận một cửa để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Điện lực Tây Ninh tại địa chỉ http://pctayninh.evnspc.vn/ đ các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh đ phục vụ kiểm tra, giám sát.

Chương II

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG

Điều 4. Quy định thực hiện

1. Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của cơ quan nhà nước tại Bộ phận Một cửa Điện lực cấp huyện theo các hình thức:

a) Thông qua Website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam; Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh;

b) Gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng;

c) Trực tiếp tại trụ sở Điện lực cấp huyện theo “cơ chế một cửa”;

d) Gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ.

2. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của công ty Điện lực Tây Ninh, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

3. Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực Tây Ninh đầu tư, Công ty Điện lực Tây Ninh sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với cá nhân, tổ chức.

4. Đối với công trình cấp điện do cá nhân, tổ chức tự đầu tư, Công ty Điện lực Tây Ninh, Điện lực cấp huyện sẽ phối hợp với cá nhân, tổ chức thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn cá nhân, tổ chức lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng quy định, đồng thời Công ty Điện lực Tây Ninh, Điện lực cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ cá nhân, tổ chức đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

Điều 5. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau:

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện;

b) Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện phối hợp với cá nhân, tổ chức thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc;

c) Công ty Điện lực gửi hồ sơ đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan: Không quá 05 ngày làm việc;

d) Các Cơ quan nhà nước trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp cho Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện;

đ) Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với cá nhân, tổ chức. Thời gian thực hiện: Không quá 05-20 ngày làm việc. (Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư tham khảo theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này).

2. Đối với công trình do cá nhân, tổ chức đầu tư, thực hiện theo trình tự sau:

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện;

b) Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện phối hợp với cá nhân, tổ chức thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện không quá 02 ngày làm việc;

c) Cá nhân, tổ chức tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phần hồ sơ theo Phụ lục 3 kèm theo quy định này đến Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước;

d) Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện gửi hồ sơ do cá nhân, tổ chức cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 6 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; Chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan không quá 05 ngày làm việc;

đ) Các Cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho cá nhân, tổ chức các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện để trả cho cá nhân, tổ chức;

e) Cá nhân, tổ chức thi công xây dựng công trình điện. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện hỗ trợ tư vấn cá nhân, tổ chức trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật;

g) Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến Bộ phận một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện phối hợp cá nhân, tổ chức nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện không quá 03-05 ngày làm việc. (Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do cá nhân, tổ chức đầu tư tham khảo theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

3. Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện đối với từng thủ tục hành chính quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy định này.

Điều 6.Trách nhiệm thực hiện các thủ tục

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Sở Giao thông vận ti; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công công trình. Trong đó:

a) Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng, cấp phép thi công đối với công trình thiết yếu (có công trình điện lực) trong phạm vi đất dành cho đường bộ thuộc phạm vi quản lý;

b) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lp đặt trong địa giới quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

4. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 7. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước

1. Khi nhận được yêu cầu của cá nhân, tổ chức, Bộ phận Một cửa Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn cá nhân, tổ chức cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ cá nhân, tổ chức để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, in Biên nhận hồ sơ giao cá nhân, tổ chức hẹn thời gian giải quyết phù hợp theo quy định từng loại thủ tục.

2. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện chủ động giao hồ sơ yêu cầu của cá nhân, tổ chức chuyển cơ quan nhà nước trong buổi làm việc tiếp theo k từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ ly kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của cơ quan nhà nước theo đúng lịch hẹn khi có nghiệp vụ phát sinh để chuyển cá nhân, tổ chức. Mọi giao dịch chứng từ giữa Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước đều phải cập nhật ngày, tháng, cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao, nhận trong quá trình giao nhận chứng từ và luân chuyển hồ sơ.

3. Cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì có hướng dẫn, phản hồi ngay cho người giao hồ sơ Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện hoặc chậm nhất trong 01 ngày làm việc hôm sau thì cơ quan nhà nước có văn bản thông báo gửi Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện đề nghị cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ (nếu có). Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, kiểm tra thi công...thì cơ quan nhà nước gửi văn bản trực tiếp cho cá nhân, tổ chức, đồng thời có thông báo chuyển Bộ phận Một cửa Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Các trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì Cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua Bộ phận Một cửa của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin để giảm bt số thủ tục và thời gian thực hiện của cá nhân, tổ chức, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc...các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo.

Chương III

THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Điều 8. Quy định cơ chế một cửa điện tử

1. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tây Ninh phối hợp xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại của cá nhân, tổ chức, của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện sẽ được thông báo:

a) Thể hiện trên Cổng thông tin điện tử các Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh;

b) Trên Website chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.

2. Hệ thống thông tin trên Website chăm sóc khách hàng, Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh được kết nối đng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ cá nhân, tổ chức, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp trong khảo sát hiện trường. Phần mềm có thể đáp ứng được dịch vụ công mức độ 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển “hồ sơ điện tử” từ phía cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước, Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và Cơ quan nhà nước.

Điều 9. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Cá nhân, tổ chức giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên website Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực min Nam. Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện huyện sẽ thực hiện một trong các hình thức: Nhắn tin SMS, gửi email, gửi văn bản, gọi điện thoại cho cá nhân, tổ chức để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ...và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước để cá nhân, tổ chức theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, cá nhân, tổ chức có thể phản ánh đến Bộ phận Một cửa hoặc trực tiếp trên đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện phải gửi thư xin lỗi cá nhân, tổ chức nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.

Chương IV

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 10. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho cá nhân, tổ chức được cơ quan nhà nước hoặc Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do cá nhân, tổ chức cung cấp (thông qua Bộ phận Một cửa) tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Điều 11. Chế độ báo cáo

1. Công ty Điện lực Tây Ninh báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 14 hàng tháng cho Sở Công Thương các nội dung sau:

a) Tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành Điện đầu tư, tng số công trình trạm biến trung áp do cá nhân, tổ chức đầu tư;

b) Thời gian giải quyết các thủ tục của ngành Điện và Cơ quan nhà nước so với quy định;

c) Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

2. Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước và ngành điện.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan;

b) Chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

c) Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này;

d) Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quyết định này tại các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh và các đơn vị có liên quan.

2. Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm:

a) Hiệu chính thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Công bố, niêm yết, công khai cụ thể các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo Quy định này trên trang thông tin điện tử của các cơ quan.

3. Công ty Điện lực Tây Ninh có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo Quy định này;

b) Chủ động làm việc với cá nhân, tổ chức có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu... theo hướng đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thực hiện đúng theo các quy định hiện hành;

c) Hướng dẫn cá nhân, tổ chức có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng;

d) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện, trên trang thông tin điện t của mình về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để cá nhân, tổ chức biết;

đ) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh trong việc xây dựng chương trình chức năng liên thông để tiếp nhận hồ sơ và theo dõi tiến trình giải quyết dịch vụ cho cá nhân, tổ chức tại các bộ phận chuyên môn của Công ty Điện lực Tây Ninh/Điện lực cấp huyện và đơn vị trực thuộc của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh.

4. Cá nhân, tổ chức sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đầy đủ năng lực; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đấu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí;

b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng về Sở Công Thương.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, đơn vị theo trách nhiệm được phân công, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Sở Công Thương có nhiệm vụ làm đầu mối kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

 

PHỤ LỤC 3

Thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện, các biểu mẫu quy định đối với từng thủ tục hành chính

Tên thủ tục thực hiện

Cơ quan, đơn vị thực hiện

Thành phần hồ sơ yêu cầu

Thời gian thực hiện (không quá s ngày làm việc)

Chi phí thực hiện (đng)

Tiếp nhận yêu cu mua điện, khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện (đối với công trình do ngành Điện đầu tư hoặc do khách hàng đầu tư)

Công ty Điện lực/Điện lực

- Giấy đề nghị mua điện (mẫu số 1).

- Một (01) bản sao giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai). Nếu tổ chức, cá nhân mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

- Một (01) bản sao giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện như sau: Hộ khẩu thường trú; sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

- Một (01) bản sao giấy t xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/Công ty Điện lực; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa ch http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

- Thông tin đăng ký đu nối.

- Bản đăng ký biểu đồ phụ tải (trường hợp tổ chức, cá nhân mua điện để sản xuất, kinh doanh dịch vụ có công suất sử dụng > 40 kW).

- Thông tin đề nghị đu nối theo mẫu quy định tại Phụ lục 2B (đối với công trình do khách hàng đầu tư) kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 (mẫu s 2).

3

Không thu chi phí

Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất 2.000 kVA

Sở Công Thương

- Tờ trình/văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của khách hàng/chủ đầu tư.

- 05 bộ Báo cáo điều chỉnh hợp phần quy hoạch theo nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 22 Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực (Mu s 3).

5

Không thu phí

Hồ sơ chấp thuận xây dựng công trình

Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

- Đơn đề nghị (bản chính - Mu số 4)

- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bn sao có xác nhận của chủ công trình). Các bản vẽ phải th hiện đy đủ vị trí các công trình ngm hiện hữu nằm trong khu vực xây dựng công trình và khu vực ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình.

- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí có liên quan.

5

Không thu phí

Cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè)

Sở Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình (bản chính - Mu s 5).

- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).

Ghi chú: Đi với công trình lưới điện trung thế nối có quy mô lắp đặt dưới 02 khoảng trụ thì không cần thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công. Công ty Điện lực/Điện lực hoặc khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan nhà nước trước khi thực hiện 02 ngày.

5

Không thu phí

Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh

- Văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường: bn chính

- 03 Bản kế hoạch bảo v môi trường (bn chính - Mu s 6);

- 01 tập hồ sơ dự án/thiết kế có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

5

Không thu phí

Nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện

Công ty Điện lực/Điện lực/Khách

hàng

- Văn bản đề nghị nghiệm thu: bản chính;

- Hồ sơ pháp lý: bản sao;

- Hồ sơ thiết kế được duyệt: bản chính;

- Hồ sơ hoàn công: bản sao;

- Biên bn lắp đặt hệ thống đo đếm: bản chính;

- Biên bản áp giá bán điện: bản chính;

- Hợp đồng mua bán điện: bản chính

05

Không thu phí

 

MẪU SỐ 1:

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ MUA ĐIỆN QUA TRẠM BIẾN ÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số biên nhận:
Ngày nhận:.../.../20…
.
Ngày kh
o sát:.../.../20….

, ngàythángnăm...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

(Đối với khách hàng có yêu cầu mua điện từ lưới điện trung áp)

Kính gửi:……………………………………….

1. Tên cơ quan hoặc cá nhân đăng ký mua điện: …………………………………………………(1).

2. Đại diện là ông (bà): .............................................................................................................(2).

3. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND: ………………..………..………..………..………..Cơ quan cấp………..………..ngày...thángnăm....

4. Theo giấy ủy quyền………..……….. ngày làm việc ...tháng....năm của………..……………. (3)

5. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS); ………..………..………..………..………..………;

6. Fax ………..………..………..; 7. Email ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. (4)

7. Tài khoản số: ………..………..………..Tại ngân hàng: ………………..………..………..…… (5)

8. Hình thức thanh toán: ………..………..………..………..………..………..………..………..……..

9. Địa chỉ giao dịch: ………..………..………..………..………..………..………..………..…………..;

10. Mã số thuế: ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………

11. Mục đích sử dụng điện: ………..………..………..………..………..………..………..………..…..

12. Địa điểm đăng ký sử dụng điện: ………..………..………..………..………..………..……………

13. Công suất đăng ký sử dụng: ………..………..……….. kw

14. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện □; Đang dùng công tơ chung

15. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ: ..………...………....………………. (6).

 

BẢNG KÊ CÔNG SUẤT THIẾT BỊ SỬ DỤNG ĐIỆN
(Áp dụng đối với yêu cầu mua điện có công suất đăng sử dụng > 40kW)

Tên thiết bị

Công suất (kW)

Số lượng

Thời gian sử dụng

Tổng công suất sử dụng (kW)

Điện năng (kWh/ngày làm việc)

Từ....

đến....

Tổng

1 ………….

2

3 ………….

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày…tháng…năm…
Bên mua điện (7)
(ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

(1): Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đơn vị đăng ký mua điện

(2) Ghi tên cá nhân đại diện của Cơ quan/tổ chức đăng ký mua điện

(3) : Giấy ủy quyền cho cá nhân đại diện của cơ quan/tổ chức để mua điện

(4) và (5) Ghi đầy đủ đối với cơ quan/tổ chức. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ

(6) : Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

(7) : Là cá nhân hoặc đại diện Bên mua điện (được ủy quyền)

 

MẪU SỐ 2

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẤU NỐI CHO KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân ph
i)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khách hàng có nhu cầu đấu nối

a) Họ và tên khách hàng có nhu cầu đấu nối: ………….………….………….………….…………..

b) Có trụ Sở đăng ký tại: ………….………….………….………….………….………….…………….

c) Người đại diện/Người được ủy quyền: ………….………….………….………….………….…….

d) Chức danh: ………….………….………….………….………….………….………….…………….

đ) S chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: ………….………….………….………….………….………..

e) Địa chỉ liên lạc: Điện thoại: …………. ; Fax: …………. ; Email: ………….………….……………

2. Hồ sơ pháp lý

Các tài liệu về tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

3. Mô tả dự án

a) Đề nghị đấu nói: (mô tả nhu cầu đấu nối) ………….………….………….………….……………

b) Tên dự án: ………….………….………….………….………….………….………….……………..

c) Địa điểm xây dựng: ………….………….………….………….………….………….………….…..

d) Lĩnh vực hoạt động/loại hình sản xuất: ………….………….………….………….………….……

e) đ) Ngày dự kiến đóng điện điểm đấu nối: ………….………….………….………….……………

f) Cấp điện áp dự kiến đấu nối: ………….………….………….………….………….………….……

II. Thông tin về nhu cầu sử dụng điện

1. Số liu về điện năng và công suất định mức ………….………….

Công suất sử dụng lớn nhất: .…………..…………..…………. (kW)

Điện năng tiêu thụ/ngày/tháng/năm: …………..…………..…………. (kWh)

2. Số liệu dự báo nhu cầu điện tại điểm đấu nối

Đăng ký sử dụng điện

Năm hiện tại

Năm thứ 2

Năm thứ 3

Năm thứ 4

Năm thứ 5

Công suất lớn nhất (kW)

 

 

 

 

 

Sản lượng điện trung bình năm (kWh)

 

 

 

 

 

- Khách hàng phải cung cấp các thông tin về tổng công suất lắp đặt của các thiết bị điện, chế độ tiêu thụ điện (ca, ngày làm việc và ngày nghỉ).

- Đối với khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, khách hàng phải cung cấp các thông tin về Biểu đồ phụ tải ngày điển hình của năm vào vận hành (hoặc năm dự kiến thay đổi đu ni hiện có) và 04 năm tiếp theo.

3. Yêu cầu về mức độ dự phòng

Đối với Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối là khách hàng quan trọng theo danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt có nhu cầu nhận điện từ hai nguồn trở lên cần nêu rõ nguồn dự phòng và công suất dự phòng yêu cầu.

4. Đặc tính phụ tải và các yêu cầu khác (nếu có)

Chi tiết về đặc điểm dây chuyền công nghệ các thành phần phụ tải của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối, trong đó đặc biệt lưu ý cung cấp thông tin về các phụ tải có thể gây ra dao động quá 5% tổng công suất của Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện phân phối tại điểm đấu nối và mức gây nhấp nháy điện áp của các phụ tải đó.

 

MẪU SỐ 3

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH

1. Cơ Sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

2. Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

3. Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 110kV khi xuất hiện dự án.

4. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh.

5. Kết luận và kiến nghị.

 

MẪU SỐ 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1)
CHỦ ĐẦU TƯ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.........
V/v: đề nghị chấp thuận xây dựng công trình
............(3)

…., ngàythángnăm...

 

Kính gửi: ………………………..(4)

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBNB ngày….tháng….năm…..của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ (5) ……………………………

(2) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (6) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (7)

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

Hồ sơ thiết kế của (6)

Bản sao (8) báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế của (6) do (9) thực hiện (....10...)

(2) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời hoàn chnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ………………………………….

Số điện thoại: ………………………………….

 

 

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Lưu....

(………2………)
Quyền hạn, chức vụ của người ký
(ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình.

(3) Ghi vắn tắt tên công trình, tên đường, địa điểm; ví dụ:Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đường Điện Biên Phủ, thuộc địa bàn quận Bình Thạnh”

(4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình (Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố)

(5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình của cấp có thẩm quyền.

(6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình.

(7) Ghi rõ tên đường, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải tuyến đường, các vị trí cắt ngang qua đường (nếu có).

(8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình xây lắp qua cầu, hm hoặc các công trình đường bộ phức tp khác).

(9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ.

(10) Các tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết./.

 

MẪU SỐ 5

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

TÊN CƠ QUAN ĐƠN VỊ (1)
CHỦ ĐẦU TƯ (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:............
V/v: trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình…

………, ngày….tháng….năm....

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (....3....)

Kính gửi: ……………………………………….(...4...)

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP">39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết, cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh/thành phố.... ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày tháng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ (....5....)

(  2  ) đề nghị được cấp phép thi công (....6....) tại (....7....). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày.... tháng....năm.... đến hết ngày... tháng...năm...

Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

- (...5...) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).

- (...8...) (bản chính).

- (...9...)

(....2....) xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận. Đồng thời (....2....) xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.

(...2...) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (...10...) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (...2...) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ: ...............................................

Số điện thoại: ...............................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu....

(......2......)
Quyền hạn, chức vụ của người ký
(ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có)

(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác).

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ 1, quận 12”.

(4) Tên cơ quan cấp phép thi công (Sở Giao thông vận ti hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố);

(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.

(7) Ghi đầy đ rõ lý trình, tên đường/quốc lộ, thuộc địa bàn huyện nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bàn vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(9) Các tài liệu khác nếu (....2....) thấy cần thiết.

(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.

 

MẪU SỐ 6

NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

MẪU TRANG BÌA CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

(1)

 

 

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

của (2)

Đại diện (*)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

Đại diện đơn vị tư vấn (*)(nếu có)
(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tháng….năm…..

 

Ghi chú: (1) Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

(2) Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

(*) Chỉ thể hiện tại trang phụ bìa.

 

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh nơi thực hiện dự án), ngày... tháng... năm...

Kính gửi: (1)..............................................................................................................

Chúng tôi gửi đến (1) bản kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là dự án): nêu đúng tên gọi như được nêu trong báo cáo đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương).

1.2. Tên chủ dự án:...

1.3. Địa chỉ liên hệ:...

1.4. Người đại diện theo pháp luật:...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

1.6. Địa điểm thực hiện dự án:

Mô tả vị trí địa lý (tọa độ các điểm khống chế ranh giới theo hệ VN2000) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ minh họa chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông,...), các đối tượng về kinh tế - xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử,...), hiện trạng sử dụng đất trên vị trí thực hiện dự án và các đối tượng xung quanh khác.

Chỉ rõ nguồn tiếp nhận nước thải của dự án kèm theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành áp dụng đối với các nguồn này.

1.7. Quy mô dự án

Mô tả tóm lược về quá trình thi công xây dựng; quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất; liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc kèm theo tình trạng của chúng.

1.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng

- Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất được tính theo giờ, ngày, tháng hoặc năm; phương thức cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu.

- Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho sản xuất.

Yêu cầu:

- Đối với trường hợp mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động cần phải bổ sung thông tin về cơ sở đang hoạt động, đặc biệt là các thông tin liên quan đến các công trình, thiết bị, hạng mục, công nghệ sẽ được tiếp tục sử dụng hoặc loại bỏ hoặc thay đi, điều chỉnh, bổ sung.

II. Các tác động xấu đến môi trường

2.1. Tác động xấu đến môi trường do chất thải

2.1.1. Khí thải:...

2.1.2. Nước thải:...

2.1.3. Chất thải rắn:...

2.1.4. Chất thải nguy hại:...

2.1.5. Chất thải khác:... (nếu có)

Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải. Đối với khí thải và nước thải còn phải nêu rõ hàm lượng/nng độ của từng thành phần ô nhiễm đặc trưng và so sánh với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành trong trường hợp chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động xấu.

2.2. Tác động xấu đến môi trường không do chất thải

Nêu tóm tắt các tác động xấu đến môi trường khác (nếu có) do dự án gây ra: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước dưới đất; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

Yêu cầu: các loại tác động xấu đến môi trường phải được thể hiện theo tng giai đoạn, bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các giai đoạn sau theo đặc thù của từng dự án cụ thể: (1) chuẩn bị đầu tư, (2) thi công xây dựng, (3) vận hành dự án và (4) hoàn thành dự án.

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải

- Mỗi loại chất thải phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giải quyết tương ứng và có thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất/hiệu quả giải quyết. Trong trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

Phải chứng minh sau khi áp dụng biện pháp giải quyết thì các chất thải sẽ được xử lý đến mức nào, có so sánh, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành. Trường hợp không đáp ứng được yêu cầu quy định thì phải nêu rõ lý do và có các kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.2. Giảm thiểu các tác động xấu khác

Mỗi loại tác động xấu phát sinh đều phải có kèm theo biện pháp giảm thiểu tương ứng, thuyết minh về mức độ khả thi, hiệu suất, hiệu quả giảm thiểu tác động xấu đó. Trường hợp không thể có biện pháp hoặc có nhưng khó khả thi trong khuôn khổ của dự án thì phải nêu rõ lý do và có kiến nghị cụ thể để các cơ quan liên quan có hướng giải quyết, quyết định.

3.3. Kế hoạch giám sát môi trường

- Giám sát lưu lượng khí thải, nước thải và những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải đặc trưng cho dự án, phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành, với tần suất tối thiểu một (01) lần/06 tháng. Không yêu cầu chủ dự án giám sát nước thải đối với dự án có đấu nối nước thải để xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung và không yêu cầu chủ dự án giám sát những thông số ô nhiễm có trong khí thải, nước thải mà dự án không có khả năng phát sinh hoặc khả năng phát sinh thấp.

- Các điểm giám sát phải được thể hiện cụ thể trên sơ đồ với chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành.

Yêu cầu:

- Ngoài việc mô tả biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường như hưng dn tại mục 3.1 và 3.2 Phụ lục này, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mang tính công trình phải được liệt kê dưới dạng bảng, trong đó nêu rõ chủng loại, đặc tính kỹ thuật, đo lường cần thiết và kèm theo tiến độ xây lắp cụ thể cho từng công trình.

- Đối với đối tượng mở rộng quy mô, nâng cấp, nâng công suất, nội dung của phần III Phụ lục này cần phải nêu rõ hiện trạng các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường hiện có của cơ sở hiện hữu và mối liên hệ của các công trình này với hệ thống công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án cải tạo, nâng cp, nâng công suất.

IV. Cam kết

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nếu trong kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án (nếu có và liệt kê cụ thể).

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

 

 

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

 

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ở trang cuối cùng.

 

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 (Địa điểm), ngàythángnăm 20...

Kính gửi: (1)....................................................................................................................

Gửi đến (1) kế hoạch bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:

I. Thông tin chung

1.1. Tên dự án, cơ sở (gọi chung là dự án):...

1.2. Tên chủ dự án:...

1.3. Địa chỉ liên hệ:...

1.4. Người đại diện theo pháp luật:...

1.5. Phương tiện liên lạc với chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail...).

II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh

2.1. Địa điểm thực hiện dự án: …………………………………………………………………………

2.2. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng

2.3. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2):..

2.4. Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình sản xuất:

2.5. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất (dầu, than, củi, gas, điện...)

III. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

                               *

Biện pháp giảm thiểu

Tình trạng

Không

Không

Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công

 

 

Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định

 

 

Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm

 

 

Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Bụi

 

 

Cách ly, phun nước để giảm bụi

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Thu gom, tự xử lý trước khi thải ra môi trường (ch rõ nguồn tiếp nhận nước thải)

 

 

Thu gom, thuê đơn vị có chức năng để xử

 

 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Nước thải xây dựng

 

 

Thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường (ch rõ nguồn tiếp nhận nước thải)

 

 

Đổ thẳng ra hệ thống thoát nước thải khu vực

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Chất thải rắn xây dựng

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (chỉ rõ địa điểm)

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Chất thải rắn sinh hoạt

 

 

Tự đổ thải tại các địa điểm quy định của địa phương (ch rõ địa điểm)

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải nguy hại

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

Biện pháp khác:

 

 

Tiếng ồn

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Bố trí thời gian thi công phù hợp

 

 

Biện pháp khác

 

 

Rung

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

Bố trí thời gian thi công phù hợp

 

 

Biện pháp khác

 

 

Nước mưa chảy tràn

 

 

Có hệ thống, rãnh thu nước, hố ga thu gom, lăng lọc nước mưa chày tràn trước khi thoát ra môi trường

 

 

Biện pháp khác

 

 

IV. Kế hoạch bảo vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động

Yếu tố gây tác động

Tình trạng

Biện pháp giảm thiểu

Tình trạng

 

 

Không

Không

 

 

Bụi và khí thải

 

 

Lắp đặt hệ thống xử lý bụi và khí thải với ng khói

 

 

 

 

 

 

 

Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cui đường ống

 

 

 

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Nước thải sinh hoạt

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung

 

 

 

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Nước thải sản xuất

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý nước thải cục bộ và thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung

 

 

 

 

 

 

 

Xử lý nước thải đáp ứng quy chuẩn quy định và thải ra môi trường (chỉ rõ nguồn tiếp nhận và quy chuẩn đạt được sau xử lý)

 

 

 

 

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Nước thải từ hệ thống làm mát

 

 

Thu gom và tái sử dụng

 

 

 

 

Giải nhiệt và thải ra môi trường

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Cht thải rn

 

 

Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng

 

 

 

 

Tự xử lý

 

 

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Chất thải nguy hại

 

 

Thuê đơn vị có chức năng để xử lý

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Mùi

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Tiếng ồn

 

 

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

 

 

 

 

Cách âm để giảm tiếng ồn

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Nhiệt dư

 

 

Lắp đặt quạt thông gió

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

Nước mưa chảy tràn

 

 

Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường

 

 

 

 

Biện pháp khác

 

 

 

 

V. Cam kết

5.1. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện nghiêm chnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

5.2. Chúng tôi/tôi cam kết thực hiện đầy đủ các kế hoạch bảo vệ môi trường được nêu trên đây.

5.3. Chúng tôi/tôi đảm bảo độ trung thực của các thông tin và nội dung điền trong kế hoạch bảo vệ môi trường này./.

 

 

(2)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có)

 

Ghi chú: (1) Cơ quan xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

Yêu cầu: Bản kế hoạch bảo vệ môi trường được lập thành ba (03) bản gốc, có chữ ký của chủ dự án ở phía dưới từng trang và ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có) ở trang cuối cùng./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1135/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1135/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1135/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1135/QĐ-UBND 2019 về một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1135/QĐ-UBND 2019 về một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Tây Ninh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1135/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tây Ninh
Người ký Trần Văn Chiến
Ngày ban hành 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1135/QĐ-UBND 2019 về một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Tây Ninh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1135/QĐ-UBND 2019 về một cửa liên thông giải quyết thủ tục cấp điện Tây Ninh

  • 21/05/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/05/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực