Quyết định 1136/QĐ-UBND

Quyết định 1136/QĐ-UBND về Chương trình hành động “Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1136/QĐ-UBND Chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG “NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2014”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 ngày 12 năm 2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ năm 2014;

Thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy tại phiên họp ngày 20 tháng 02 năm 2014 và kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố ngày 12 tháng 02 năm 2014 (Thông báo số 34/TB-VP ngày 18/02/2014 của Văn phòng UBND thành phố);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 304/SKHĐT-KTN ngày 19 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố triển khai và giám sát thực hiện Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT TU, TT HĐND thành phố;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các quận, huyện ủy; Đảng ủy trực thuộc TU;
- Các Ban xây dựng Đảng trực thuộc TU;
- Các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện;
- UBMTTQ VN TP và các đoàn thể;
- Ngân hàng NN-CNĐN; Kho bạc NN TP; Cục Thuế TP; Cục Hải quan TP; Công an TP; BHXH TP ĐN;
- Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp TP;
- Báo Đà Nẵng; Đài PT-TH TP; Cổng TT ĐT TP;
- CPVP UBND TP; các Phòng: KTN, KTTH, TH, VX, NC-PC, QLĐTh, QLĐTư;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

“NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2014”
(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

A. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, qua đó đề ra các cơ chế chính sách, các chương trình cụ thể, có hiệu quả để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, phấn đấu tăng trưởng mạnh về số lượng, chất lượng, năng lực cạnh tranh và đóng góp vào ngân sách Nhà nước của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

B. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

I. Công tác thông tin, đối thoại doanh nghiệp

1. Phổ biến Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố đến với cộng đồng doanh nghiệp, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Đà Nẵng; Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT); Cổng thông tin điện tử thành phố; UBND các quận, huyện, phường, xã; các đoàn thể; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

2. Xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ, hằng tháng, hằng quý tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố hoặc các Sở, ban, ngành với doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DRT); Báo Đà Nẵng; Cổng thông tin điện tử thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: hằng tháng, năm 2014.

3. Tiếp nhận thông tin phản ánh của doanh nghiệp phục vụ “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND thành phố (Cổng thông tin điện tử thành phố); Sở Thông tin và Truyền thông; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 năm 2014.

II. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

1. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực, cụ thể: kiện toàn “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” tại các Sở, ngành, UBND quận, huyện, xã, phường; Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố; Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng; các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

2. Hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công qua mạng điện tử (mức 4) trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (giảm 03 ngày so với quy định).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; các nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

3. Ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nhằm tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời hạn chế tối đa số lần thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Thanh tra thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện, xã, phường.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: quý I năm 2014.

4. Thực hiện hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) theo hướng tập trung “một cửa” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Kho bạc Nhà nước thành phố; Sở Nội vụ; các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

5. Công khai minh bạch quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục giao đất, cho thuê đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin liên quan đến đất đai.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3 năm 2014.

6. Cập nhật kịp thời và công khai quy hoạch xây dựng, hướng dẫn, phổ biến rộng rãi thủ tục, quy trình cấp phép xây dựng trên website Sở Xây dựng (đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử thành phố, website Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3 năm 2014.

III. Hỗ trợ mặt bằng phục vụ sản xuất, kinh doanh

1. Tiếp tục tổng hợp nhu cầu sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp, rà soát quỹ đất trong khu công nghiệp để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất, kinh doanh và mở rộng dự án trong thời gian đến.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: cuối tháng mỗi quý.

2. Rà soát quỹ đất ngoài khu công nghiệp để đáp ứng mặt bằng cho doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất cho sản xuất, kinh doanh trong thời gian đến.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan phối hợp: Sở xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: cuối tháng mỗi quý.

IV. Hỗ trợ về tài chính, tín dụng

1. Ủy thác 120 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ Đầu tư phát triển thành phố thực hiện cho vay với lãi suất ưu đãi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất kinh doanh hiệu quả; cấp 50 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố để làm vốn điều lệ ban đầu, sớm thực hiện bảo lãnh cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố; Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 năm 2014.

2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 06 chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do UBND thành phố ban hành (Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận lao động vào đào tạo nghề và giải quyết việc làm – Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; chương trình khuyến khích hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ; chương trình ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao – Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm – Sở Thông tin và Truyền thông; chương trình hỗ trợ sản xuất sản phẩm lưu niệm du lịch – Sở Công Thương), trong đó ưu tiên bố trí vốn ngân sách đảm bảo cho 06 chương trình này triển khai thuận lợi.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tài chính.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 năm 2014.

3. Triển khai hoạt động Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, đồng thời tích cực vận động các nguồn đóng góp tăng vốn cho Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố từ các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng; các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố; các Sở, ban, ngành; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; doanh nghiệp.

 - Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

4. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì chính sách giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại các khoản nợ theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước; xây dựng các sản phẩm tín dụng ưu đãi phù hợp với từng đối tượng cụ thể; hằng quý tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các Ngân hàng thương mại với cộng đồng doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn thành phố; các Sở, ban, ngành liên quan; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp; doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: hằng quý, năm 2014.

5. Đề xuất phương án bảo lãnh cho các doanh nghiệp được hoàn thuế VAT (nhưng chưa được Cục Thuế thành phố Đà Nẵng xử lý) và các doanh nghiệp mà thành phố chưa thanh toán khối lượng xây lắp (được thành phố xác nhận) dùng làm nguồn vốn thế chấp bảo lãnh tại Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố (hoặc ngân hàng) để vay vốn sản xuất kinh doanh.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố và Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 3 năm 2014.

V. Hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ

Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ (sở hữu trí tuệ, các thương quyền, thương hiệu…); triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị theo chủ trương của Chính phủ; triển khai đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đến năm 2020”

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 năm 2014.

VI. Hỗ trợ thông tin, xúc tiến mở rộng thị trường, xúc tiến du lịch, trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực

1. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội trong nước, ngoài nước và của thành phố phục vụ doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

2. Nghiên cứu hình thành khu giới thiệu, trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tại Trung tâm hội chợ triển lãm thành phố; triển khai thực hiện Khu phố chuyên doanh và Trung tâm mua sắm phục vụ du lịch theo quy hoạch; đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công; khảo sát, đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của nhau; tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ (kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế... ).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3 năm 2014

3. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến đầu tư tại chỗ đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; triển khai chương trình xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2016; tổ chức kết nối các doanh nghiệp trong và ngoài nước để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp phụ trợ; tổ chức xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp lớn đang đầu tư tại các địa phương về đầu tư tại thành phố Đà Nẵng; xây dựng chuyên mục xúc tiến đầu tư và phóng sự về FDI trên DRT định kỳ (quý/lần).

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Đài Phát thành - Truyền hình thành phố (DRT).

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

4. Đẩy mạnh chương trình xúc tiến du lịch.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

5. Nghiên cứu hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành phố tham gia cung ứng các dịch vụ công, dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 3 năm 2014.

6. Tổ chức các khóa tập huấn về các chính sách pháp luật về thuế đến với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 01 năm 2014.

7. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác về quản trị Hợp tác xã, kế toán, kiểm soát Hợp tác xã...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên minh Hợp tác xã thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Hợp tác xã/Tổ hợp tác trên địa bàn thành phố và các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 02 năm 2014.

8. Tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố; triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp);

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành liên quan, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: từ tháng 3 năm 2014.

VII. Xây dựng chính sách phát triển doanh nghiệp

1. Khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để triển khai các giải pháp khả thi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong năm 2014 và những năm tiếp theo.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 3 năm 2014.

2. Xây dựng Đề án “Phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội thành phố, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 3 năm 2014.

3. Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu công viên phần mềm và Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Đà Nẵng phù hợp quy định hiện hành.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 4 năm 2014.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã ban hành cho phù hợp với thực tế.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: Tháng 3 năm 2014.

5. Rà soát, điều chỉnh chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể theo Quyết định 3282/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007 về phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung Đề án 38/BC-UB về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 7303/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên minh Hợp tác xã thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, các Hợp tác xã/Tổ hợp tác.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 3 năm 2014

6. Nghiên cứu, xây dựng chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công Thương.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng; Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thành phố; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 5 năm 2014.

7. Nghiên cứu xây dựng Đề án “Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

- Thời gian hoàn thành và trình UBND thành phố: tháng 5 năm 2014.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung công việc được phân công tại Chương trình hoạt động và Phụ lục này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Định kỳ hàng tháng (ngày 25 của tháng) báo cáo kết quả về cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” giao ban hàng tháng để đôn đốc công việc của các cơ quan, đơn vị được phân công trong Chương trình hoạt động này, đảm bảo các nội dung chương trình được triển khai hiệu quả.

3. Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND thành phố bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh mới, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp chủ động phản ảnh về cơ quan thường trực (Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU “NĂM DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2014”
(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. Quý I năm 2014:

1. Tuyên truyền, phổ biến chương trình “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Đà Nẵng; Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; Cổng thông tin điện tử thành phố; UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp.

2. Tổ chức gặp mặt 200 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2013.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND thành phố.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

3. Tổ chức gặp mặt, biểu dương khoảng 30 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế và có đóng góp lớn vào ngân sách thành phố.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

4. Tổ chức Hội thảo về Xây dựng thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 tại doanh nghiệp và hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (cấp độ 4)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

5. Triển khai quy chế xét khen thưởng “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu” thành phố Đà Nẵng năm 2014 đến với cộng đồng doanh nghiệp (Quyết định số 7385/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND thành phố)

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

II. Quý II năm 2014

1. Tổ chức Sơ kết Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 19 tháng 3 năm 2012 về triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

2. Tổ chức Hội thảo Nâng cao năng lực cạnh tranh PCI 2013 nhằm đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện từng Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2014.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

3. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, các Sở, ngành, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

III. Quý III năm 2014

1. Tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện Chương trình “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014”

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

2. Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp Đà Nẵng.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

3. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng liên quan đến các dịch vụ hành chính công như: Đăng ký kinh doanh, xây dựng, đất đai, mặt bằng sản xuất...

- Cơ quan chủ trì thực hiện: mời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Viện nghiên cứu phát triển thành phố Đà Nẵng, các Sở, ban, ngành, UBND quận huyện có liên quan.

IV. Quý IV năm 2014

1. Tổ chức sự kiện “biểu dương 100 doanh nghiệp tiêu biểu” do báo Đà Nẵng bình chọn.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Báo Đà Nẵng.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), các Sở, ngành, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

2. Tổ chức gặp mặt “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu” thành phố Đà Nẵng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: mời Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng), Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp.

V. Tháng 01 năm 2015

1. Tổng kết Chương trình “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” và Công bố khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2014.

- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND thành phố Đà Nẵng.

- Cơ quan tham mưu: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan báo, đài của thành phố./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1136/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1136/QĐ-UBND Chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1136/QĐ-UBND Chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1136/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1136/QĐ-UBND Chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1136/QĐ-UBND Chương trình Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014

         • 24/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực