Quyết định 1137/QĐ-UBND

Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 1137/QĐ-UBND 2019 quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1137/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường;

Căn cứ Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 - 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 658/TT- SGDĐT ngày 18/7/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, các hội đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; các đoàn thể chính trị - xã hội và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT(  GV  ) UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP(KGVX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm268

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN, PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG GIAI ĐOẠN 2019-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường và Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa. Người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tạo điều kiện và chỉ đạo đến từng cơ sở giáo dục thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tai nạn, thương tích, bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện tốt các mục tiêu Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

a) 100% cơ quan quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương để quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

b) 100% các cơ sở giáo dục:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và người học.

- Tổ chức giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng ứng phó bạo lực học đường; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn hàng ngày phát sinh trong trường học và ngoài xã hội.

- Xây dựng, công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có người học bị bạo lực học đường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

a) Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền các nội dung cơ bản của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi người trong việc phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân.

- Biểu dương, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm, báo cáo viên, tuyên truyền miệng; phóng sự, bài viết trên báo, đài Trung ương và địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

- Quản lý nội dung và khai thác hiệu quả hệ thống truyền thông, văn hóa, thể thao sẵn có và tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, internet, mạng xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

- Tăng cường dạy học tích hợp, lồng ghép nội dung, kiến thức về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục tại đơn vị. Tăng cường nội dung giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường; các động tác tự vệ phòng tránh xâm hại; phòng, chống tai nạn thương tích và các hoạt động ứng phó tình huống bạo lực học đường.

- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của người học nhằm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, rèn luyện kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách.

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, cụ thể các mối quan hệ, ứng xử đúng mực, thân thiện giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và người học.

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tư vấn học đường, y tế trường học, công tác trợ giúp người học trong các cơ sở giáo dục.

- Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai.

- Thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động của cơ sở giáo dục đến gia đình người học để cùng phối hợp giáo dục người học; trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học.

- Tổ chức ký cam kết phối hợp giữa cơ sở giáo dục với gia đình người học và các tổ chức khác trong việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

3. Nâng cao năng lực, phẩm chất và chấn chỉnh vi phạm đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp chính quyền đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện phòng, chống bạo lực học đường cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

- Rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ; gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đặc biệt là người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với nhà giáo có hành vi bạo lực.

- Chủ động nắm bắt kịp thời các thông tin về vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực học đường cho đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên làm công tác Đoàn-Đội- Hội, chủ nhiệm lớp,… trong các nhà trường; bồi dưỡng, phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, cán bộ Đoàn, Hội, Đội; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục tích cực.

- Củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cán bộ làm công tác tư vấn tâm lý các cấp, các ngành, đoàn thể liên quan về công tác phòng, chống bạo lực học đường.

- Có giải pháp nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của giáo dục gia đình đối với gia đình người học trong việc giáo dục người học; ngăn chặn, phòng ngừa và phối hợp giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm về bạo lực học đường.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

a) Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục học sinh, thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện.

b)Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện

-Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện và đưa nội dung của phong trào “Thi đua Dạy tốt - Học tốt”; xây dựng “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên trong các cấp học mầm non và phổ thông.

- Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, mỗi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh.

- Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có phòng tư vấn tâm lý học đường và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.

c) Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 455/QCPH-CAT-GDĐT ngày 23/4/2019 của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

5. Tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học.

- Tổ chức rà soát lại việc bố trí, sử dụng sân chơi, các công trình văn hóa, thể thao cho học sinh trong nhà trường và tại địa phương. Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hiện có; xã hội hóa nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của hệ thống các trung tâm, nhà thiếu nhi cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

6. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung các quy chế, điều lệ nhà trường, trong đó quy định cụ thể việc khen thưởng, kỷ luật học sinh.

- Tham gia, góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy chế, quy định cấp ph p hoạt động cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo các yêu cầu về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

- Kiến nghị, đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chuẩn nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và những đối tượng làm việc trực tiếp với người học.

7. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

- Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục, như: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát,… Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực học đường.

- Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường.

- Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường.

- Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin về bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện.

- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp hiện hành.

- Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục.

- Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Các nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ  Kế hoạch được duyệt, căn cứ nhiệm vụ được giao, cùng với thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của đơn vị, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp, báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Riêng năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương tự sắp xếp kinh phí được giao trong năm 2019 để thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống, bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện, phòng, chống, bạo lực học đường  trong ngành giáo dục và đào tạo.

- Hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; công tác tư vấn học đường, công tác xã hội trường học vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, xây dựng và ký quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường.

- Chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng địa phương.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên trang thông tin của ngành.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống, tai nạn thương tích, bạo lực học đường.

- Định kỳ tham mưu cho UBND tỉnh sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện  Kế hoạch cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn việc lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn trong thực hành, thực tập nghề nghiệp và lao động sản xuất, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội để triển khai ở từng đơn vị;

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng, chống bạo lực học đường cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp;

- Tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên trang thông tin của ngành;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì xây dựng chương trình phối hợp công tác hàng năm với Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA- BGDĐT và Quy chế phối hợp số 455/QCPH-CAT-GDĐT ngày 23/4/2019 của Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn trường học; phòng, chống vi phạm pháp luật và phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương và Xã hội thu thập, thống kê số liệu về tình hình bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đề xuất các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vụ việc bạo lực học đường.

4. Tỉnh đoàn

- Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, trẻ em và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường; gắn với các mô hình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý các tình huống; đồng thời nhân rộng mô hình trên tại các huyện, thành phố, phối kết hợp với các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

- Lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào hoạt động của Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi Diên Hồng, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh cho thanh thiếu nhi;

- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo việc quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè, đảm bảo cho học sinh có các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên.

- Nghiên cứu nhân rộng, duy trì mô hình “Câu lạc bộ Tuổi trẻ Phòng, chống tội phạm” tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Y tế

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016; bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch, bệnh cho người học.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức truyền thông, giáo dục cho học sinh, phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể lực, phòng chống bệnh, tật học đường, chăm sóc phòng chống tai nạn, thương tích; phối hợp tổ chức các chiến dịch truyền thông, các hoạt động giáo dục liên quan đến công tác y tế trường học.

- Phối hợp tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học trên địa bàn.

- Chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các điều kiện vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe học sinh và các nội dung công tác y tế trường học theo phân cấp quản lý.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tuyên truyền về đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông nhất là quản lý các đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng (game Online), mạng xã hội, các xuất bản phẩm cho thanh, thiếu nhi.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực học đường trong công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực học đường với thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Định hướng nội dung tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ ở trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh liên quan đến công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn các nội dung về chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cha mẹ học sinh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về phòng, chống bạo lực học đường.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi

Phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, đưa tin, bài về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực học đường tại cộng đồng; tuyên truyền các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, trách nhiệm tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường; tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các chuyên mục, chuyên trang.

10. Sở Tài chính

Trên cơ sở dự toán do các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định bố trí kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách.

11. Các sở, ban, ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

12. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện việc bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở giáo dục; điều tra, xử lý vụ việc bạo lực học đường gây mất an toàn cho cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý;

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc: Tuyên truyền, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quản lý, giáo dục học sinh về phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng bạo lực học đường;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký kế hoạch phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể trên địa bàn thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm bạo lực học đường;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nắm thông tin về bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Chỉ đạo triển khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử về phòng, chống bạo lực học đường của ngành giáo dục;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường theo phân cấp quản lý;

- Đưa tin, nhân rộng các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường gắn với việc tôn vinh các thầy giáo, cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu.

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức và toàn xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

- Giám sát, phản biện, tham vấn, kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) trước ngày 10/12 hàng năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1137/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1137/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2019
Ngày hiệu lực13/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1137/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1137/QĐ-UBND 2019 quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1137/QĐ-UBND 2019 quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1137/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành13/08/2019
        Ngày hiệu lực13/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1137/QĐ-UBND 2019 quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1137/QĐ-UBND 2019 quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh Quảng Ngãi

           • 13/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực