Quyết định 1136/QĐ-UBND

Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận

Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 3027/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính Sở Văn hóa Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 23/10/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1136/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 557/TTr-SVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bõ các Quyết định sau:

1. Quyết định 2273/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

2. Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

3. Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

4. Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

5. Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

6. Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

7. Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố thủ tục hành chính bổ sung mới và sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư Pháp;
- Lưu: VT, VXDL, NCPC (H b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

PHẦN I. DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hàneh chính chuẩn hóa

Mã số hồ sơ

I

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh: 22

 

A

Lĩnh vực Gia đình: 12

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

 

7

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

8

Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình

 

9

Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

10

Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

 

11

Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

12

Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

 

B

Lĩnh vực thể dục thể thao: 01

 

13

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

T-BTN-191098-TT

C

Lĩnh vực Văn hóa: 09

 

14

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

T-BTN-191600-TT

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

16

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 

17

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

T-BTN-191901-TT

18

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

T-BTN-191040-TT

19

Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc

T-BTN-191048-TT

20

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

 

21

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

 

22

Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

II

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTTDL: 74

 

A

Lĩnh vực thể dục thể thao: 22

 

23

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

T-BTN-192073-TT

24

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể dục thể thao.

T-BTN-192075-TT

25

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động Billards & snooker

T-BTN-199343-TT

26

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động thể dục thể hình

T-BTN-199348-TT

27

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

T-BTN-199351-TT

28

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

T-BTN-199358-TT

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động bơi, lặn

T-BTN-199365-TT

30

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

T-BTN-199372-TT

31

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

T-BTN-199375-TT

32

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động Quần vợt

T-BTN-199378-TT

33

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

T-BTN-199384-TT

34

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

T-BTN-199389-TT

35

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức tập luyện môn quyền anh

T-BTN-199395-TT

36

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động tổ chức hoạt động Taekwondo.

T-BTN-199398-TT

37

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao.

 

38

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo.

 

39

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

 

40

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

 

41

Cấp giấy chứng nhận đ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

 

42

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.

 

43

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

 

44

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

 

C

Lĩnh vực Du lịch: 17

 

C1

Lữ hành: 10

 

45

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

46

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

 

47

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

T-BTN-192025-TT

48

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

T-BTN-123799-TT

49

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

T-BTN-191059-TT

50

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

51

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

T-BTN-192031-TT

52

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

T-BTN-191082-TT

53

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

T-BTN-192043-TT

54

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

T-BTN-191074-TT

C2

Khách sạn: 07

 

55

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

T-BTN-061334-TT

56

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

57

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

 

58

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

T-BTN-192026-TT

59

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

 

60

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

61

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

 

D

Lĩnh vực Văn hóa: 35

 

62

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

T-BTN-191602-TT

63

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

T-BTN-247684-TT

64

Cấp giấy phép cho các đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

 

65

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

 

66

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

T-BTN-190900-TT

67

Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

 

68

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

 

69

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

 

70

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

 

71

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi, sáng tác tác phẩm mỹ thuật

 

72

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ.

 

73

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

74

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

75

Tiếp nhận h sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

76

Tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

77

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

78

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của tổ chức, cá nhân ở địa phương

 

79

Phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

 

80

Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

 

81

Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

82

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

T-BTN-191936-TT

83

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

T-BTN-191972-TT

84

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

T-BTN-191993-TT

85

Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

 

86

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

T-BTN-123752-TT

87

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

T-BTN-123757-TT

88

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

 

89

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

 

90

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

 

91

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

 

92

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

T-BTN-200110-TT

93

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật

T-BTN-200112-TT

94

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

 

95

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

T-BTN-191054-TT

96

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

 

III

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện: 13

A

Lĩnh vực Gia đình: 06

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình s(thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

B

Lĩnh vực Thư viện: 01

 

7

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

C

Lĩnh vực Văn hóa: 06

 

8

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

9

Công nhận Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa.

 

10

Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

11

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

12

Công nhận lần đầu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

13

Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

IV

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã : 03

A

Lĩnh vực Thư viện: 01

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản.

 

B

Lĩnh vực thể dục thể thao: 01

 

2

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

 

C

Lĩnh vực Văn hóa: 01

 

1

Công nhận gia đình văn hóa

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1136/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1136/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1136/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýNguyễn Ngọc Hai
       Ngày ban hành22/04/2016
       Ngày hiệu lực22/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/10/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1136/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Bình Thuận 2016