Quyết định 1140/QĐ-TTg

Quyết định 1140/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1140/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG ĐINH QUẾ HẢI GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 4541-CV/BTCTW, ngày 13 tháng 8 năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 28 TTr/BCSĐ, ngày 13 tháng 7 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 2228/TTr-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Quế Hải, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Đinh Quế Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư (để b/c);
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN; PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KGVX, NC, TTĐT, VPBCS (2);
- Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản 1140/QĐ-TTg
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1140/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 1140/QĐ-TTg

Lược đồ văn bản

Quyết định 1140/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1140/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Đinh Quế Hải giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1140/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành 22/08/2008
Ngày hiệu lực 22/08/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 22/08/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực